Tiskové zprávy

9. 1. 2017 15:02

Výsledky jednání vlády 9. ledna 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

Body s rozpravou

2. Návrh poslankyň Markéty Adamové, Jitky Chalánkové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 979)
čj. 1678/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko. 

3. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a Jaroslava Holíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 985)
čj. 1679/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko. 

4. Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje
čj. 1598/16 - bod 17 schůze vlády 19.12.2016
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Výběr nových lokalit pro rozvoj státem podpořených průmyslových zón
čj. 1165/16 - bod 17 schůze vlády 23.11.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schválena varianta č. 2.

6. Zpráva o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
čj. 1671/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Analýza k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní v České republice
čj. 1712/16
Předkládají:  1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Centralizovaná varianta správy finančních nástrojů
čj. 1711/16
Předkládají:  1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, ministryně pro místní rozvoj a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2016
čj. 1682/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Veřejná zakázka „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“
čj. 1633/16 - bod 9 Pro informaci schůze vlády 19.12.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

11. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 8. dubna 2015 č. 247
čj. 1700/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Jmenování předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
čj. 1658/16 - bod 42 schůze vlády 19.12.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh neschválila.

13. Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
čj. 1690/16
Předkládají: ministři životního prostředí a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
čj. 1704/16
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Postup při realizaci aktualizované „Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu“ v roce 2017
čj. 1680/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. 1. aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
čj. 6/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020
čj. 1688/16
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Plán plnění úkolů v oblasti bydlení
čj. 7/17
Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu a ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

19. Rozsah pozemních komunikací zpoplatněných mýtným po roce 2019
čj. 1713/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

20. Informace o ověření realizovatelnosti sanačních a rekultivačních prací ve vztahu k výši finanční rezervy na zahlazení následků hornické činnosti v hnědouhelných lomech do předpokládaného ukončení jejich těžby s ohledem na předpokládané náklady s tím spojené
čj. 1692/16
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

21. Informace o navýšení ceny veřejné zakázky „Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR - nákup“ oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky
čj. 1665/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

31. Prohlášení vlády ČR k 40. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77
čj. 16/17
Předkládá: Úřad vlády České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Informace o možných nástrojích personální stabilizace příslušníků bezpečnostních sborů, zejména s přihlédnutím k nově nastupujícím příslušníkům Policie České republiky
čj. 15/17        
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

33. Opatření směřující k odstraňování administrativní zátěže podnikatelů v letech 2013 až 2015
čj. 1699/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

Body bez rozpravy

22. Návrh usnesení vlády k Pravidlům systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
čj. 1696/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

23. Návrh postupu zpracování procesních modelů prioritních agend
čj. 4/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. O změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu  pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících včetně jeho přílohy
čj. 2/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

25. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2015
čj. 1676/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Akční plán České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017 – 2020
čj. 1697/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Poskytnutí opakovaného peněžního daru Radě Evropy, spojeného s Cenou Václava Havla za lidská práva
čj. 1698/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Aktualizace Seznamu opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
čj. 1661/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
čj. 1683/16
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o vojensko-technické spolupráci
čj. 1649/16
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci

1. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2015
čj. 1710/16
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

2. Závěrečná zpráva o realizaci Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015
čj. 1647/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Zpráva o plnění úkolů obsažených v materiálu „Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transpa-rentnost systému veřejného zdravotního pojištění“
čj. 1642/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

4. Souhrnná zpráva o stavu připravenosti informačních systémů veřejné správy na vstup nařízení eIDAS v účinnost, zejména s cílem umožnění úplného elektronického podání
čj. 1664/16
Předkládá: ministr vnitra

5.  Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 15. prosince 2016
čj. 3/17
Předkládá: ministr vnitra

6. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 24. listopadu 2016
čj. 5/17
Předkládá: ministr vnitra

7. Informace o stavu finančních nástrojů v období 2014-2020 v České republice
čj. 1693/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

8. Aktualizace projektů III. a IV. tranzitního železničního koridoru České republiky
čj. 1685/16
Předkládá: ministr dopravy

9. Průběžná zpráva o naplňování Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020
čj. 1646/16
Předkládá:    ministr dopravy

10. Informace pro vládu o přípravě Plavebního stupně Děčín a  Plavebního stupně Přelouč II
čj. 1674/16
Předkládá: ministr dopravy

11. Přehled schválených strategických investičních akcí
čj. 1644/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

12. Informace o činnosti Národního inovačního fondu za II. pololetí 2016
čj. 1703/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

13. Informace o stavu plnění opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
čj. 1689/16
Předkládají:  ministři životního prostředí a zemědělství

14. Integrace koncepčních kroků oboru VaK v ČR naplňováním strategie resortu Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030
čj. 1662/16
Předkládá: ministr zemědělství

15. Souhrnné vyhodnocení projektu „Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015“
čj. 1669/16
Předkládá: ministr kultury

16. Ocenění udělované ministrem školství, mládeže a tělovýchovy vynikajícím studentům a absolventům studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů za rok 2014-2016
čj. 1/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

17. Informace o postupu prací na budování Památníku Hodonín u Kunštátu
čj. 1670/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

18. Zpráva o naplňování Střednědobé vize posilování kapacit České rozvojové agentury v kontextu celkových podmínek pro realizaci zahraniční rozvojové spolupráce ČR
čj. 1655/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

19. Terminály MIDS pro přenos datových informací LINK 16 – nákup
čj. 1707/16
Předkládá: ministr obrany

20. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 14. listopadu 2016 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti ve dnech 15. a 16. listopadu 2016 v Bruselu
čj. 1653/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

21. Informace o průběhu a výsledcích Třetí celosvětové konference Organizace spojených národů o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“
čj. 1694/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

22. Informace o průběhu a výsledcích 17. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (24. září – 4. října 2016, Johannesburg, Jihoafrická republika)‘
čj. 1663/16
Předkládá: ministr životního prostředí

23. Informace Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/28 „Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami“
čj. 1675/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

24. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13 „Státní dluh a výdaje na jeho financování“
čj. 1701/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

25. Informace Ministerstva kultury o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/19 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Minister-stvo kultury za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014
čj. 1702/16
Předkládá: ministr kultury

26. Informace o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/10 Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury
čj. 1714/16
Předkládá: ministr kultury

27. Informace o plnění opatření ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu k akci č. 15/12 „Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva průmyslu a obchodu“
čj. 1643/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie