Tiskové zprávy

7. 12. 2009 9:03

Výsledky jednání vlády 7. 12. 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2.Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

č.j. 1510/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti

výsledek jednání: schváleno

3. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

č.j. 1511/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti

výsledek jednání: schváleno

4. Návrh nařízení, kterým se stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je větší množství ve smyslu trestního zákoníku, a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu trestního zákoníku

č.j. 1512/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti

výsledek jednání: schváleno

5. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

č.j. 1536/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti

výsledek jednání: přerušeno do 21.12.09

6. Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon Česné národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 960)

č.j. 1715/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

7. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 961)

č.j. 1716/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

výsledek jednání: schváleno souhlasné stanovisko

8. Návrh poslanců Petra Braného, Miloslavy Vostré, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovni tisk č. 956)

č.j. 1717/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

výsledek jednání: schváleno souhlasné stanovisko

9. Informace o plnění usnesení vlády ČR ze dne 19. října 2009 č. 1300 ke Zprávě o připravenosti České republiky na možnou další plynovou krizi

č.j. 1692/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

výsledek jednání: odloženo na 14.12.2009

10. Projekt Ministerstva financí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

č.j. 1596/09 - bod 15 schůze vlády 23.11.2009

Předkládá: ministr financí

výsledek jednání: schváleno

18. Informace o restrukturalizačním programu a dalších krocích procesu restrukturalizace společnosti České aerolinie a.s.

č.j. 1729/09

Předkládá: ministr financí

výsledek jednání: schváleno

19. Návrh Statutu Technologické agentury České republiky

č.j. 1635/09 - bod 11 schůze vlády 30.11.2009

Předkládá: předseda vlády

výsledek jednání: schváleno

20. Návrh způsobu financování volitelných programů Evropské kosmické agentury

č.j. 1727/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

výsledek jednání: schváleno

21. Návrh na zřízení meziresortní komise pro tvorbu obecného modelu odměňování managementu a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních institucí.

výsledek jednání: schváleno

22. Návrh na neúčelovou dotaci pro obce Brdska

výsledek jednání: schváleno

C K projednání bez rozpravy:

11. Změna termínu realizace programu Ministerstva dopravy 227 210 „Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů“

č.j. 1693/09

Předkládá: ministr dopravy

12. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2010

č.j. 1694/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

13. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

č.j. 1701/09

Předkládají: předseda vlády a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

14. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 12. – 13. listopadu 2009

č.j. 1711/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15. Zpráva o uskutečnění pracovní cesty ministra pro evropské záležitosti dne 13. listopadu 2009 v Bruselu

č.j. 1712/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Využití vybraných administrativních objektů na území statutárního města Karviná

č.j. 1683/09

Předkládá: ministr financí

17. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 235)

č.j. 1679/09

Předkládá: ministr financí

23. V. fáze poskytnutí dobrovolných finančních příspěvků mezinárodním organizacím a finančních darů vybraným institucím v zahraničí v roce 2009 v rámci kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

24. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 10. - 11. prosince 2009 v Bruselu

Bez rozpravy - všechny body schváleny

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2008 Školská reforma pokračuje

č.j. 1682/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

2. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

č.j. 1685/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

3. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 a 2009

č.j. 1684/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

4. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 16. a 17. listopadu 2009 v Bruselu

č.j. 1713/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

5. Oficiální návštěva předsedy vlády Jana Fischera ve Vatikánu ve dnech 13. – 14. listopadu 2009

č.j. 1714/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

6. Informace o návštěvě místopředsedy vlády a ministra obrany MUDr. Martina Bartáka v Jordánsku, ve dnech 16. - 19. října 2009

č.j. 1691/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

7. Informace o plnění usnesení vlády č. 589 ze dne 4. května 2009 k úpravě pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu

č.j. 1725/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie