Tiskové zprávy

21. 12. 2020 17:49

Výsledky jednání vlády 21. prosince 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1097/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a o změně některých zákonů
čj. 14/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů
čj. 1172/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel)
čj. 1105/20 – bod 2 schůze vlády 14. 12. 2020
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1407/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí
čj. 1091/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh věcného záměru zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů
čj. 499/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh usnesení vlády k Plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2021, tříletý plán a dlouhodobý plán a k přípravě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva v ČR
čj. 1528/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2021
čj. 1555/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost ŠKODA VAGONKA, a. s.
čj. 1541/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 78)
čj. 1525/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Stanovení výše účasti státního rozpočtu na financování programu č. 117D82 Podpora rozvoje regionů 2019+
čj. 1581/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus
čj. 1582/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1577/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na výkup zámečku v Petrkově, zřízení samostatného pracoviště a zajištění dopadů na rozpočet Památníku národního písemnictví
čj. 1577/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

27. Návrh na zřízení Památníku ticha jako státní příspěvkové organizace v oblasti kultury
čj. 706/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

28. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 1583/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 22. 12. 2020; povinnost hlásit očkování do ISIN s účinností od 27. 12. 2020; povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 1. 1. 2021)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví (omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 20. 12. 2020 od 15.30 hodin; zákaz letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 21. 12. 2020 od 12 hodin)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Krizové opatření o pravidlech pro vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo objekt nebo areál zařízení
čj. 1370/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
čj. 1576/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1536/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2021
čj. 1535/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2020 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2020
čj. 1532/20
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh změny ve složení Legislativní rady vlády
čj. 1519/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na jmenování kandidátů na členství v Radě Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
čj. 1526/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh usnesení vlády k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021
čj. 1544/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. 8. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
čj. 1546/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Koncepce environmentální bezpečnosti 2021–2030 s výhledem do roku 2050
čj. 1557/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Zpráva o naplňování Koncepce jednotné prezentace České republiky za období červenec 2019 – červen 2020
čj. 1556/20
Předkládají: ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2020
čj. 1548/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na přijetí změny přílohy VII Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský protokol) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, přijaté v Ženevě dne 13. prosince 2019
čj. 1518/20
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o postupu prací na budování nové budovy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Černých Polích v Brně za rok 2020
čj. 1539/20
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

2. Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2019
čj. 1530/20
Předkládají: ministři životního prostředí a zdravotnictví

3. Zpráva o výsledcích zapojení České republiky do iniciativy GOVSATCOM
čj. 1520/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace členům vlády o výsledcích prověření účelnosti, reálnosti a upřesnění požadavků vymezení koridorů rychlého železničního spojení Praha–Wrocław a Praha–Plzeň – státní hranice ČR/SRN
čj. 1521/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2019
čj. 1545/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6. Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2019
čj. 1537/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Technická podpora a aktualizace SW IDEA pro roky 2021–2023
čj. 1273/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace o veřejné zakázce „Pořízení informačního systému pro elektronickou evidenci soudních sporů (IS EESS)“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020
čj. 1533/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

9. Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení
čj. 1538/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

10. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (30)
čj. 1543/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

11. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (29)
čj. 1529/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

12. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Tiskové služby 2021–2026“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 1527/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

13. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1522/20
Předkládá: ministr zemědělství

14. Veřejná zakázka podniku Lesy České republiky, s. p. – Akvizice obchodní společnosti PERPERUNA ECO, s. r. o.
čj. 1566/20
Předkládá: ministr zemědělství

15. Justiční Autentizační a Autorizační Služba (JAAS)
čj. 1524/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

16. Informace o veřejné zakázce „Dodávka informačního systému pro ekonomickou agendu a lesní výrobu III“
čj. 1547/20
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter