Tiskové zprávy

2. 3. 2020 17:01

Výsledky jednání vlády 2. března 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát na neformální zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany ve dnech 4. a 5. března 2020 v Záhřebu
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát na zasedání Rady pro životní prostředí dne 5. března 2020 v Bruselu
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání: Schváleno.

Podklad na neformální zasedání Rady pro zahraniční věci ve dnech 5. a 6. března 2020 v Záhřebu
Předkládá: ministr zahraničních věcí

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1187/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
čj. 103/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
čj. 88/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Pavla Růžičky, Jaroslava Bžocha, Karly Šlechtové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (sněmovní tisk č. 737)
čj. 154/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neturální stanovisko.

5. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Martínka, Radka Holomčíka, Jana Farského, Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 738)
čj. 155/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 739)
čj. 156/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 741)
čj. 157/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 743)
čj. 158/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 746)
čj. 159/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

10. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 747)
čj. 160/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

11. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miroslava Grebeníčka, Jiřího Valenty, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 750)
čj. 161/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

12. Rozvoj dálničních oddělení Policie České republiky do roku 2025
čj. 831/19
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh usnesení vlády ke změně systemizace Policie České republiky pro rok 2020 a výhledu posílení počtu systemizovaných služebních míst Policie České republiky pro roky 2021–2023
čj. 147/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Návrh usnesení vlády o služebním hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu za rok 2019
čj. 162/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

15. Návrh na jmenování předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a stanovení odměny zastupujícího předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
čj. 54/20 – bod 7 schůze vlády 27. 1. 2020
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe v období 2020–2022
čj. 881/19 – bod 9 schůze vlády 8. 10. 2019
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

17. Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky
čj. 152/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Spolkové republiky Německo dne 13. března 2020 v Praze
čj. 149/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Slovenské republice a Belgickém království dne 6. února 2020
čj. 151/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Záhřebu ve dnech 5. a 6. března 2020
čj. 172/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh dalšího procesního postupu České republiky v návaznosti na vydání usnesení Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ve věci T-147/15 Česká republika v. Evropská komise
čj. 166/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Zrušení usnesení vlády ze dne 24. února 2020 č. 147, k Výchozím údajům ke cvičení orgánů krizového řízení České republiky OBRANA 2020
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Poskytování odborných služeb pro zajištění aplikační a infrastrukturní podpory informačních systémů Ministerstva financí
čj. 163/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Výroba a dodání samolepicích vízových štítků – vzor EU 2018“
čj. 150/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Nákup multifunkčních tiskových zařízení včetně systému zabezpečeného tisku a servisních služeb pro Ministerstvo dopravy“
čj. 153/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace o průběhu a výsledcích setkání nejvyšších představitelů států NATO v Londýně ve dnech 3. a 4. prosince 2019
čj. 148/20
Předkládají: ministři zahraničních věcí a obrany

5. Změna licencování produktů společnosti Microsoft v resortu Ministerstva spravedlnosti
čj. 173/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

6. Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 v oblasti zavedení systému Elektronické dálniční známky (EDAZ) a o využití postupu podle §11 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k uzavření Smlouvy o návrhu, vývoji, implementaci a správě (včetně provozu a rozvoje) informačního systému Elektronické dálniční známky mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a státním podnikem CENDIS, s. p.
čj. 180/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy

7. Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 v oblasti čerpání služeb supervizora Systému elektronického mýtného a o využití postupu podle §11 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k uzavření Smlouvy o poskytování služeb supervizora Systému elektronického mýtného mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a státním podnikem CENDIS, s. p.
čj. 181/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie