Tiskové zprávy

17. 10. 2018 7:55

Výsledky jednání vlády 17. října 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na zasedání Evropské rady a na summit ASEM ve dnech 17. až 19. října 2018 v Bruselu (ÚV)
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno

Pozice ČR k migračnímu balíčku:
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, kterým se ruší Společná akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624;
Rámcová pozice k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010;
Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno

K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 279)
čj. 854/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

2. Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 284)
čj. 855/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: Vláda schválila neutrální stanovisko.

3. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2021
čj. 808/18 – bod 8 schůze vlády 10. 10. 2018
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: Schváleno se změnou.

4. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019
čj. 543/18 – bod 14 schůze vlády 26. 6. 2018
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

5. Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030
čj. 846/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: Schváleno se změnou.

6. Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice
čj. 845/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: Schváleno.

7. Jmenování Státní tiskárny cenin, s. p. vydavatelem jedinečného identifikátoru tabákových výrobků
čj. 773/18 – bod 13 schůze vlády 26. 9. 2018
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: Schváleno.

16. Navýšení systemizace Policie České republiky o 1000 systemizovaných služebních míst příslušníků Policie České republiky pro rok 2018
čj. 859/18
Předkládá: 1. místopředseda a ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

17. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 866/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání: Schváleno.

18. Souhrnná zpráva o stavu hornictví jako podklad pro přípravu novely horního zákona
čj. 848/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací.

K projednání bez rozpravy:

8. Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2018
čj. 852/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

9. Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven
čj. 843/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání: Schváleno.

10. Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018
čj. 853/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

11. Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2017
čj. 841/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

12. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnost
čj. 847/18
Předkládají: ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

13. Pracovní návštěva předsedy vlády v Rakouské republice dne 17. října 2018
čj. 860/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

14. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojeném království dne 24. října 2018
čj. 857/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

15. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Makedonské republiky Gjorge Ivanova v České republice ve dnech 3. – 5. října 2018
čj. 856/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

Různé
* * *
Pro informaci:

1. Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, průběžná zpráva - stav k 30. 6. 2018
čj. 861/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. „Portál veřejné správy 2.0 – Portál občana“ v rámci projektu Portál veřejné správy 2.0 – Portál občana r. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0007473
čj. 844/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Veřejná zakázka „Pořízení EVS pro vrtulníky LZS a SAR“ zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou jednacího řízení bez uveřejnění
čj. 850/18
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter