Tiskové zprávy

17. 1. 2018 9:04

Výsledky jednání vlády 17. ledna 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výbor pro Evropskou unii

Přehled klíčových agend evropské politiky s důrazem na aktuální priority z hlediska zájmů České republiky
Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš
Výsledek jednání: Přerušeno na 14 dní.

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Budoucnost potravinářství a zemědělství“
Předkládá: ministr zemědělství Jiří Milek
Výsledek jednání: Schváleno.

K projednání s rozpravou

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1351/17
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1329/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
čj. 1326/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
čj. 1328/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
čj. 1327/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1318/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 36)
čj. 16/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda souhlasí s návrhem.

8. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky (sněmovní tisk č. 35)
čj. 15/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

9. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk č. 39)
čj. 18/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

10. Koncepce vodní dopravy pro období 2016–2023 a její významně negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000, popis a zhodnocení dotčených veřejných zájmů z hlediska směrnice Rady 92/43/EHS
čj. 25/18
Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila variantu A se změnou termínu do 30. června 2018.

11. Návrh změn Jednacího řádu vlády a změn Legislativních pravidel vlády
čj. 30/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila

16. Návrh na jmenování předsedy Českého statistického úřadu
čj. 40/18
Předkládá: Úřad vlády ČR
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

17. Informace o možném vstupu České republiky jako vedlejšího účastníka do řízení o žalobě Polské republiky ve věci T-699/17, kterou se Polská republika domáhá zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení
čj. 34/18
Předkládá: Ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací a je proti připojení.

18. Pracovní návštěva předsedy vlády Svobodného státu Sasko Michaela Kretschmera v České republice ve dnech 23.–24. ledna 2018
čj. 35/18
Předkládá: Ministr zahraničních věcí      
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

K projednání bez rozpravy

12. Návrh změny Statutu Výboru pro zpravodajskou činnost
čj. 29/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na prodloužení termínu pro realizaci dispozice s objektem občanské vybavenosti v obci Březová
čj. 28/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na odvolání prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. z funkce zmocněnce vlády pro evropský výzkum
čj. 23/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky v Bulharské republice dne 22. ledna 2018
čj. 27/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Různé
* * *
Pro informaci

1. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016
čj. 22/18
Předkládá: předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter