Tiskové zprávy

14. 12. 2016 14:36

Výsledky jednání vlády 14. prosince 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výbor pro EU

1. Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. prosince 2016 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády.
Výsledky jednání vlády: 
Schváleno.

2. Vyjádření zájmu České republiky o kandidaturu na přesídlení agentur Evropské unie ze Spojeného království do České republiky
Předkládá: předseda vlády.
Výsledky jednání vlády: 
Schváleno.

3. Veřejná konzultace k Evropskému pilíři sociálních práv
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Výsledky jednání vlády: 
Projednávání bylo odloženo.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci
čj. 1329/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledky jednání vlády:
Projednávání bylo odloženo.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 938/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledky jednání vlády:
Projednávání bylo přerušeno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1352/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1546/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti)
čj. 1384/16
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
čj. 1427/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017
čj. 1535/16 - bod 14 schůze vlády 5.12.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data
čj. 1464/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čj. 1532/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čj. 1561/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čj. 1470/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
čj. 1440/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
čj. 1469/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1471/16
Předkládá:     ministr obrany
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

15. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1442/16
Předkládá:     ministr zemědělství
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Návrh nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
čj. 1402/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

17. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Vítězslava Jandáka, Zdeňka Soukupa, Marka Černocha, Petra Adama a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (sněmovní tisk č. 961)
čj. 1593/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledky jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

18. Návrh poslanců Martina Komárka, Marie Benešové, Karla Schwarzenberga, Petra Gazdíka, Ivana Gabala, Marka Černocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 965)
čj. 1600/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledky jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

19. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 966)
čj. 1601/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledky jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

20. Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017
čj. 1616/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2017 a Návrh přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2017
čj. 1597/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

22. Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
čj. 1611/16
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a guvernér České národní banky
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

23. Informace o využití přebytku hospodaření státního rozpočtu za rok 2016
čj. 1565/16 - bod 34 Pro informaci schůze vlády 5.12.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledky jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

24. Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu dopravy a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu dopravy
čj. 1612/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

25. Audit národní bezpečnosti
čj. 1570/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

26. Stabilita měny a finančních institucí - Audit národní bezpečnosti
čj. 1571/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

27. Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje
čj. 1598/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledky jednání vlády:
Projednávání bylo přerušeno.

28. Analýza nabídky a poptávky na trhu práce
čj. 1606/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice
čj. 1164/16 - bod 12 schůze vlády 12.9.2016
Předkládá:     ministr průmyslu a obchodu
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

30. Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2017 – 2021
čj. 1562/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

31. Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2016 a návrh jeho zajištění v roce 2017
čj. 1577/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

32. Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací: - D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, D56 Frýdek-Místek, připojení na D48; - D48 Frýdek-Místek, obchvat – II. etapa
čj. 1580/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

33. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 52)
čj. 1582/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

34. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace dle uvedeného zákona (materiál č. 263)
čj. 1603/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

35. Souhlas s bezúplatným převodem technické infrastruktury vybudované státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR dle § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, do vlastnictví obcí Doupovské Hradiště a Kozlov, v rámci realizace zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
čj. 1595/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

36. Realizace integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu
čj. 1560/16
Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

38. Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven
čj. 1457/16 - bod 25 schůze vlády 23.11.2016
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

39. Zpráva o realizaci programu 327 220 Výstavba dálnice D8 Praha-Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN
čj. 1581/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

45. Návrh na přijetí rozhodnutí hlav států a vlád, zasedajících v Evropské radě, umožňujícího dokončit ratifikaci Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou v Nizozemsku
čj. 1645/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

46. Informace o přípravě účtenkové loterie
čj. 1604/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledky jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

47. Informace pro vládu České republiky o aktuální situaci v areálu muničních skladů ve Vrběticích
čj. 1619/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

 

C. K projednání bez rozpravy:

37. Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2016 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2016
čj. 1602/16
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

40. 4. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
čj. 1573/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

41. Metodický pokyn ke zpracování typových plánů
čj. 1572/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

42. Žádost o zabezpečení letecké dopravy akademické reprezentace České republiky na Zimní světovou univerziádu
čj. 1576/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

43. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky v Indické republice ve dnech 18.-20. prosince 2016
čj. 1599/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

44. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Řecké republiky Nikose Kotziase v České republice ve dnech 15. až 17. prosince 2016
čj. 1566/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledky jednání vlády:
Projednávání bylo odloženo.

 

D. Různé

* * *

 

Pro informaci:

1. Fiskální výhled České republiky (listopad 2016)
čj. 1548/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2016)
čj. 1549/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

3. Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - říjen 2016
čj. 1579/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

4. Informace o činnosti pracovní skupiny pro zajištění dalšího postupu, operativní rozhodování a koordinaci průzkumných, monitorovacích a sanačních prací v souvislosti s havarijní situací způsobenou sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček a o přijatých opatřeních a rozhodnutích (stav k 1.12.2016)
čj. 1610/16
Předkládají: ministři dopravy a životního prostředí 

5. Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – druhé čtvrtletí roku 2016
čj. 1574/16
Předkládá: předseda vlády

6. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2016
čj. 1596/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

7. Přehled o plnění nových opatření na podporu odborného vzdělávání v letech 2015 a 2016
čj. 1575/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

8. Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2015
čj. 1569/16
Předkládají: ministři životního prostředí a zdravotnictví

9. Závěrečná zpráva o realizaci Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do r. 2015
čj. 1578/16
Předkládá: ministr kultury

10. Informace: Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2015
čj. 1588/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

11. Plán kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2017
čj. 1567/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

12. Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2015 a 2016
čj. 1568/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

13. Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/07 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova“
čj. 1564/16
Předkládá: ministr zemědělství

14. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „MĚŘENÍ MOBILNÍCH SÍTÍ“ s využitím obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. tohoto zákona.
čj. 1613/16
Předkládá: ministr vnitra

15. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „PŘENOS OBRAZU III.“ s využitím obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. tohoto zákona.
čj. 1614/16
Předkládá: ministr vnitra

16. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „KOMUNIKAČNÍ SOUPRAVY“ s využitím obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. tohoto zákona.
čj. 1615/16
Předkládá: ministr vnitra

17. Rozvoj a údržba ekonomického informačního systému (EKIS) pro výplaty pojistných a nepojistných dávek
čj. 1624/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie