Tiskové zprávy

6. 12. 2017 8:20

Výsledky jednání vlády 6. prosince 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
čj. 1260/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čj. 1261/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)“
čj. 1201/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1150/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1194/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1195/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace
čj. 1157/17
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Žádost o povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, z podmínky trvalé nepotřebnosti Sbírky Sklářského muzea Nový Bor pro stát
čj. 1263/17
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2018, tříletý plán a dlouhodobý plán
čj. 1268/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

19. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 35/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20 a 21 a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1281/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Dotační programy zemědělství pro rok 2018, poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1189/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018
čj. 1267/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2018
čj. 1265/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Nové elity pro Sýrii - vyhodnocení programu stipendií vlády České republiky syrským uprchlíkům
čj. 1264/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2018 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2019 a 2020
čj. 1269/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2017 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2017
čj. 1270/17
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2017 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2017.
čj. 1271/17
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předsedkyně Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2017 a návrh jeho zajištění v roce 2018
čj. 1272/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na stanovení výše odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
čj. 1247/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

20. Návrh na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018
čj. 1282/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o rizicích v rámci realizace programů a Dohody o partnerství a plnění opatření stanovených Výroční zprávou o implementaci Dohody o partnerství za rok 2016 za období leden až červen 2017
čj. 1246/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

2. Informace o naplňování Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020
čj. 1273/17
Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví

3. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 16. 10. 2017 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti a Rady pro obecné záležitosti dle článku 50 dne 17. 10. 2017 v Lucemburku
čj. 1248/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie