Tiskové zprávy

3. 1. 2018 15:51

Výsledky jednání vlády 3. ledna 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
čj. 1252/17
Předkládají: ministryně financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
čj. 762/17
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní
čj. 345/17
Předkládá:ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1173/17
Předkládá:ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

6. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
čj. 1278/17
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1205/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
čj. 1152/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. O úpravě garance na odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací dané ekologickou smlouvu č. 139/96 uzavřenou se společností ÚJV Řež, a.s.
čj. 1287/17
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

10. Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025
čj. 1096/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

11. Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2018, tříletý plán a dlouhodobý plán
čj. 1268/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020
čj. 1047/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh podpory vlády České republiky kandidatuře Českého veslařského svazu na pořádání Mistrovství světa ve veslování v roce 2022
čj. 1315/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

14. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2018
čj. 1311/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Akční plán boje s korupcí na rok 2018
čj. 1213/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na stanovení výše odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
čj. 1247/17 - bod 18 schůze vlády 6.12.2017
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

17. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 56 a 58)
čj. 1286/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Dispozice s pozemkem parc. č. 484/1 v katastrálním území Nové Město a obci Praha
čj. 1325/17
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh dalšího postupu ve věci zjišťování a zveřejňování údaje o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře Českým statistickým úřadem pro účely zákona č. 236/1995 Sb.
čj. 4/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

19. Návrh usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 42, o aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti České republiky pro rok 2017
čj. 1340/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Jmenování soudců
čj. 1308/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Změna ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna přílohy č. 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017
čj. 1322/17
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Závěrečné vyhodnocení programu 21711 Podpora regionálního rozvoje
čj. 1285/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Zpráva o průběžném plnění Priorit spotřebitelské politiky 2015-2020
čj. 1307/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Situační zpráva o stavu plnění opatření (doplňující dokument ke Strategii správy radiového spektra ze dne 3. června 2015)
čj. 849/17
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

25. Návrh změn Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
čj. 1140/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Čtvrtá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice
čj. 1332/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
čj. 1294/17
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Republikou Salvador o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
čj. 1291/17
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Oficiální návštěva předsedy vlády České republiky ve Slovenské republice dne 5. ledna 2018
čj. 1338/17
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice dne 12. prosince 2017
čj. 1339/17
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2017
čj. 1277/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 30. listopadu 2017
čj. 1312/17
Předkládá: ministr vnitra

3. Situační zpráva o realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty
čj. 1293/17
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

4. Informace o průběhu dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
čj. 1317/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Informace o realizaci Programu ESA BIC Prague pro vládu ČR
čj. 1279/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Zpráva o průběžném vyhodnocení plnění Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG)
čj. 1324/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7. Zpráva o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2015-2016
čj. 1336/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

8. Výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jako nástroj plnění cílů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
čj. 1333/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

9. Zpráva o plnění opatření Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice
čj. 1319/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

10. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2017
čj. 1284/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

11. Zpráva o realizaci programu - závěrečné vyhodnocení programu 127 41 "Výstavba pražského metra"
čj. 1341/17
Předkládá: ministr dopravy

12. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Výroba a dodání inovovaných samolepících vízových štítků - vzor EU“
čj. 1337/17
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

13. Informace ohledně veřejných zakázek resortu Ministerstva financí zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 1275/17
Předkládá: ministryně financí
Tento bod jednání byl odložen.

14. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „DETEKČNÍ SYSTÉM I“ s využitím obecné výjimky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. tohoto zákona
čj. 1242/17
Předkládá: ministr vnitra

15. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „DETEKČNÍ SYSTÉM II“ s využitím obecné výjimky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. tohoto zákona
čj. 1243/17
Předkládá: ministr vnitra

16. Podpora při sběru a analýze dat na OVM“ v rámci projektu r. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0004225 - Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy
čj. 1244/17
Předkládá: ministr vnitra

17. Veřejná zakázka „Dodávka páry pro budovu Okresního soudu ve Zlíně“, zadávaná formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
čj. 1216/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

18. Informace o průběhu českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy (19. května – 15. listopadu 2017)
čj. 1292/17
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

19. Informace o průběhu a výsledcích 39. zasedání Generální konference UNESCO
čj. 1296/17
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20. Informace o průběhu a výsledcích 1. zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (24. – 29. září 2017, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 1331/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

21. Informace o průběhu a výsledcích 13. zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (6. – 16. září 2017, Ordos, Čínská lidová republika)
čj. 1335/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

22. Informace Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.15/15 - „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“
čj. 1309/17
Předkládá: ministryně financí

23. Informace o realizaci opatření obsažených ve stanovisku ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 16/09 podle Usnesení vlády ČR č. 781/2017 za Ministerstvo pro místní rozvoj
čj. 1334/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter