Tiskové zprávy

27. 4. 2020 18:42

Výsledky jednání vlády 27. dubna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů
Čj. 421/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
čj. 361/20
Předkládá: ministr zemědělství

4. Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana, Jana Farského, Jany Krutákové, Petra Pávka a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 797)
čj. 377/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Vláda schválila nesouhlasné stanovisko

8. Analýza plnění závazků plynoucích pro ČR z Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
čj. 371/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Čj. 415/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čj. 914/19
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

13. Dar Republice San Marino v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území San Marina
Čj. 334/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

14. Návrh usnesení vlády o navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2020
Čj. 416/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

15. Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2020
Čj. 414/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

16. Návrh usnesení vlády k aktuálnímu stavu zajištění a dalším krokům přípravy nových jaderných zdrojů v ČR čj. V77/2020
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

17. Návrh na navýšení objemu prostředků na platy vojáků z povolání
Čj. 471/20
Předkládá: ministr obrany

18. Jednorázový příspěvek zřizovatele vybraným nemocnicím na úhradu závazků po splatnosti nebo závazků nad 60 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění a přefinancovaných závazků
Čj. 412/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

19. Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti
Čj. 418/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

20. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru SARS CoV-2
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

21. Zrušení krizového opatření č. 352 ze dne 31. března 2020 o zákazu vybírání poplatků v parkovacích zónách

22. Návrh usnesení vlády ČR k přípravě nových jaderných zdrojů a základním bezpečnostním zájmům státu čj. V68/2020
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

23. Návrh nařízení vlády o poskytování dotací některým právnickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu výskytu koronaviru SARS-CoV-2
Čj. 394/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Projednávání bodu bylo přerušeno do čtvrtka 30. dubna

C. K projednání bez rozpravy:

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
čj. 350/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019
čj. 380/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Program pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (Program eu-INIS)
čj. 84/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility
čj. 372/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr životního prostředí

9. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2020
čj. 366/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

10. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2020
čj. 384/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Pravidelná informace členům vlády o stavu přípravy Rychlých spojení k březnu 2020
čj. 360/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

2. Nový informační systém rejstříku trestů
čj. 358/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

3. Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 368/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě o Systémové podpoře a servisu IS MZV-V (2017-2020) a dále o záměru uzavřít Smlouvu o Výstavbě IS MZV-V2 a migrace IS MZV-V
čj. 367/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra
čj. 374/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií
čj. 383/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

7. Informace ke dvěma připravovaným veřejným zakázkám SÚRAO: 1. Projekt EURAD 2. Zajištění provozuschopnosti, běžné údržby PVP Bukov, jeho rozšíření a nezbytné technické podpory
čj. 382/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie