Tiskové zprávy

5. 10. 2016 12:31

Výsledky jednání vlády 5. října 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

Body s rozpravou

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
čj. 1048/16 - bod 9 schůze vlády 21.9.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 272/16 - bod 12 schůze vlády 21.9.2016
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 340/16 - bod 5 schůze vlády 24.8.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1236/16 - bod 34 schůze vlády 21.9.2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

33. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
čj. 1288/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1187/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysoko-rychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvi-sejících zákonů
čj. 118/16 - bod 11 schůze vlády 21.9.2016
Předkládají:  ministr průmyslu a obchodu, ministryně pro místní rozvoj a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Přizván: J. Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

31. Národní plán rozvoje sítí nové generace
čj. 1264/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb
čj. 1092/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci
čj. 775/16 - bod 14 schůze vlády 21.9.2016
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

32. Návrh nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
čj. 1039/16 - bod 55 schůze vlády 27.7.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Návrh nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
čj. 1171/16
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
čj. 1160/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

12. Návrh nařízení vlády o lodní výstroji
čj. 1078/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 902)
čj. 1255/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

14. Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a 2. zpráva o imple-mentaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu
čj. 1060/16
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Vyhodnocení zkoušek spoIehlivosti - analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci
čj. 920/16 - bod 11 schůze vlády 27.7.2016
Předkládají:  předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Přizván: M. Murín, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

16. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu
čj. 1252/16
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

17. Návrh na sjednání Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
čj. 1259/16
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

18. Návrh na zvýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a na platy státních a občanských zaměstnanců v rámci kapitoly Ministerstva vnitra určených na jednotlivé druhy voleb v roce 2016
čj. 1245/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

19. Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti nemovitého majetku v k.ú. Uherský Ostroh pro stát
čj. 1222/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

20. Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky‘
čj. 1212/16 - bod 21 schůze vlády 21.9.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

21. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (celek č. 50)
čj. 1211/16 - bod 22 schůze vlády 21.9.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

22. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů  o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pozemní komunikace: R48 (D48) Rybí - MÚK Rychaltice
čj. 1246/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

23. Stanovisko k Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky, přijatému na 104. Mezinárodní konferenci práce v roce 2015
čj. 1226/16
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

24. Informace Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem
čj. 1191/16 - bod 4 Pro informaci schůze vlády 21.9.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

25. Informace o přípravě připomínky a oslav významných výročí roku 2018
čj. 1225/16 - bod 10 Pro informaci schůze vlády 21.9.2016
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

34. Zpráva o pracovní cestě prezidenta republiky Miloše Zemana do Řecké republiky ve dnech 29. září až 1. října 2016
čj. 1281/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

36. Nemožnost aplikace ustanovení zákona o poštovních službách v části financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu v souvislosti s šetřením Evropské komise pro možnou nedovolenou veřejnou podporu vůči České poště, s. p
čj. 1292/16
předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

Body bez rozpravy

26. Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2016
čj. 1247/16
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2016 v kapitole 304 – Úřad vlády České republiky
čj. 1239/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016
čj. 1253/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2015
čj. 1248/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na obeslání 66. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 20. – 28. října 2016)
čj. 1237/16
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Zpráva o účasti předsedy vlády České republiky na 11. Evropském jaderném fóru v Bratislavě ve dnech 3. – 4. října 2016 bez rozpravy
čj. 1280/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci:

1. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplý-vajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíce červenec a srpen 2016
čj. 1250/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

2. Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
čj. 1251/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
čj. 1244/16
Předkládá: ministr dopravy

4. Zpráva o plnění navrhovaných opatření ke Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a jejím opatřením na zefektivnění ICT služeb k 30. září 2016
čj. 1260/16
Předkládá: ministr vnitra

5. Veřejná zakázka „Nájem serverů ISL“
čj. 1238/16
Předkládá: ministr obrany

6. Veřejná zakázka „Vrtulníky Mi-17 EUROCONTROL - modernizace“
čj. 1256/16
Předkládá: ministr obrany

7. Veřejná zakázka „Systém MILSATCOM“
čj. 1257/16
Předkládá: ministr obrany

8. „Letecké radionavigační služby – zabezpečení monitorovacích a hlasových komunikačních systémů a světelných prostředků – opravy a údržba“
čj. 1258/16
Předkládá: ministr obrany

9. Informace o způsobu realizace nadlimitní veřejné zakázky „Výstavba informačního systému Vega T - 2G - dodávka kryptografických prostředků“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1261/16
Předkládá: ministr vnitra

10. Informace o způsobu realizace nadlimitní veřejné zakázky „Výstavba informačního systému Vega T - 2G - rozvaděč Rack Rittal, napájecí panel SP 7003“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění pole § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1262/16
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie