Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

2. 11. 2009 8:24

Výsledky jednání vlády 2. 11. 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1377/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

výsledek jednání:schváleno

3. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jaroslava Krákory, Jiřího Carbola a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 926)

č.j. 1509/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání:schváleno nesouhlasné stanovisko

4. Vyhodnocení plnění dokumentu Národního akčního plánu boje proti terorismu, aktualizované znění pro léta 2007-2009

č.j. 1490/09

Předkládá: ministr vnitra

výsledek jednání:schváleno

5. Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č.28/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, č.00013/2002-242-S-0224/02/01 se společností KOMAS, spol. s r.o. a č.00714-2003-241-S-237/03/01 se společností ČSAP, s.r.o.

č.j. 1472/09 - bod 8 schůze vlády 26.10.2009

Předkládá: ministr financí

výsledek jednání:schváleno

6. Dotační programy zemědělství pro rok 2010, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1507/09

Předkládá: ministr zemědělství

výsledek jednání:schváleno

7. Návrh na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti s vnější hranicí Havlíčkův Brod

č.j. 1489/09

Předkládá: ministr vnitra

výsledek jednání:přesunuto do Bez rozpravy

Bez rozpravy - všechny body schváleny

C. K projednání bez rozpravy:

8. Návrh na obeslání pátého zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (10. – 12. listopadu 2009, Ženeva, Švýcarsko)

č.j. 1508/09

Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

9. Návrh na obeslání schůzek předsedů vlád a ministrů zahraničních věcí členských států Středoevropské iniciativy v Bukurešti ve dnech 12. – 13. listopadu 2009

č.j. 1505/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

10. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky v Ruské federaci dne 14. října 2009

Č.j. 1506/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

11. Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky

č.j. 1495/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

12. Žádost spol. GNOSIS s.r.o. o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem vjezdu motorových vozidel na účelové komunikace na území NP Šumava

č.j. 1491/09

Předkládá: ministr životního prostředí

13. CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - trvalé vynětí pozemku p.č. 777 v k.ú. Kokořín v I. zóně odstupňované ochrany CHKO z pozemků určených k plnění funkcí lesa, žadatel společnost Emeran 1791, s.r.o., Moskevská 1/14, 434 51 Most

č.j. 1492/09

Předkládá: ministr životního prostředí

14. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Orlické hory pro konání Mistrovství ČR v motoskijöringu v obci Olešnice v Orlických horách

č.j. 1493/09

Předkládá: ministr životního prostředí

15. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro pí. Danu Večerníkovou za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec pod Sněžkou - Richterovy Boudy, vedoucí k objektu č.p. 81 v k.ú. Pec p. Sněžkou

č.j. 1498/09

Předkládá: ministr životního prostředí

16. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro spol. O.K. Služby s.r.o., Pec pod Sněžkou za účelem vjezdu na účelové komunikace na území KRNAP

č.j. 1499/09

Předkládá: ministr životního prostředí

17. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona pro pracovníka Zeměměřického úřadu za účelem vstupu na území I. zóny KRNAP z důvodu provádění aktualizace mapového operátu

č.j. 1500/09

Předkládá: ministr životního prostředí


18. Návrh na schválení hodnotících komisí pro posouzení nabídek v rámci veřejných zakázek na implementaci informačních systémů Základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech

č.j. 1516/09

Předkládá: ministr vnitra

výsledek jednání:přerušeno do 9.11. 2009

19. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Vatikánu ve dnech 13.-14. listopadu 2009

č.j. 1517/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé


* * *

Pro informaci:

1. Zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost dne 24. září 2009

č.j. 1502/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie