Tiskové zprávy

29. 9. 2010 14:13

Výsledky jednání vlády 29. září 2010

A. Evropská agenda:

1.Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
č.j. 592/10
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

3.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 924/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

4.Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012
č.j. 953/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

5.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 261/10 - bod 3 schůze vlády 25.8.2010
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

6.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 671/10 - bod 7 schůze vlády 25.8.2010
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

7.Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011
č.j. 939/10
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

8.Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011
č.j. 940/10
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

9.Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
č.j. 941/10
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

10.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
č.j. 861/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

11.Strategie obnovy území Libereckého a části Ústeckého kraje postižených záplavami a povodněmi v srpnu 2010
č.j. 951/10
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

12.Zpřesnění rozsahu povodňových škod na státním vodohospodářském, zemědělském a lesním majetku z povodně ze srpna 2010 a návrh způsobu úhrady jejich odstranění
č.j. 959/10
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

13.Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013
č.j. 888/10 - bod 3 schůze vlády 8.9.2010
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

14.Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013, aktualizace pro roky 2011 - 2013
č.j. 889/10 - bod 4 schůze vlády 8.9.2010
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: přerušeno

15.Analýza realizace opatření přijatých ke zvýšení účinnosti a účelnosti čerpání ze Strukturálních fondů (Informace o plnění opatření dle UV č. 295/2010)
č.j. 945/10
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

16.Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby
č.j. 931/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

17.Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2009 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2009
č.j. 928/10
Předkládají: ministři zdravotnictví a financí

Výsledek jednání: schváleno

18.Schválení výjimky ze „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ pro státní podniky v působnosti Ministerstva obrany
č.j. 403/10 - bod 11 schůze vlády 31.5.2010
Předkládá: ministr obrany

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:


19.Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
č.j. 952/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

20.Návrh na přístup k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guayana
č.j. 950/10
Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

21.Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
č.j. 949/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

22.Návrh na vyslání delegace České republiky vedené prezidentem republiky Václavem Klausem na summit asijsko-evropského dialogu ASEM 8 v Bruselu ve dnech 4.-5. října 2010
č.j. 948/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

23.Návrh na obeslání desátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (Nagoya, Japonsko, 18. - 29. října 2010)
č.j. 956/10
Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:


1.Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2009
č.j. 930/10
Předkládá: ministr financí


2.Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc srpen 2010
č.j. 947/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády


3.Výroční zpráva o činnosti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2009
č.j. 946/10
Předkládá: ministr dopravy


4.Informace pro vládu o veřejné zakázce „Daňový řád II. etapa“ k postupné implementaci zákona č. 280/2009 Sb., Daňového řádu, do informačního systému daňové správy dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
č.j. 957/10
Předkládá: ministr financí


5.Informace pro vládu o veřejné zakázce „Vývoj pracovní a učební pomůcky Taxtest – 17.etapa“ dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
č.j. 958/10
Předkládá: ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie