Tiskové zprávy

19. 4. 2017 16:32

Výsledky jednání vlády 19. dubna 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

Body s rozpravou

2. Návrh nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu
čj. 210/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera, Jiřího Skalického a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1056)
čj. 376/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila pozitivní stanovisko.

4. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Romana Váni, Jiřího Petrů, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1057)
čj. 377/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

5. Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1058)
čj. 378/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila pozitivní stanovisko.

6. Návrh poslance Karla Fiedlera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1074)
čj. 382/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

7. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 4/17 o návrhu prezidenta republiky na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 375/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh neschválila.

8. Strategický rámec Česká republika 2030
čj. 368/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020
čj. 383/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 621, o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci, ve znění usnesení vlády ze dne 24. srpna 2016 č. 735
čj. 370/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh na jmenování do hodnosti brigádních generálů
čj. 381/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

28. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 404/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Návrh nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod
čj. 365/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se systémovým navýšením funkčních míst a se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu v kapitole 377 - Technologická agentura České republiky v roce 2017
čj. 389/17
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Technologické agentury ČR
Přizván: P. Očko, předseda Technologické agentury ČR
Výsledek jednání vlády: Neschváleno.

14. Analýza systému kontrol územních samosprávných celků
čj. 353/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Usnesení vlády k navýšení výdajových rámců kapitoly 333 - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 400/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

29. Zpráva o plnění Akčního plánu obsaženého v Národním plánu rozvoje sítí nové generace k 31. březnu 2017 ve smyslu transformace úkolu na zasedání vlády dne 19. prosince 2016
čj. 374/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

30. Informace k situaci českých lodníků pracujících na palubách lodí v Nizozemsku
čj. 391/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

31. Informace o projednání materiálu "Zajištění služeb provozovatele ISDS na období 2018-2022" Pracovní skupinou pro transparentní veřejné zakázky
čj. 380/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

Bez rozpravy

15. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2016 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
čj. 352/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Aktivity Stálého zdravotně humanitárního programu  MEDEVAC v roce 2017
čj. 357/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. O souhlasu s poskytnutím peněžního daru vládě Makedonské republiky na posilování kapacit v oblasti správy a ochrany hranic a v oblasti azylové infrastruktury
čj. 358/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na poskytnutí peněžního daru sekretariátu Vládního poradního výboru (GAC) v rámci struktury ICANN
čj. 373/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016
čj. 354/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Zpráva o zapojení České republiky do činnosti Skupiny pro pozorování Země (GEO), do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země (GEOSS) a o účasti České republiky v programu Evropské komise pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES, resp. Copernicus)
čj. 367/17
Předkládají: ministři životního prostředí a dopravy a ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Meziresortní koordinace krajanské problematiky a ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí
čj. 355/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání mimořádné Evropské rady dne 29. dubna 2017 v Bruselu
čj. 388/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na obeslání 26. zasedání Řídicí rady Programu Organizace spojených národů pro lidská sídla (UN-Habitat), které se koná ve dnech 8.-12. května 2017 v Nairobi v Keňské republice
čj. 385/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Litvy Linase Linkevičiuse v České republice ve dnech 19. - 20. dubna 2017
čj. 386/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017
čj. 393/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. května 2017
čj. 394/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci

1. Monitorovací zpráva Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016
čj. 366/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020
čj. 379/17
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace (I. čtvrtletí 2017)
čj. 351/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

4. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2016 - exekutivní shrnutí
čj. 360/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Informace o usneseních z 23. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky
čj. 384/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Souhrnná zpráva o plnění Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC za rok 2016
čj. 371/17
Předkládá: ministr vnitra

7. Informace o aktuálním stavu realizace Informačního systému o státní službě
čj. 372/17
Předkládá: ministr vnitra

8. Informace pro členy vlády o usnesení z 5. zasedání Rady vlády pro stavebnictví České republiky
čj. 390/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

9. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 6. března 2017 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 7. března 2017 v Bruselu
čj. 356/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie