Tiskové zprávy

28. 1. 2019 16:31

Výsledky jednání vlády 28. ledna 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 864/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1055/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
čj. 1119/18
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 40/18 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čj. 46/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 49/18 o návrhu skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů
čj. 50/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 44/18 o návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 51/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 - podklad pro Dohodu o partnerství pro období 2021 – 2027
čj. 13/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Aktualizace Metodiky přípravy veřejných strategií
čj. 52/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2017 – 2018 a Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022
čj. 37/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh postupu v oblasti provozování a správy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam po ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji
čj. 38/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

12. Informace o členství České republiky v Evropském institutu veřejné správy (EIPA) a rozhodnutí o dalším postupu
čj. 31/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Strategie programu poskytování rozvojových stipendií na období 2019–2024
čj. 54/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na rok 2019
čj. 60/19
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

22. "30 let demokracie a svobody"
čj. 70/19
Předkládají: ministr kultury, ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

23. Návrh vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu
čj. 80/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Informace o postupu prací při vyhodnocování ložisek nerostných surovin podle bodu II/1 usnesení vlády České republiky ze dne 11. října 2017 č. 713 za rok 2018
čj. 39/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Akční plán Národního antibiotického programu České republiky (AP NAP) na období 2019-2022
čj. 30/19
Předkládají: ministři zdravotnictví a zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na podpis Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě s výhradou ratifikace
čj. 57/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2018
čj. 61/19
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na obeslání mimořádného zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a mimořádného zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (Ženeva, Švýcarsko, 5. – 7. února 2019)
čj. 49/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Bukurešti ve dnech 31. ledna a 1. února 2019
čj. 45/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Oficiální návštěva předsedy Prezidentské rady a předsedy vlády Libyjského státu Fayeze al-Sarraje v České republice ve dnech 29. a 30. ledna 2019
čj. 58/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Materiál „Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR“ a návrh usnesení k přípravě národní strategie pro umělou inteligenci v ČR
čj. 64/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o pokroku v řešení legislativních i nelegislativních podnětů na zjednodušení implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020
čj. 44/19
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a financí

2. Analýza zhodnocení možností trestního postihu činnosti zahraničních (teroristických) bojovníků
čj. 42/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

3. Informace o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 15. lednu 2019
čj. 62/19
Předkládá: ministryně financí

4. Informace o realizaci vertikální spolupráce na Údržbu lesních porostů a komisní prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 33/19
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o realizaci vertikální spolupráce na Asanační a rekultivační opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 34/19
Předkládá: ministr obrany

6. Veřejná zakázka „Cisternový automobil - plnič letecké techniky“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obdobou jednacího řízení bez uveřejnění
čj. 35/19
Předkládá: ministr obrany

7. Uzavření smlouvy „Modernizace přívěsu PV 16.12“ v rámci vertikální spolupráce v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení § 189 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 36/19
Předkládá: ministr obrany

8. Záměr nadlimitní veřejné zakázky na základě uplatnění § 11 (vertikální spolupráce) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zajištění služeb podpory a rozvoje Integrovaného informačního systému Státní pokladny v letech 2019 – 2023 prostřednictvím státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb
čj. 53/19
Předkládá: ministryně financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie