Tiskové zprávy

6. 11. 2017 16:46

Výsledky jednání vlády 6. listopadu 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro evropskou unii

1. Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání Sociálního summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu dne 17. listopadu 2017 v Göteborgu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Rámcová pozice k pracovnímu programu Komise na rok 2018
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

3. Východní partnerství: Východiska mandátu pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání summitu Východního partnerství dne 24. listopadu 2017 v Bruselu; Zpráva o průběhu implementace Východního partnerství za maltského předsednictví v Radě EU.
Předkládají: ministr zahraničních věcí a předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 170/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
čj. 865/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
čj. 972/17 – bod 2 schůze vlády 23. 10. 2017
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1131/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
čj. 1027/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh usnesení vlády k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019-2020
čj. 1164/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí
čj. 1083/17 - bod 6 schůze vlády 23. 10. 2017
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
čj. 1107/17 - bod 7 schůze vlády 23. 10. 2017
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Návrh změn Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
čj. 1061/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

10. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 31/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 18 odst. 1, 2 a slov „ve zvýšené míře“ v odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, alternativně na zrušení ustanovení § 18 citovaného zákona
čj. 1169/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Financování oprav komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí silničního okruhu na území hlavního města Prahy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017    
čj. 1143/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Náchod
čj. 1159/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Žádost o dofinancování dotace pro soukromé školství v roce 2017 na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa
čj. 1170/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines pro poskytnutí účelové podpory v letech 2018 až 2019
čj. 1160/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu 16/24 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Národní bezpečnostní úřad
čj. 935/17
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/19 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky
čj. 791/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09  „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“
čj. 545/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33 - „Správa spotřebních daní“
čj. 567/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 - „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“
čj. 729/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/13 „Peněžní prostředky vynakládané na rozvoj vzdělávání v České republice“
čj. 875/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/20 „Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy“
čj. 1161/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrol-ního úřadu z kontrolní akce č. 16/16 - „Peněžní prostředky určené na zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“
čj. 577/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 16/22 - „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace ŘSD ČR“
čj. 844/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/23 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“
čj. 850/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/12 „Příprava jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU v programovém období 2014+“
čj. 1060/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 16/18 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv“
čj. 912/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/17 „Účetnictví Ministerstva zahraničních věcí“
čj. 523/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.16/14 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova“
čj. 544/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/15 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní divadlo“
čj. 588/17
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

41. Mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR uskutečněné v roce 2017
čj. 1126/17 - bod 11 Pro informaci schůze vlády 23. 10. 2017
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

42. Zpráva o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet“ OP PIK
čj. 1167/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

43. Výcvik posádek na vrtulníkovém trenažeru
čj. 1141/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

44. Informace ministra financí k aktuální situaci ve věci zajišťovacích příkazů
čj. 1190/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

45. Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 1191/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

46. Informace k připravovaným veřejným zakázkám projektu CzechELib
čj. 1185/17
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

47. Změna usnesení vlády ČR ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování odstraňování škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013
čj. 1180/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

30. Souhrnná zpráva o stavu připravenosti ústředních orgánů státní správy na povinné přijímání úplného elektronického podání a elektronických faktur
čj. 1104/17 - bod 1 Pro informaci schůze vlády 23. 10. 2017
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Zpráva o čerpání programů Dohody o partnerství k 30. 9. 2017
čj. 1165/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Výjimka ze Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
čj. 1135/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Úprava pravidel pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., v rámci programu Finanční podpora pojištění 
čj. 1142/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Návrh na sjednání Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé
čj. 1168/17
Předkládají: ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Návrh na přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017
čj. 1144/17
Předkládají:  1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Návrh na sjednání Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova
k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
čj. 1158/17
Předkládají:  ministři zemědělství a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Návrh na obeslání 11. zasedání konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 29. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (20.–24. listopadu 2017, Montreal, Kanada)
čj. 1145/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Návrh na obeslání 3. Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (UNEA-3) (Nairobi, Keňa, 4.–6. prosince 2017)
čj. 1151/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Návrh na účast předsedy vlády České republiky na Sociálním summitu pro spravedlivá pracovní místa a růst konaném v Göteborgu ve Švédsku ve dnech 16.–17. listopadu 2017
čj. 1146/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

40. Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání Výboru delegátů ministrů Rady Evropy ve Štrasburku dne 15. listopadu 2017
čj. 1149/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

48. Návrh na obeslání 30. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 27. listopadu – 6. prosince 2017
čj. 1186/17
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

49. Oficiální návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Ruské federaci ve dnech 20.–24. listopadu 2017
čj. 1176/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

50. Návrh účasti předsedy vlády na summitu Východního partnerství v Bruselu dne 24. listopadu 2017
čj. 1177/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

51. Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády České republiky na setkání předsedů vlád v rámci iniciativy Čínské lidové republiky k šestnácti zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy v Budapešti ve dnech 26.–28. listopadu 2017
čj. 1178/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

52. Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministryní pro místní rozvoj v zastoupení předsedy vlády, na Summit Africká unie-Evropská unie v Pobřeží slonoviny ve dnech 28.–30. listopadu 2017
čj. 1179/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

53. Návrh na sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael           
čj. 1181/17
Předkládají: ministři kultury a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Analýza vývoje příjmů a domácností ČR v 1. pololetí 2017 a predikce na další období
čj. 1166/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Informace o výsledcích čerpání ve Specifickém cíli 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
čj. 1162/17  
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 30. září 2017
čj. 1138/17  
Předkládá: ministr vnitra

4. Návrh prioritních úkolů pro přípravu a realizaci národních oslav výročí J. A. Komenského 2018-2022
čj. 1156/17
Předkládají: ministři školství‚ mládeže a tělovýchovy a kultury

5. Informace o průběhu implementace mimořádného opatření ve věci podpory nigerijských studentů studujících na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
čj. 1148/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Informace o usneseních z 24. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky
čj. 1134/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti a Rady pro obecné záležitosti podle článku 50 dne 25. 9. 2017 v Bruselu
čj. 1147/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

8. Informace o průběhu a výsledcích 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a 3. zasedání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (11. - 15. září 2017, Budva, Černá Hora)
čj. 1137/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

9. Informace o průběhu a výsledcích 22. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Čína, Chengdu, 11.–16. 9. 2017)
čj. 1163/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

10. Informace o realizaci opatření k odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 14/32 „Peněžní prostředky určené na výstavbu trasy A pražského metra“
čj. 1139/17
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie