Tiskové zprávy

29. 8. 2018 11:53

Výsledky jednání vlády 29. srpna 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Soubor rámcových pozic k vybraným návrhům nařízení EU pro politiku soudržnosti 2021-2027
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání: Odloženo do 4. září 2018.

2. Rámcové pozice k balíčku legislativních návrhů zřizujících finanční nástroje v oblasti vnitřních věcí na období 2021–2027
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Odloženo do 4. září 2018.

3. Rámcová pozice k návrhu nařízení o Evropském sociálním fondu plus
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání: Odloženo do 4. září 2018.

4. Rámcová pozice k návrhu nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: Odloženo do 4. září 2018.

5. Rámcová pozice k nařízením EU ke společné zemědělské politice
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: Odloženo do 4. září 2018.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 (nařízení vlády o technickém plánu přechodu na DVB-T2)
čj. 637/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 250)
čj. 706/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

3. Koncepce rozvoje archivnictví v České republice na léta 2018 až 2025 s výhledem do roku 2035
čj. 705/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Zpráva o výsledcích nezávislého posouzení sanačně rekultivačních prací ve vztahu k vytvářené rezervě, které se realizují a budou realizovat na pozemcích státu a ostatních pozemcích dotčených těžbou hnědého uhlí
čj. 654/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

5. Žádost kapitoly 345 – Český statistický úřad o souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů minulých let na řešení rozpočtově nekrytých investičních výdajů programu 045 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého statistického úřadu od roku 2018
čj. 714/18
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů
čj. 723/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy

6. Návrh na přijetí změny přílohy II Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť přijaté ve Štrasburku dne 8. prosince 2017 a ratifikaci této Úmluvy
čj. 710/18
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Návrh na sjednání Dohody o stavu dvoustranných smluv mezi Českou republikou a Černou Horou
čj. 709/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čj. 711/18
Předkládají: ministryně financí a 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Oficiální návštěva předsedy vlády ČR ve Spolkové republice Německo dne 5. září 2018
čj. 720/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci

1. Zpráva o inflaci III/2018
čj. 701/18
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Návrh OECD na zpracování Přehledu veřejné správy v ČR
čj. 703/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace o průběhu a výsledcích summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu ve dnech 11. – 12. července 2018
čj. 708/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí

4. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS – Dodatek č. 4“
čj. 702/18
Předkládá: ministr zemědělství

5. Veřejná zakázka „Kontejnerový nakladač - nákup“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obdobou jednacího řízení bez uveřejnění
čj. 712/18
Předkládá: ministr obrany

6. Informace o realizaci vertikální spolupráce na Ostrahu objektů od 1. 1. 2019 na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 713/18
Předkládá: ministr obrany

7. Veřejná zakázka „Přilba balistická Air Frame Helmet“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona
čj. 715/18
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie