Tiskové zprávy

9. 9. 2019 15:55

Výsledky jednání vlády 9. září 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Stanovisko Ministerstva vnitra ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 18/12 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané veřejné archivy v resortu Ministerstva vnitra“
čj. 295/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/20 „Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality“
čj. 803/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
čj. 408/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

4. Stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“
čj. 702/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 18/01 „Podpora podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastruktury“
čj. 1057/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

6. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/06 „Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
čj. 349/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

7. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/19 „Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti“
čj. 1050/18 – bod 12 schůze vlády 8. 4. 2018
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/13 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017“
čj. 352/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/11 „Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví“
čj. 436/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

10. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 18/14 „Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky“
čj. 714/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/03 „Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím“
čj. 670/19
Předkládají: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, ministryně pro místní rozvoj a ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/17 Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci výstroje příslušníků Armády České republiky
čj. 697/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

13. Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/08 „Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby“ vypracované ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem
čj. 787/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

14. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/09 „Peněžní prostředky určené na podporu sociálních služeb“
čj. 451/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.18/33 „Podpora z operačního programu Praha –pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě“
čj. 546/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

16. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 18/34 „Implementace inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční infrastruktuře České republiky“
čj. 569/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

17. Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády
čj. 785/19
Předkládá: T. Bartha, pověřená řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020
čj. 756/19 – bod 13 schůze vlády 2. 9. 2019
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019
čj. 789/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Financování projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 2019 v Horizontu 2020
čj. 779/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

22. Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020
čj. 799/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na propůjčení státního vyznamenání České republiky - Řád Bílého lva
čj. 793/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

20. Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD)
čj. 798/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2019
čj. 781/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Nominace delegace za Českou republiku v Evropském výboru regionů (European Committee of the Regions) pro funkční období 2020-2025 - nominace Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR
čj. 782/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na opatření spojená se vstupem v platnost změn úmluv a jejich příloh, přijatých na 14. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a dalších souvisejících zasedáních (29. dubna – 10. května 2019, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 780/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny a zemí západního Balkánu v České republice dne 12. září 2019
čj. 797/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Obeslání 74. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a pracovní návštěva předsedy vlády ve Spojených státech amerických
čj. 795/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Obeslání Světové radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (Sharm-el-Sheikh, Egypt, 28. 10. až 22. 11. 2019)
čj. 786/19
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických
čj. 796/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Pracovní návštěva generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Thomase Gremingera a ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka v České republice dne 11. září 2019
čj. 783/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Servery k ukládání záznamů telekomunikačního provozu" s využitím obecné výjimky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. tohoto zákona
čj. 784/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Služební dopravní prostředky pro specializovaná pracoviště PČR“ v souladu s ustanovením § 29 písm. b), bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 791/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Poskytování služeb sdílené infrastruktury a souvisejících služeb pro vybrané informační systémy MF státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ na základě vertikální spolupráce
čj. 794/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie