Tiskové zprávy

4. 11. 2019 17:17

Výsledky jednání vlády 4. listopadu 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 715/19 – bod 1 schůze vlády 30. 10. 2019
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 792/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 162/19
Předkládají: ministr dopravy, ministryně pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
čj. 740/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 835/19
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 901/19 – bod 22 schůze vlády 30. 10. 2019
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Východiska pro určení gesce k prováděcímu rozhodnutí Rady (EU) 2018/1993 ze dne 11. prosince 2018 o opatřeních pro integrovanou politickou reakci EU na krize
čj. 895/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
čj. 961/19 – bod 23 schůze vlády 30. 10. 2019
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh realokace ESIF v souvislosti s realizací projektů digitalizace stavebního řízení a územního plánování v České republice
čj. 959/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Dotační programy zemědělství pro rok 2020 poskytované podle §1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 953/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2019 z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR
čj. 954/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čj. 979/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 12/19 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
čj. 955/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
čj. 898/19 – bod 10 schůze vlády 30. 10. 2019
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 296 k návrhu nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod
čj. 859/19 – bod 8 schůze vlády 8. 10. 2019
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Akční plán 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací
čj. 960/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Konání Summitu přátel koheze ve dnech 4. až 6. listopadu 2019 v Praze
čj. 957/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny
čj. 946/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na obeslání 40. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž, 12. až 27. listopadu 2019)
čj. 944/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni (Space19+), které se uskuteční 27. a 28. listopadu 2019 v Seville
čj. 947/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na obeslání 25. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 15. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a 2. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (2.–13. prosince 2019, Santiago de Chile, Chile)
čj. 952/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

21. Pracovní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana ve Spolkové republice Německo ve dnech 8. až 9. listopadu 2019 ve formátu prezidentů V4
čj. 956/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí u Svatého stolce u příležitosti Národní pouti ke Svatému stolci ve dnech 10. a 11. listopadu 2019
čj. 951/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí do Keňské republiky a Etiopské federativní demokratické republiky ve dnech 11. až 14. listopadu 2019
čj. 958/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na obeslání 8. zasedání Řídícího výboru Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství a zajištění účasti delegace ČR (Řím, Itálie, 11.–16. listopadu 2019)
čj. 973/19
Předkládají: ministr zemědělství, ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Oficiální návštěva předsedy vlády v Lucemburském velkovévodství ve dnech 7. a 8. listopadu 2019
čj. 977/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Lucemburského velkovévodství Jeana Asselborna v České republice ve dnech 7. a 8. listopadu 2019
čj. 978/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2019 a predikce na další období
čj. 962/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
čj. 950/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi Ministerstva vnitra, které brání veřejné ochránkyni práv v šetření tím, že jí v rozporu se zákonem odmítá předložit vyžádané písemnosti
čj. 912/19
Předkládá: veřejná ochránkyně práv

4. Informace k připravované veřejné zakázce „Vrtulníky Mi-171 Š modernizace“
čj. 945/19
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o veřejné zakázce „Technická podpora APV ZDRAVIS (2020–2022)“
čj. 949/19
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter