Tiskové zprávy

13. 6. 2018 9:17

Výsledky jednání vlády 13. června 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výbor pro Evropskou unii

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení bezpečnosti průkazů totožnosti občanů Unie a dokladů o pobytu vydaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
čj. 464/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 420/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019
čj. 350/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
čj. 462/18
Předkládají: ministr vnitra a ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
čj. 400/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 417/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
čj. 412/18
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
čj. 366/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Finanční podpora pojištění pro velké podniky a úprava pravidel pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Finanční podpora pojištění
čj. 472/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

17. Základní principy koordinace příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022
čj. 491/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příště.

18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. …/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 425/18 – bod 2 schůze vlády 6. 6. 2018
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a účetní závěrka za rok 2017
čj. 457/18     
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
čj. 459/18
Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017
čj. 447/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2015 až 2017 a návrh Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2018 až 2020
čj. 463/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na sjednání Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé
čj. 473/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na přijetí změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijatých v Manile dne 28. října 2017
čj. 452/18
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na uskutečnění návštěvy vysokých představitelů v České republice a jejich účasti na „Prague European Summit“ v Praze ve dnech 19.–21. června 2018
čj. 468/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zpráva o pracovní cestě předsedy vlády ČR do Svobodného státu Sasko dne 11. června 2018
čj. 497/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace členům vlády o obnovení Smlouvy o strategické spolupráci a o pří-pravě zadávacího řízení na zajištění produktů Microsoft
čj. 469/18
Předkládá: ministr vnitra

2. Druhá zpráva o plnění doporučení Třetího hodnotícího kola Skupiny států proti korupci (GRECO)
čj. 453/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

3. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky za rok 2017
čj. 454/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. „Veřejná zakázka „Úkoly technické pomoci pro oblast Muniční systémy“, realizována s využitím ustanovení § 189 o vertikální spolupráci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 467/18
Předkládá: ministryně obrany

5. Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Fynerdale Holdings B.V.“
čj. 475/18
Předkládá: ministryně financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie