Tiskové zprávy

13. 3. 2017 11:50

Výsledky jednání vlády 13. března 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výbor pro Evropskou unii

I/ Ke schválení

1. Pozice vlády ČR k legislativním návrhům balíčku Komise „Čistá energie pro všechny Evropany“ – část II. – „Nové uspořádání trhu s elektřinou“
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Pozice ČR k balíčku daňových návrhů Komise k modernizaci DPH v EU a k dani z příjmů právnických osob:

  • Rámcová pozice k modernizaci DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podnikem a spotřebitelem;
  • Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby DPH uplatňované na knihy, noviny a časopisy;
  • Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob (CCTB);
  • Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB);
  • Analýza možných dopadů návrhu směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob a návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob.

Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš
Výsledek jednání: Schváleno.

II/ Pro informaci

1. Informace o průběhu a výsledcích zasedání Evropské rady dne 9. března a neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád 27 členských zemí EU dne 10. března 2017 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka

B. K projednání s rozpravou

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 112/17
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Přizván: J. Lang, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb. o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 151/17
Předkládá: předseda vlády pověřený řízením Ministerstva průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 139/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
čj. 19/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 131/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 140/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
čj. 144/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1687/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 153/17
Předkládá: předseda vlády pověřený řízením Ministerstva průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
čj. 163/17
Předkládá: předseda vlády pověřený řízením Ministerstva průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Mariana Jurečky, Jaroslava Faltýnka a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1033)
čj. 236/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

21. Příspěvek České republiky pro činnosti Globální koalice proti tzv. Islámskému státu a postkonfliktní rekonstrukci Iráku v roce 2017
čj. 258/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

12. Politika ochrany klimatu v České republice
čj. 200/17 - bod 10 schůze vlády 8.3.2017
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

13. Návrh usnesení vlády o uložení povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů a na základě výjimek
čj. 216/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

15. Systemizace služebních a pracovních míst Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a změna systemizace služebních a pracovních míst v Drážní inspekci
čj. 243/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy

14. Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z materiálu Posílení systému ochrany Letiště Václava Havla Praha
čj. 240/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

16. Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2017
čj. 234/17
Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání: Schváleno.

17. Aktualizace Obranné strategie České republiky
čj. 228/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání: Schváleno.

18. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2016
čj. 235/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání: Schváleno.

19. Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu Evropského centra pro schopnosti manuální neutralizace výbušných zařízení (European Centre for Manual Neutralization Capabilities)
čj. 237/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání: Schváleno.

20. Návrh na přijetí změn Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
čj. 232/17
Předkládají: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci

1. Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s. p., od roku 2012
čj. 225/17
Předkládá: ministr zemědělství

2. Zpráva o uskutečněných krocích v plnění „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025“ v roce 2016
čj. 233/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu za rok 2016
čj. 239/17
Předkládá: ministr vnitra

4. Druhá průběžná informace o postupu příprav a realizace účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě EXPO Astana 2017
čj. 214/17
Předkládá: předseda vlády pověřený řízením Ministerstva průmyslu a obchodu

5. Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) v období od 1. 4. 2017 do  31. 3. 2021
čj. 244/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie