Tiskové zprávy

17. 12. 2018 17:00

Výsledky jednání vlády 17. prosince 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Práva občanů Spojeného království v České republice v případě nedosažení dohody o vystoupení mezi EU a Spojeným královstvím
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno se změnou.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
čj. 881/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
čj. 982/18
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
čj. 1081/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Zuzany Ožanové, Dana Ťoka a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 330)
čj. 1076/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Tomáše Vymazala, Zuzany Majerové Zahradníkové, Petra Pávka, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 331)
čj. 1077/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 338)
čj. 1096/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

7. Návrh poslance Jana Schillera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) (sněmovní tisk č. 346)
čj. 1097/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

8. Návrh poslance Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 347)
čj. 1098/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

9. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Leo Luzara a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 349)
čj. 1099/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

10. Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022
čj. 1073/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh usnesení vlády k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2019
čj. 1106/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
čj. 1095/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2019 a střednědobých výhledů na roky 020 a 2021 činných zdravotních pojišťoven
čj. 1090/18
Předkládají: ministr zdravotnictví a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu - spočívající ve změně označení stávajícího rozvojového záměru z "R43" na "S43"
čj. 1088/18
Předkládají: ministr dopravy a ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1127/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

27. Návrh druhé úpravy systemizace služebních a pracovních míst na rok 2019
čj. 1125/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

28. Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017, Vyhodnocení koncepce boje proti extremismu pro rok 2017 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018
čj. 1126/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Nákup vrtulníků těžké kategorie pro potřeby Policie ČR a dalších složek integrovaného záchranného systému
čj. 1128/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

30. Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
čj. 1082/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 7. ledna 2019.

31. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
čj. 1124/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. K dalšímu postupu ve věci Globálního kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci a Globálního kompaktu pro uprchlíky na půdě OSN
čj. 1129/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

15. Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2018 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2018
čj. 1111/18
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2018 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2018
čj. 1108/18
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na jmenování členů a předsedy vědecké rady Grantové agentury České republiky
čj. 1109/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh změny ve složení Legislativní rady vlády
čj. 1094/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Nominace dvou kandidátů za Českou republiku na funkci soudců Tribunálu Soudního dvora Evropské unie
čj. 1110/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Personální změna na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí
čj. 1112/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017
čj. 1083/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
čj. 1085/18
Předkládají: ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o sociálním zabezpečení
čj. 1086/18
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Účast předsedy vlády na Fóru Afrika - Evropa ve Vídni ve dnech 17. a 18. prosince 2018
čj. 1103/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Korejské republiky Mun Če-ina v České republice ve dnech 27. a 28. listopadu 2018
čj. 1105/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o plnění programu „Digitální Česko“, Seznam konsolidovaných záměrů k programu „Digitální Česko“ a Statistické informace o plnění vládního programu "Digitální Česko"
čj. 1102/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Informace pro vládu České republiky o připravované vertikální spolupráci na zajištění správy a provozu komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1092/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Služby PROXY soustavy“ na základě vertikální spolupráce
čj. 1089/18
Předkládá: ministryně financí

4. Informace pro Vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce „Výroba a dodání řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče“
čj. 1087/18
Předkládá: ministr dopravy

5. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: „Alberto Giacometti, převzetí výstavy“
čj. 1084/18
Předkládá: ministr kultury

6. Informace k připravovaným veřejným zakázkám v projektu CzechELib – 2019, část 2
čj. 1100/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

7. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Výroba a dodání samolepících vízových štítků – vzor EU 2010 a vzor EU 2018“
čj. 1104/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí

8. Veřejná zakázka „Ruční palné zbraně ČZ UB“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1115/18
Předkládá: ministr obrany

9. Informace o veřejné zakázce „Pořízení kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích a kolových obrněných vozidel MKPP na podvozkové platformě TITUS 6x6 a zajištění servisní podpory pořízené techniky“
čj. 1116/18
Předkládá: ministr obrany

10. Veřejná zakázka „Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace - nákup“ zadávaná s využitím obecné výjimky podle § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 1117/18
Předkládá: ministr obrany

11. Informace Ministerstva kultury o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/01 – „Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a obnovu kulturních památek“
čj. 1093/18
Předkládá: ministr kultury

12. Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN EN 16931-1:2017
čj. 1121/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

13. Mobilní 3D radiolokátor MADR – nákup
čj. 1130/18
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter