Tiskové zprávy

6. 1. 2020 18:29

Výsledky jednání vlády 6. ledna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o zdravotnických prostředcích
čj. 1044/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1114/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1061/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
čj. 908/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1016/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (sněmovní tisk č. 669)
čj. 1168/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

8. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 25/19 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního
čj. 1169/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/28 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“
čj. 1105/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/26 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“
čj. 1102/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/19 „Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury“
čj. 1129/19
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/25 „Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2017“
čj. 1042/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Informace o realizaci opatření plynoucích z Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/27 „Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Česká pošta“
čj. 1104/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

14. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu
čj. 1149/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

15. Informace o splnění úkolu uloženého vládou České republiky usnesením ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“
čj. 1165/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

16. Informace o plnění opatření ke kontrolnímu závěru NKÚ k akci č. 17/17 „Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládeží“
čj. 1167/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

17. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi úřadů práce při rozhodování o žádostech o příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti
čj. 1062/19
Předkládá: veřejná ochránkyně práv
Výsledek jednání vlády: Neschváleno.

18. Teze Hospodářské strategie České republiky 2020–2030
čj. 1155/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednánání bylo odloženo.

19. Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti AAC Technologies Oy
čj. 1145/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Tento bod nebyl projednán.

20. Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti ZF Engineering Plzeň, s. r. o.
čj. 800/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Tento bod nebyl projednán.

21. Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti Bombardier Transportation Czech Republic, a. s.
čj. 665/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: Tento bod nebyl projednán.

23. Dopadová studie: Rekodifikace stavebního práva institucionální změny
čj. 1147/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednánání bylo odloženo.

29. Návrh opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
čj. 8/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

30. Podmínky výběrového řízení na pozici ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
čj. 5/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 24/19 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 72 odst. 1 věta třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 47 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 53 odst. 1 věta třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.
čj. 1162/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020–2030
čj. 929/19 – bod 11 schůze vlády 30. 10. 2019
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh změny části usnesení vlády ze dne 15. května 2017 č. 384, k výši účasti státního rozpočtu na realizaci programu reprodukce majetku 107V320 – Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil Armády České republiky
čj. 1172/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 1143/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2020, tříletý plán a dlouhodobý plán
čj. 1152/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

27. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čj. 1160/19
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí do Indické republiky a Státu Kuvajt ve dnech 13. až 17. ledna 2020
čj. 1178/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o plnění programu Digitální Česko
čj. 1163/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Zpráva o pokroku v řešení legislativních i nelegislativních podnětů na zjednodušení implementace ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020
čj. 1148/19
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Strategie rozvoje podniku Lesy České republiky, s. p., na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2024
čj. 1139/19
Předkládá: ministr zemědělství
Tento bod byl odložen.

4. Informace o postupu prací při vyhodnocování ložisek nerostných surovin podle bodu II/1 usnesení vlády České republiky ze dne 11. října 2017 č. 713 za rok 2019
čj. 1146/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

5. Informace pro vládu o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II
čj. 1166/19
Předkládá: ministr dopravy

6. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 30. listopadu 2019
čj. 1161/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace k připravované veřejné zakázce – Výroba a distribuce průkazů osoby se zdravotním postižením
čj. 1157/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

8. Informace o průběhu 25. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského a zabezpečení jeho výsledků v České republice
čj. 1153/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie