Tiskové zprávy

25. 11. 2019 16:46

Výsledky jednání vlády 25. listopadu 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2019
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 162/19 – bod 3 schůze vlády 4. 11. 2019
Předkládají: ministr dopravy, ministryně pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1028/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) (sněmovní tisk č. 634)
čj. 1031/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Petra Fialy, Martina Kolovratníka, Františka Váchy, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 635)
čj. 1032/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

23. Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 637)
čj. 1053/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

24. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Jiřího Valenty a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 638)
čj. 1054/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/35 – „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český báňský úřad“
čj. 935/19
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 18/16 „Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy“
čj. 969/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/30 „Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané policejní školy Ministerstva vnitra“
čj. 1034/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Vyjádření vlády České republiky ke Zprávě pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 2. až 11. října 2018
čj. 964/19 – bod 11 schůze vlády 12. 11. 2019
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

9. Návrh varianty nového institucionálního uspořádání státní podpory exportu
čj. 1022/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. prosince 2019
čj. 1033/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh usnesení vlády o některých aspektech služebních hodnocení vedoucích služebních úřadů, které nemají nadřízený služební úřad, náměstka ministra vnitra pro státní službu a státních tajemníků
čj. 932/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Návrh na využití části prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 2019 formou peněžních darů do zahraničí
čj. 975/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Návrh podpory vlády České republiky České basketbalové federaci na spolupořádání Mistrovství Evropy mužů v basketbalu v roce 2021 a Českému volejbalovému svazu na spolupořádání Mistrovství Evropy mužů ve volejbalu v roce 2021
čj. 1039/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Zrušení usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2018 č. 181 k návrhu podpory vlády České republiky kandidatuře Českého svazu juda na pořádání Mistrovství Evropy v judu v roce 2020, resp. 2021 a návrh podpory vlády České republiky Českému svazu juda na pořádání Mistrovství Evropy v judu jednotlivců v roce 2020
čj. 1040/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2019
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

15. Závěrečné vyhodnocení programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 133 510 "Podpora rozvoje materiálně technické základny sportu"
čj. 612/19 - bod 11 schůze vlády 15. 7. 2019
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh usnesení vlády ČR k účasti České republiky na založení sdružení národních autorit v oblasti legální metrologie členských států Evropské unie, členských států EFTA a jiných evropských států, které mají zvláštní dohodu s Evropskou unií
čj. 1037/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny v Praze dne 2. prosince 2019
čj. 1023/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Vyslání delegace České republiky na 26. zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v Bratislavě ve dnech 5. až 6. prosince 2019
čj. 1027/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na obeslání 33. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se koná v Ženevě ve dnech 9. až 12. prosince 2019
čj. 1036/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2019
čj. 1035/19
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 kapitoly 371 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
čj. 1048/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Žádost o uvolnění finančních prostředků z položky Vládní rozpočtová rezerva kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 77 mil. Kč pro navýšení průřezového ukazatele státního rozpočtu Program protidrogové politiky kap. 304 - Úřad vlády
čj. 1050/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Opravy a investice železničních stanic
čj. 938/19 – bod 5 Pro informaci schůze vlády 30. 10. 2019
Předkládá: ministr dopravy

2. Revize Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
čj. 1024/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

3. Informace pro členy vlády o aktuálních aktivitách Ministerstva dopravy v oblasti bezpilotních letadel
čj. 1017/19
Předkládá: ministr dopravy

4. Informace pro vládu České republiky o přípravě Rámcové smlouvy o poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, uzavírané se společností CENDIS, s.p. mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to s odkazem na ustanovení § 11 ZZVZ
čj. 1018/19
Předkládá: ministr dopravy

5. Informace o vertikální spolupráci „DENPL-V Náhrada přístroje pro vysoce citlivou detekci NPL GSA-12“
čj. 1026/19
Předkládá: ministr obrany

6. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2019“ zadané v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 1019/19
Předkládá: předseda vlády

7. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Výroba a dodání personalizovaných strojově čitelných diplomatických pasů a služebních pasů s biometrickými údaji“
čj. 1029/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

8. Informace o průběhu a výsledcích 23. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Ruská federace, Petrohrad, 09.–13. 9. 2019)
čj. 1021/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter