Tiskové zprávy

27. 6. 2016 17:30

Výsledky jednání vlády 27. června 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro EU

Mandát pro předsedu vlády na jednání Evropské rady
Výsledek jednání: Schváleno.

Zřízení pracovní skupiny pro otázky Brexitu a budoucnosti EU
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 568/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 201/2012 Sb.
čj. 542/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů.
čj. 585/16
Předkládají: ministři vnitra a spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 171/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
čj. 473/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
čj. 776/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh poslanců Markéty Adamové, Martina Plíška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 829)
čj. 829/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Petra Bendla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 830)
čj. 830/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Martina Lanka, Marka Černocha, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona o pobytu cizinců z nebezpečných zemí (sněmovní tisk č. 833)
čj. 831/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

10. Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2016 a Návrh přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2017
čj. 834/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2016
čj. 846/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu za roky 2012-2014 (Analýza 2012-2014)
čj. 812/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016 – 2019
čj. 827/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Žádost o udělení souhlasu Ministerstvu zdravotnictví účastnit se založení Nadačního fondu TCM
čj. 797/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zpráva o míře a způsobu snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2015 včetně informace o jednotlivých návrzích na podporu vybraných opatření v rámci politiky soudržnosti Evropské unie v období let 2014 až 2020
čj. 809/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Koncepce podpory sportu 2016-2025 - SPORT 2025
čj. 753/16 - bod 24 schůze vlády 15.6.2016
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na jmenování členů Rady a Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a stanovení odměny členům Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
čj. 850/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2015
čj. 828/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 262)
čj. 826/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Odůvodnění veřejné zakázky D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum
čj. 835/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Odůvodnění veřejné zakázky I/3 Olbramovice přeložka
čj. 836/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Odůvodnění veřejné zakázky D11 1107 Smiřice – Jaroměř, Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum
čj. 837/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Odůvodnění veřejné zakázky I/19 Chýnov
čj. 838/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Odůvodnění veřejné zakázky D11 1106 Hradec Králové - Smiřice Záchranný archeologický výzkum
čj. 839/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2016
čj. 841/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Veřejná zakázka „Kompletní servisní podpora kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů PANDUR“
čj. 783/16 - bod 14 pro informaci schůze vlády 22.6.2016
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

35. Informace ke vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování
čj. 864/16 
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

36. Odůvodnění veřejné zakázky s názvem Zajištění provozu Systému elektronického mýta po roce 2016
čj. 848/16 
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

37. Výroční zpráva Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest za rok 2015
čj. 811/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

38. Vyhodnocení Mezirezortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace do roku 2015
čj. 819/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

39.  Plánovaná opatření Ministerstva zdravotnictví 2016-2017 pro zajištění stabilního a kvalitního zdravotnictví
čj. 851/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

40. Informace pro vládu České republiky o aktuální situaci v areálu muničních skladů ve Vrběticích
čj. 815/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

18. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017
čj. 823/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a účetní závěrka za rok 2015
čj. 821/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Změna Statutu Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
čj. 814/16
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na ratifikaci Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
čj. 822/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh na přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijatých v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu dne 14. listopadu 2015
čj. 813/16
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh na přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
čj. 844/16
Předkládají: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh na obeslání 3. mimořádného zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (22. – 23. července 2016, Vídeň, Rakousko)
čj. 833/16
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Finanční podpora Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) při rozvoji uprchlického tábora Kawergosk v iráckém Kurdistánu
čj. 845/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2015
čj. 810/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Implementační zpráva Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2015
čj. 849/16
Předkládá: ministr vnitra

3. Prodloužení posílení bezpečnosti zastupitelského úřadu České republiky v Bejrútu
čj. 847/16
Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí

4. Průběžná zpráva o činnosti pracovní expertní skupiny pro vypracování návrhu způsobu zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020
čj. 832/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

5. Výroční zpráva o činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu za rok 2015
čj. 816/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

6. Veřejná zakázka „Technická podpora APV ISL a APV ISPS-MCDP“
čj. 824/16
Předkládá: ministr obrany

7. Veřejná zakázka „Mini bezpilotní průzkumný prostředek – nákup – 2. část“
čj. 825/16
Předkládá: ministr obrany

8. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zástavba systémů OSP a radiostanic do vrtulníků EC 135 T2+“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 609/16 - bod 22 schůze vlády 23.5.2016
Předkládá: ministr vnitra

9. Informace o plnění opatření ke kontrolnímu závěru NKÚ k akci 14/29 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činností a hospodaření s majetkem státu u vybraných příspěvkových organizací“ uložených Národní technické knihovně na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. února 2016 č. 108
čj. 818/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie