Tiskové zprávy

7. 11. 2018 12:52

Výsledky jednání vlády 7. listopadu 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Návrh aktivit pracovní skupiny pro evropský GNSS (GSA)
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Zpráva o průběhu implementace politiky Východního partnerství za bulharského předsednictví v Radě EU
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 17/09 „Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů“
čj. 611/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 17/32 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu"
čj. 766/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/26 „Peněžní prostředky určené na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020“
čj. 716/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/31 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017“
čj. 814/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/02 „Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování“
čj. 764/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/20 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání"
čj. 779/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/14 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví“
čj. 646/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/30 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva obrany za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem obrany pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017
čj. 724/18
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/23 „Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020“
čj. 749/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/15 „Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovace“
čj. 915/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 849/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh zákona, kterým se zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 825/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva dopravy č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů (sněmovní tisk č. 292)
čj. 914/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

14. Úvěrové financování rozvoje dopravní infrastruktury ČR z prostředků EIB
čj. 745/18 - bod 5 schůze vlády 31.10.2018
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Informace o ukončení Programů průmyslové spolupráce v ČR a zřízení pracovní skupiny za účelem nastavení nového systému podpory průmyslové spolupráce v oblasti obrany v ČR
čj. 903/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odložno.

27. Připomenutí konce první světové války a uctění památky padlých
čj. 935/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu práce a sociálních věcí a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu práce a sociálních věcí
čj. 934/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Dotační programy zemědělství pro rok 2019, poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 912/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

17. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2015
čj. 908/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016
čj. 907/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2018
čj. 911/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na jmenování náhradníka Státní volební komise
čj. 910/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
čj. 906/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh usnesení vlády České republiky o změně usnesení vlády ze dne 3. října 2012 č. 726, k návrhu na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě
čj. 922/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na obeslání 2. zasedání konference smluvních stran  Minamatské úmluvy o rtuti  (19.–23. listopadu 2018, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 905/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Polské republice dne 8. listopadu 2018
čj. 928/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Státu Izrael a na Palestinských územích ve dnech 13. až 15. listopadu 2018
čj. 925/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Zpráva o účasti předsedy vlády na celonárodních oslavách v Martině dne 30. října 2018
čj. 929/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
čj. 932/18
Předkládají: ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Účast předsedy vlády na Konferenci k Libyi ve dnech 12. a 13. listopadu 2018 v Palermu, Italská republika
čj. 936/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Pracovní návštěva předsedy vlády ČR Andreje Babiše ve Francii ve dnech 10. - 12. listopadu 2018 u příležitosti oslav výročí konce I. světové války
čj. 937/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Pracovní návštěva předsedy vlády ČR Andreje Babiše v Dánském království dne 13. listopadu 2018
čj. 938/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
čj. 924/18
Předkládá: ministryně financí

2. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2018 a predikce na další období
čj. 926/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 2017
čj. 917/18
Předkládá: předseda vlády
Tento bod nebyl projednáván.

4. Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice
čj. 902/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Tento bod nebyl projednáván.

5. Informace k připravované veřejné zakázce - Material Corrossion Test (MaCoTe) v podzemní laboratoři Grimsel Test Site (GTS)
čj. 909/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu

6. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Analytický modul AISG“ na základě vertikální spolupráce
čj. 923/18
Předkládá: ministryně financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie