Tiskové zprávy

31. 8. 2016 14:39

Výsledky jednání vlády 31. srpna 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
čj. 793/16 - bod 4 schůze vlády 24.8.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnami.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1025/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Marka Černocha, Martina Lanka, Jany Hnykové a dalších na vydání ústavního zákona o svobodě projevu (sněmovní tisk č. 883)
čj. 1134/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/15 – „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“
čj. 712/16 - bod 10 schůze vlády 11.7.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
K bodům 5 - 12 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13 – „Státní dluh a výdaje na jeho financování“
čj. 715/16 - bod 11 schůze vlády 11.7.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 14/30 - „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond dopravní infrastruktury“
čj. 1073/15 - bod 12 schůze vlády 11.7.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/14 - „Peněžní prostředky určené na modernizaci III. a IV. tranzitního železničního koridoru“
čj. 735/16 - bod 13 schůze vlády 11.7.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Stanovisko MMR a MŠMT ke Kontrolnímu závěru NKÚ č. 15/06 „Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů“
čj. 499/16 - bod 14 schůze vlády 11.7.2016
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/04 „Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“
čj. 686/16 - bod 15 schůze vlády 11.7.2016
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.15/18 Peněžní prostředky určené na podporu bydlení
čj. 687/16 - bod 16 schůze vlády 11.7.2016
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/19 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014
čj. 645/16 - bod 17 schůze vlády 11.7.2016
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2016
čj. 1116/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Zpráva za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020
čj. 1056/16 - bod 26 schůze vlády 24.8.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády
: Projednávání bylo přerušeno.

15. Legislativní návrhy v oblasti vnitřní bezpečnosti
čj. 716/16 - bod 12 schůze vlády 22.6.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnami.

16. Souhlas Vlády ČR s použitím zbývajících finančních prostředků získaných z prodeje akcií určených pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a pojištění v zaměstnanosti na účely uvedené v § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1118/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

17. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016
čj. 1139/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. Nový provozní koncept dálkové železniční dopravy na lince Praha - České Budějovice – Linz
čj. 1130/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

19. Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce:
- R35 Opatovice – Ostrov, archeologický výzkum
- D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum
- D11 1107 Smiřice – Jaroměř, Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum
čj. 1122/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

20. Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací:
- D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov;
- D1 modernizace – úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice;
- D1 modernizace – úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka
čj. 1124/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

21. Odůvodnění veřejné zakázky D11 1106 Hradec Králové – Smiřice
čj. 1111/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

22. Odůvodnění veřejné zakázky D11 1107 Smiřice – Jaroměř
čj. 1112/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

23. Odůvodnění veřejné zakázky D3 0310/II Hodějovice – Třebonín
čj. 1113/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

24. Odůvodnění veřejné zakázky D3 0310/I Úsilné – Hodějovice
čj. 1114/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

25. Odůvodnění významné veřejné zakázky „Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017-2019“ a ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k této veřejné zakázce
čj. 1099/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

28. Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven
čj. 1052/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo přerušeno.

29. Peněžní dar Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na stavbu a renovaci obydlí v uprchlickém táboře Azraq na severu Jordánska
čj. 1098/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

31. Návrh opatření na podporu neúplných rodin pečujících o nezaopatřené děti
čj. 963/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo přerušeno.

 

C. K projednání bez rozpravy:

26. Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za druhé čtvrtletí roku 2016
čj. 1133/16
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2015
čj. 1132/16
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na obeslání 60. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 26. 9. – 30. 9. 2016 ve Vídni
čj. 1127/16
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

D. Různé

* * *

 

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci III/2016
čj. 1119/16
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 15. srpna 2016
čj. 1140/16
Předkládá: ministr vnitra

3. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 a celkově od počátku privatizace
čj. 1125/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

4. Veřejná zakázka „Provoz, údržba a podpora Portálu spořicích státních dluhopisů“ zadávaná formou jednacího řízení bez uveřejnění
čj. 1126/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

5. Informace o průběhu a výsledcích summitu Organizace Severoatlantické smlouvy ve Varšavě ve dnech 8. – 9. července 2016
čj. 1107/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie