Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

8. 6. 2001 11:58

Záznam 26. schůze Bezpečnostní rady státu, 29. 5. 2001

            (přijata usnesení č. 179-181)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

V úvodu předseda Rady seznámil přítomné s návrhem programu schůze Rady. Byl stažen materiál zařazený pod bodem 2 a 3 programu a do bodu Různé byl zařazen materiál "Návrh rozpočtu summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v roce 2002 v Praze”. Upravený program schůze Rady byl schválen všemi přítomnými členy Rady.

    • Vojenská strategie České republiky

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 179.

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že předkládaný materiál respektuje novou bezpečnostní charakteristiku České republiky v návaznosti na naše členství v NATO. Rozpracovává principy obranné politiky, které jsou definovány Bezpečnostní strategií České republiky. Konstatoval, že navrhovaný dokument je součástí politického zadání pro výstavbu resortu obrany, které respektuje základní charakteristiky bezpečnostního prostředí, současné možnosti státu, jakož i platnou legislativu. Zdůraznil, že navrhovaná Vojenská strategie ČR je základem pro rozpracování dalších resortních dokumentů. V závěru uvedl, že návrh Vojenské strategie ČR a zejména realizace úkolů bude v příštím období sice ovlivněna materiálem "Příprava reformy ozbrojených sil České republiky", ale přesto se domnívá, že z hlediska politického zadání a určité posloupnosti předkládání materiálů je potřebné tento materiál projednat.

V diskusi byla pozitivně oceněna úroveň návrhu, a to zejména v kapitole 1 a 2. Bylo doporučeno, aby předložený návrh byl dopracován (zejména v kapitole 4 a 5) v návaznosti na zpracovávaný materiál "Příprava reformy ozbrojených sil České republiky" a na rozhodnutí vlády k výběrovému řízení na dodavatele nových víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armádu České republiky. Dále bylo doporučeno, aby kapitola 3 byla posouzena v souvislosti s již přijatou Bezpečnostní strategií ČR, a to zejména v části hrozeb a rizik, která není v souladu s definicí, uvedenou v Bezpečnostní strategií ČR.

2. Celkový přehled finančních nároků modernizace AČR do roku 2010

Materiál byl na základě žádosti ministra obrany stažen z programu schůze.

3. Návrh Závazného postupu pro řešení krizových situací spojených s terorismem na území České republiky nebo v zahraničí a dotýkajících se zájmů České republiky a obdobných událostí spojených se závažným ohrožením vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky

Materiál byl na základě žádosti ministra vnitra stažen z programu schůze.

4. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2000

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 180.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že cílem předkládaného materiálu je podat aktuální informaci o situaci v oblasti legální a nelegální migrace, azylu, návratových programů a integrace a o situaci v přípravě přístupu České republiky k EU. Zdůraznil, že materiál byl zpracován v součinnosti s ministerstvy práce a sociálních věcí, spravedlnosti, průmyslu a obchodu a zahraničních věcí. V závěru seznámil Radu s aktuální informací o počtu žadatelů o azyl v České republice v období ledna až května letošního roku ve srovnání s loňským rokem (nárůst o 180 %). K tomu uvedl, že počet žadatelů značně stoupá, a to zejména z Rumunska, Srí Lanky, Afganistanu a Ukrajiny.

5. Návrh rozpočtu summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v roce 2002 v Praze

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 181.

V úvodním vystoupení 1. náměstek ministra zahraničních věcí uvedl, že materiál je předkládán na základě usnesení vlády ze dne 26. února 2001 č. 200. Zdůraznil, že z hlediska mezinárodního bude mít tato akce pro Českou republiku velký význam. Zároveň to bude největší akce jakou kdy Česká republika pořádala (účast nejvyšších státních představitelů 46 zemí v doprovodu ministrů zahraničí, generálního tajemníka NATO a vysokého představitele EU). Konstatoval, že zvláštní pozornost bude třeba věnovat koordinaci při zajištění ochrany osob, utajovaných skutečností a jednotlivých míst, kde se summit bude konat. Dále uvedl, že z hlediska návrhu rozpočtu summitu se vycházelo z podkladů jednotlivých zainteresovaných ministerstev a Národního bezpečnostního úřadu. V některých případech jde o kvalifikovaný odhad, který se bude v následujícím období zpřesňovat v jednáních se zainteresovanými subjekty na summitu. Bude využito i zkušeností ze summitu v Madridu. Uvedl, že požadavky na hostitelskou zemi budou podrobněji uvedeny v memorandu o porozumění, které by mělo být uzavřeno na počátku roku 2002. Konstatoval, že financování summitu by mělo být řešeno navýšením v rámci resortních kapitol ministerstev zahraničí, vnitra, obrany, Národního bezpečnostního úřadu a rozpočtu hlavního města Prahy (formou dotace ve Všeobecné pokladní správě ve prospěch Magistrátu hlavního města Prahy). Rozpočet pro rok 2001 je navrhován ve výši 3,5 mil. Kč (výdaje na kancelář vládního zmocněnce). Zdůraznil, že pro rok 2002 jsou v materiálu předloženy k posouzení dvě varianty návrhu rozpočtu, varianta A ve výši 669,1 mil. Kč, varianta B ve výši 789,1 mil. Kč.

V  diskusi bylo zdůrazněno, že materiál nedává dostatečný přehled o struktuře plánovaných výdajů a proto bylo doporučeno, aby materiál před jeho předložením na schůzi vlády byl dopracován resortem zahraničí ve spolupráci s ministerstvy vnitra, obrany, financí a Národním bezpečnostní úřadem tak, aby návrh rozpočtu (i variantně) byl uveden po resortech do větších podrobností (včetně náběhové křivky nasazení osob), aby vláda mohla rozhodnout na základě úplných a především zpřesněných informací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter