Tiskové zprávy

30. 10. 2019 17:17

Výsledky jednání vlády 30. října 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 715/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 823/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 841/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čj. 745/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
čj. 920/19
Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
čj. 921/19
Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
čj. 936/19
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem (sněmovní tisk č. 603)
čj. 939/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

9. Návrh poslanců Jany Krutákové, Věry Kovářové, Vojtěcha Munzara, Heleny Langšádlové, Lenky Kozlové, Přemysla Mališe, Mariana Jurečky, Petra Dolínka, Leo Luzara a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 604)
čj. 940/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

10. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
čj. 898/19 – bod 6 schůze vlády 14. 10. 2019
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

11. Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020–2030
čj. 929/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

12. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 71)
čj. 907/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 901/19 – bod 3 schůze vlády 14. 10. 2019
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

23. Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
čj. 961/19
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

24. Analýza dalších možností omezení spotřeby hnědého uhlí v domácnostech
čj. 913/19
Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

25. Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích
čj. 909/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

13. Koncepce výstavby Armády České republiky 2030
čj. 917/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Změny ve složení členů Řídícího výboru společnosti České dráhy, a. s.
čj. 922/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Realizace usnesení vlády ze dne 8. června 2016 č. 514 o poskytnutí peněžního daru České republiky vládě Afghánské islámské republiky na podporu fungování Afghánských národních obranných a bezpečnostních sil a na podporu udržitelného rozvoje Afghánistánu v letech 2018 až 2020 využitím prostředků v roce 2019
čj. 916/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2019
čj. 942/19
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na obeslání 31. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 25. listopadu – 5. prosince 2019
čj. 943/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Bulharské republice dne 5. listopadu 2019
čj. 918/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

19. Zpráva o summitu prezidentů zemí Visegrádské skupiny, Slovinska a Srbska v České republice ve dnech 2. a 3. října 2019
čj. 941/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Informace o průběhu a výsledcích 41. zasedání Konference Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
čj. 925/19
Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o rozlučkové návštěvě prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky v České republice dne 30. května 2019
čj. 928/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Teze nového energetického zákona
čj. 915/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

2. Harmonogram činností v oblasti energetické strategie státu
čj. 931/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

3. Opravy a investice železničních stanic
čj. 938/19
Předkládá: ministr dopravy
Tento bod nebyl projednáván.

4. Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, průběžná zpráva – stav k 30. 6. 2019
čj. 937/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

5. Významné kulturní a sportovní akce s podporou státu - Velká pardubická steeplechase - zpráva o poskytnutí finanční podpory
čj. 933/19
Předkládá: ministr zemědělství

6. Informace pro vládu České republiky o připravované vertikální spolupráci na vybudování informačního portálu pro cizince podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 919/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Rozvoj Portálu veřejné správy
čj. 926/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Václavem Fischerem“
čj. 934/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

9. Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 – zřízení, správa a provoz platforem systémů pro realizaci online sběru dat (ONLINE) a pro uložení a zpracování sebraných dat (CENSOVÝ IS)
čj. 930/19
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter