Pro média

21. 9. 2021 10:53

Národní koordinátorka pro protidrogovou politiku

Národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila Vedralova
Národní koordinátorkou pro oblast protidrogové politiky je Mgr. Jarmila Vedralová, která je současně také výkonnou místopředsedkyní Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a ředitelkou Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky. Do funkce ředitelky Odboru protidrogové politiky byla jmenována 01.08.2018 a do funkce národní koordinátorky pro protidrogovou politiku 13.08.2018.

Kontakt:

Kancelář: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Poštovní adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 224 003 860 (sekretariát)
tel.: +420 224 003 870
gsm: +420 737 204 967
e-mail: vedralova.jarmila@vlada.cz
e-mail: spackova.eva@vlada.cz (asistentka)

www.vlada.cz
rvkpp.vlada.cz
www.drogy-info.cz
 

 

 

Životopis

Mgr. Jarmila Vedralová (*1976) patří mezi tuzemské odborníky na problematiku veřejného zdraví. Své zkušenosti z oblasti veřejného zdraví získala za více než osmnáctiletou praxi s rozvojem zdravotních programů na Ministerstvu zdravotnictví ČR. V posledních deseti letech se zabývala komplexní  koordinací protidrogové politiky ministerstva, včetně meziresortní a mezinárodní spolupráce v oblasti prevence závislostí, zpracováváním metodik dotačních programů, spolupodílela se na tvorbě legislativy v oblasti protidrogové politiky (Zákon č.65/2017 Sb. o ochraně zdraví před návykovými látkami). Na Ministerstvu zdravotnictví působila také jako gestor Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem a zastupovala ČR ve Výboru Evropské komise pro národní politiky a akce v oblasti alkoholu. V uplynulých letech spolupracovala při zpracování agendy související s členstvím České republiky ve Světové zdravotnické organizaci (WHO), připravovala české odborné zástupce na jednání WHO. Dále se podílela na koordinaci plnění aktivit Zdraví 21 - dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Zkušenosti z praxe má také jako odborná asistentka dětské onkologie FN Motol a jako zdravotnická záchranářka.                 

Mgr. Jarmila Vedralová ukončila bakalářské studium v oboru Veřejné zdravotnictví na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a magisterské studium v oboru Ekonomika a řízení zdravotnictví na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době pokračuje v doktorandském studiu pod Ústavem sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví na lékařské fakultě Univerzity Palackého. Ve své doktorandské práci zkoumá fetální alkoholový syndrom z pohledu veřejného zdravotnictví.

Ve funkci národní koordinátorky pro protidrogovou politiku se Mgr. Vedralová věnuje integrované protidrogové politice, která zahrnuje oblast nelegálních drog, tabáku, alkoholu a hazardního hraní. Současně je také výkonnou místopředsedkyní Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a členkou správní rady Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), jedné z decentralizovaných agentur EU, jejímž úkolem je poskytovat EU a jejím členským státům přehled o evropských problémech v oblasti drog a spolehlivé, na důkazech založené informace na podporu diskuse o drogách. Jako národní koordinátorka pro protidrogovou politiku reprezentuje Českou republiku na mezinárodních fórech věnujících se protidrogové problematice.

Za své priority ve funkci považuje Mgr. Jarmila Vedralová potřebu snížit nejen rizikové užívání nelegálních i legálních drog (alkohol, tabák), ale také rizikové chování v oblasti patologického hazardního hraní. Chce věnovat zvýšenou pozornost oblasti primární prevence, tedy zejména dětem a mladistvým. Dále chce prosadit zefektivnění systému financování politiky závislostí, zajištění dostupnosti intervenčních služeb a zvyšování jejich kvality. Prosazuje aktivní roli České republiky v mezinárodní protidrogové politice jak na úrovni EU, tak na úrovni OSN.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie