Tiskové zprávy

24. 8. 2016 15:15

Výsledky jednání vlády 24. srpna 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
čj. 659/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila variantu č. 1.

3. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony
čj. 660/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila variantu č. 1.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
čj. 793/16
Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 340/16
Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 611/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 817/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 909/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
čj. 885/16
Předkládají: ministr dopravy a ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 874/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

11. Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
čj. 420/16
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Návrh nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
čj. 1051/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Návrh nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
čj. 1054/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Návrh nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů  
čj. 1079/16
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

15. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk   č. 878)
čj. 1086/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

16. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 879)
čj. 1087/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

17. Bílá místa kybernetické bezpečnosti České republiky
čj. 1042/16
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Přizván:               D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. Návrh na řešení požadavků předpokládaného dalšího navyšování počtu žádostí o vydání osvědčení fyzické osoby pro léta 2017 a následující, ve vztahu k personální kapacitě Národního bezpečnostního úřadu
čj. 919/16 - bod 12 schůze vlády 27.7.2016
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Přizván:               D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

19. Aktuální stav příprav realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody s návrhem dalšího postupu
čj. 1050/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

20. Zrušení usnesení vlády České republiky č. 710 ze dne 18. září 2013
čj. 1049/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

21. Iniciativa Průmysl 4.0
čj. 1034/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

22. Návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu
čj. 1040/16
Předkládají: ministři kultury a průmyslu a obchodu a předsedové Rady Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Přizváni: J. Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu a I. Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

23. Návrh na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2016
čj. 1074/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

24. Návrh na vydání předchozího souhlasu vlády k vydání rozhodnutí Ministerstva obrany o převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p. do státního rozpočtu
čj. 1027/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

25. Návrh na udělení státního vyznamenání České republiky - Medaile Za hrdinství in memoriam
čj. 1071/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

26. Zpráva za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020
čj. 1056/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

27. Závěrečná zpráva o stavu realizace Národního projektu systému včasné intervence jako součásti reformy systému péče o ohrožené děti
čj. 925/16 - bod 12 pro informaci schůze vlády 20.7.2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

28. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce – zpráva o průběžném plnění jednotlivých opatření
čj. 927/16 - bod 10 pro informaci schůze vlády 20.7.2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

45. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1101/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

46. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, v Krajských hygienických stanicích Středočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje a v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
čj. 1102/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

59. Poskytnutí dobrovolného příspěvku prostřednictvím Mechanismu Athena na výcvik libyjské pobřežní a námořní stráže v rámci rozšířeného mandátu mise EUNAVFOR Libya – operace Sophia
čj. 1106/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

60. Jmenování komisaře účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017
čj. 1138/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

61. Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu – „Provozní úvěry poskytované Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.“
čj. 1137/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

62. Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb
čj. 1062/16
Předkládá:1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

63. Informace o stavu přípravy dálnice D35 v Pardubickém kraji
čj. 1069/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

29. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2015
čj. 1072/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 621, o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci, ve znění usnesení vlády ze dne 12. října 2015 č. 824, a o zrušení usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 709 k činnosti a složení Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic a migraci
čj. 1080/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Zpráva o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
čj. 1029/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Závěrečná zpráva o plnění Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 – 2015
čj. 1024/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017 za období let 2013 – 2015 a návrh úkolů na nejbližší období
čj. 1010/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Zpráva o stavu zemědělství v ČR v roce 2015
čj. 1061/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2015
čj. 1038/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2016
čj. 1059/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Žádost o udělení souhlasu kapitole 313 - Ministerstvo  práce a sociálních věcí se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných výdajů
čj. 1084/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Žádost kapitoly 345 – Český statistický úřad o udělení souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých investičních výdajů programu č. 145 01 Pořízení a technická obnova materiálně technické základny Českého statistického úřadu
čj. 1077/16
Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Jmenování zástupce České republiky v Mezinárodním měnovém fondu a Evropské bance pro obnovu a rozvoj
čj. 1026/16
Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

40. Návrh na obeslání 26. Kongresu Světové poštovní unie a na změnu Akt Světové poštovní unie
čj. 1067/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Návrh na sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. 5. 2005)
čj. 1088/16
Předkládají:       ministři spravedlnosti a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

42. Návrh na sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga 22. 10. 2015)
čj. 1089/16
Předkládají: ministři spravedlnosti a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

43. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961
čj. 1046/16
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

44. Změna usnesení vlády z dne 12. dubna 2006 č. 391, k pravidlům pro vysílání občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí (financování)
čj. 1073/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

47. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2015
čj. 1093/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

48. Odvolání a jmenování členů dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo práce a sociálních věcí
čj. 1115/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

49. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016
čj. 1094/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

50. Návrh mimořádného opatření ve věci podpory nigerijských studentů studujících na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
čj. 1117/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

51. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení
čj. 1097/16
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

52. Návrh na účast předsedy vlády na summitu zemí Visegrádské skupiny ve Varšavě dne 26. srpna 2016
čj. 1104/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

53. Návrh účasti ministra zahraničních věcí na vystoupení ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny na MZV Maďarska dne 29. srpna 2016
čj. 1105/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

54. Účast delegace ČR na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí zemí OBSE v Postupimi dne 1. 9. 2016
čj. 1109/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

55. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Bratislavě ve dnech 2. – 3. září 2016
čj. 1103/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

56. Oficiální návštěva spolkové kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové v České republice dne 25. srpna 2016
čj. 1120/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

57. Pracovní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Brazilské federativní republice na zahájení her XXXI. olympiády ve dnech 3. - 7. srpna 2016
čj. 1110/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

58. Pracovní návštěva lucemburského velkovévody Henriho, monackého knížete Alberta II. a lichtenštejnského prince Aloise v České republice ve dnech 12.- 15. května 2016
čj. 1108/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2016)
čj. 1065/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007-2013 za červen 2016
čj. 1081/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2016
čj. 1064/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4. Zpráva o uskutečněných krocích v plnění „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025“ v roce 2016 a o výhledu na následující léta.
čj. 1070/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

5. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2015
čj. 1047/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6. Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2015
čj. 1017/16
Předkládá: ministr vnitra

7. Informace o realizaci Bílé knihy o obraně
čj. 1028/16
Předkládá: ministr obrany

8. Průběžné hodnocení implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014-2016)
čj. 1083/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

9. Výroční zpráva o činnosti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2015
čj. 1082/16
Předkládá: ministr dopravy

10. Zpráva o plnění Akčního plánu obsaženého v Národním plánu rozvoje sítí nové generace k 31. červenci 2016
čj. 1066/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

11. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2" a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135 T2+ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 1043/16
Předkládá: ministr vnitra

12. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky lehké hmotnostní kategorie EC 135" v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 1044/16
Předkládá: ministr vnitra

13. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „MIKROFONOVÉ POLE 2016/1“ v obecné výjimce z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.
čj. 1075/16
Předkládá: ministr vnitra

14. Informace o veřejné zakázce Nákup zařízení k modernizaci vrtulníků Mi-171Š
čj. 1058/16
Předkládá: ministr obrany

15. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/25 „Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa“
čj. 1063/16
Předkládá:1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

16. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. července 2016
čj. 1096/16
Předkládá: ministr vnitra

17. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „PŘENOS OBRAZU“ v obecné výjimce z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) tohoto zákona
čj. 1095/16
Předkládá: ministr vnitra

18. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 18. července 2016 v Bruselu
čj. 1091/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie