Záznamy z jednání

29. 6. 2002 5:22

Záznam 37. schůze BRS konané dne 25. 6. 2002

(přijata usnesení č. 296 - 309/D)

Z á z n a m 

z 37. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 25. června 2002

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rada) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

V úvodu předseda Rady seznámil přítomné s návrhem programu schůze Rady. Na základě žádosti náměstkyně ministra a vedoucího Úřadu vlády ČR byl stažen materiál "Informace o přípravě koncepčního řešení k snižování a k eliminaci důsledků informačního boje, cizího zpravodajského pronikání a kriminálního napadání informačních systémů", zařazený pod bodem 10 programu. Na základě žádosti ministra obrany byl na jednání Rady naopak zařazen materiál "Zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru ČR v době konání summitu NATO v roce 2002". Takto upravený program schůze Rady byl schválen 5 členy Rady, 1 se zdržel.

1. Aktuální informace o bezpečnostních opatřeních souvisejících s bojem proti terorismu ve světě a v České republice

Rada vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem obrany a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í   č. 296.

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že z jeho oblasti působnosti nemá žádné nové poznatky.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že Ústřední krizový štáb zasedá v měsíčních intervalech. V rámci jeho jednání se řešila problematika vývoje nelegální migrace, která se vyvíjí pozitivním způsobem (klesá). Dále se řešila záležitost ochrany židovských objektů, k tomuto se připravuje určitý bezpečnostní projekt. V závěru uvedl, že na základě informací od spojenců se vytvořila skupina, která se zabývá problematikou "špinavých zbraní".

Úvodní vystoupení místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, včetně diskuse k tomuto bodu je utajovaného charakteru a není zde uvedeno.

2. Zpráva o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO a Rady euroatlantického partnerství (EAPC) v roce 2002

Rada vyslechla informaci přednesenou vládním zmocněncem pro přípravu summitu NATO p. A Vondrou  a přijala

u s n e s e n í    č. 297.      

V úvodním vystoupení vládní zmocněnec pro přípravu summitu NATO poděkoval zainteresovaným orgánům za velmi dobrou spolupráci v uplynulém období. Zejména poděkoval za pevný postoj v boji proti terorismu. Konstatoval, že cca před deseti dny byla v České republice inspekční kontrola z Aliance, které se rovněž zúčastnili zástupci všech zainteresovaných resortů. Výsledky této kontroly jsou velmi dobré a bylo konstatováno, že tempo příprav v zásadě odpovídá harmonogramu. Dále uvedl, že pokud jde o celkový rámec summitu, tak v současnosti nebylo rozhodnuto o dvou možných zasedáních, jednak NATO-EU a dále nově rady NATO-Rusko (v tuto chvíli je to spíše nepravděpodobné). Konstatoval, že pokud jde o vlastní agendu, ta bude obsahovat tři okruhy problémů. Nové schopnosti NATO - k tomu měli ministři obrany v červnu schůzku a další budou mít ve Varšavě v září. Noví členové NATO – k tomu se pravděpodobně sejde schůzka ministrů zahraničních věcí v říjnu. A konečně nové vztahy – a to zejména vztahy NATO s Ukrajinou, jako určitý vyvažující element ke vztahům NATO s Ruskem, popřípadě některé prohloubení spolupráce např. se zeměmi střední Asie nebo Gruzií. Zdůraznil, že pokud jde o úroveň představitelů jednotlivých států, počítá se s účastí hlav států nebo předsedů vlád, podle ústavních systémů. Přítomni budou i ministři zahraničních věcí, ministři obrany. Dále uvedl, že průběžně jsou prováděny výzkumy veřejného mínění, jaký je postoj českých občanů k summitu. V zásadě to lze shrnout, že si většina lidí uvědomuje historický význam tohoto setkání a podporuje uvažovanou agendu k jednání. Z druhé strany jsou jisté obavy z možných protestních akcí. Z toho vyplývá výrazná podpora pro různá preventivní opatření a pro Policii ČR. Konstatoval, že vlastní stav logistických a organizačních příprav je na dobré úrovni. V oblasti dopravy byl dokončen výběr základních dodavatelů aut a autobusů, připravují se smlouvy. V celkové koordinaci dopravních a bezpečnostních opatření probíhají konečné práce na projektu dopravně-inženýrského řešení, které určí trasování cest kolon po Praze. To probíhá v těsné součinnosti s Policií ČR, Ministerstvem vnitra, ochrannou službou a dalšími zainteresovanými úřady. Konstatoval, že s Kongresovým centrem Praha (KCP), kde se budou konat pracovní  jednání je uzavřena nájemní smlouva a jsou uzavřeny smlouvy s firmami, které zajišťují základní systémovou integraci, komunikační techniku a techniku konferenční. V KCP bude také tiskové středisko, počítá se, že v Praze bude asi 3000 novinářů, z toho asi 800-1000 bude píšících, pro každého bude vybavené stanoviště. Společenské akce budou na Pražském hradě, na Ministerstvu zahraničních věcí a v Obecním domě. Manželky budou mít svůj vlastní program. Byl ukončen výběr většiny dodavatelů na catering. Plánuje se i řada doprovodných akcí, které mají mezinárodní kontext, např. Atlantická asociace, což je sdružení nevládních organizací. Dále uvedl, že ve vztahu ke školské mládeži zorganizovali na bázi mezinárodní soutěže soutěž výtvarných prací, které budou vystaveny v KCP. Konstatoval, že velmi intenzivně spolupracují s Armádou ČR, která uspořádá akce, které by měly zvýšit prestiž a přispět k informovanosti naší veřejnosti o NATO a Armádě ČR. Zdůraznil, že velmi důležitá je bezpečnostní oblast. V rámci KCP, budou určité zóny, kde se bude pracovat s klasifikovanými materiály Aliance. Policie ČR a další instituce intenzivně pracují na dokončení bezpečnostní zóny v bezprostředním okolí KCP. Zdůraznil, že odpovědnost za bezpečnost je na ministru vnitra, spolupráce zatím probíhá dobře. Konstatoval, že poslední kontrola inspekčního týmu Aliance bude uskutečněna v první dekádě měsíce října, mezitím sem budou jezdit v průběhu září-října přípravné týmy jednotlivých prezidentských delegací. Dále ve spolupráci s Ministerstvem obrany a vnitra se předpokládá udělat briefing pro velvyslance v Severoatlantické radě v průběhu října. K problematice personálních prověrek, respektive bezpečnostní způsobilosti, byla Parlamentem ČR přijata novela zákona o ochraně utajovaných skutečností.

Ministr vnitra v diskusi uvedl, že 27. března 2002 Rada schválila harmonogram úkolů, který souvisí s přípravou summitu. Resort vnitra tyto úkoly plní, jedná se o realizování mediální politiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními k summitu NATO, o spolupráci s Kanceláří vládního zmocněnce, o vyčlenění sil a prostředků Armády ČR k zajištění plnění úkolů a o zpracování nařízení vlády k povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie. Vláda schválila 19. června 2002 příslušné nařízení, které se týká 2 400 vojáků, kteří budou plnit úkoly pořádkové a ochranné služby Policie ČR, budou označeni Policie a budou pod velením příslušníka Policie ČR a budou bez střelné zbraně, s výjimkou příslušníků vojenské policie a vojáků, kteří budou určení k střežení mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

3.  Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001 (ve srovnání s rokem 2000)

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í    č. 298.      

            V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že cílem zprávy je podat aktuální informaci a přehled o stavu a vývoji kriminality za uvedené období, včetně vývoje v oblastech souvisejících s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a současně poukázat na oblasti, kterým je třeba věnovat zvýšenou  pozornost. Dále uvedl, že v materiálu jsou zobecněny  postupy, které by měly účinně a adekvátním způsobem omezovat působení všech druhů a forem kriminality. Konstatoval, že zpráva se skládá ze dvou částí, první část obsahuje návrh priorit bezpečnostní politiky z hlediska veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti pro další období adruhou část zprávy tvoří přehled o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v jednotlivých krajích České republiky v roce 2001. Zpráva je v příloze doplněna statistickými tabulkami a grafy a pro porovnání je uvedena stručná informace o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti v některých zemích střední a západní Evropy v roce 2001. Dále uvedl, že kriminalita poklesla v roce 2001 ve srovnání s rokem 2000 o 8,4 % (což je pokles o cca 33 tisíc trestných činů). Z hlediska celkových počtů trestných činů (358 tisíc) jsme se v roce 2001 dostali pod úroveň roku 1993 (398 tisíc), ale v roce 1993 byla objasněnost necelých 32 %, ale v roce 2001 to bylo již 46,5 %. Negativním jevem je podíl dětí a mladistvých na počtu trestných činů, kde byl sice také zaznamenán pokles, ale podstatně menší, proto se podíl na celkové kriminalitě zvýšil. U násilné kriminality bylo např. spácháno více trestných činů dětmi do 15 let, než mladistvými mezi 15 až 18 lety.

            V diskusi byl oceněn pokles kriminality a bylo doporučeno, aby se příští vláda zabývala možností snížení hranice trestnosti na 14 let. 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí předal předkladateli písemně připomínky technického rázu k textu materiálu.

4. Zásady účasti České republiky v mírových operacích v zahraničí

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í    č. 299.      

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že předložený materiál vychází z koncepce zahraniční politiky ČR, předpokládající zapojení ČR do mírových operací v zahraničí. Konstatoval, že svým obsahem vystihuje úkol uložený usnesením vlády ze dne 9. května 2001 č. 458 a odpovídajícím způsobem i v přiměřeném rozsahu stanovuje zásady účasti ČR v mírových operacích. Tím by měly být vytvořeny podmínky pro efektivní koordinaci státní správy při účasti na těchto operacích, včetně vyloučení potenciálních rizik. Uvedl, že jedním z východisek jsou zkušenosti z vývoje a vedení mírových operací OSN v průběhu 90. let. Konstatoval, že zásady účasti ČR jsou členěny do čtyř základních kategorií, kterými jsou zahraničně politické zásady, bezpečnostnízásady, mezinárodně právní zásady a zdrojové zásady. Dále uvedl, že v materiálu je shrnuta i vnitrostátní rozhodovací procedura, týkající se vysílání sil a prostředků ČR do mírových operací v zahraničí. V závěru konstatoval, že ČR je v této oblasti připravena aktivně působit úměrně svým možnostem, přičemž rozhodování o účasti musí být posuzováno případ od případu s přihlédnutím k prioritám (operace NATO a boj proti terorismu), vyplývajícím ze shora uvedených zásad.

5. Návrh rozsahu sil a prostředků ČR do Systému pohotovostních ujednání OSN

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í   č. 300.

            V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že návrh vychází ze současných možností resortů obrany, spravedlnosti, vnitra a zdravotnictví schválených Radou v období říjen 2001 - březen 2002 a je předložen na období do roku 2004. Konstatoval, že důraz je položen na menší specializované týmy a návrh odráží jak možnosti ČR, tak i respektuje požadavky Sekretariátu OSN. Do Systému pohotovostních ujednání OSN se na základě  podkladů příslušných resortů navrhuje, aby ČR nabídla z resortu obrany cca do 150 osob včetně letounu AN - 26 s posádkou, z resortu vnitra cca do 35 osob, z resortu spravedlnosti do 25 odborníků a z resortu zdravotnictví trauma tým při Úrazové nemocnici Brno. V závěru uvedl, že návrh bude následně projednán s příslušnými útvary Sekretariátu OSN a dalším krokem bude příprava podepsání obecného Memoranda o porozumění zapojení ČR do Systému pohotovostních ujednání OSN.

6. Zhodnocení možnosti participace České republiky na vybudování policejních sil rychlého nasazení, které budou součástí nevojenských kapacit v rámci ESDP (Evropská bezpečnostní a obranná politika)

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í   č. 301.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že cílem materiálu je informovat Radu o provedeném zhodnocení možnosti České republiky podílet se na vybudování policejních sil rychlého nasazení (cca 5000 osob, z nichž 1000 by mělo být schopno nasazení do 30 dnů od rozhodnutí k nasazení), které budou součástí nevojenských kapacit v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky. Konstatoval, že materiál řeší dvě záležitosti - policejní misi v Bosně a Hercegovině a systémové vyslání 100 příslušníků Policie ČR (z toho jedna čtvrtina schopna nasazení do 30 dnů) do policejních jednotek EU. Konstatoval, že legislativně je tato záležitost dořešena. V závěru uvedl, že i ostatní kandidátské země k tomu přistoupily obdobně (Bulharsko poskytuje 200 policistů, Slovinsko 80, Lotyšsko 20, Litva 20, Slovensko 50, Maďarsko 107, Rumunsko 75, Polsko prozatím nespecifikovalo).

7. Návrh na vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu činnosti vybraných subjektů školení v souvislosti se zapojením České republiky do mírových operací

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a  ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í   č. 302.      

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a  ministr zahraničních věcí zdůraznil, že pro letošní rok nebyly vyčleněny žádné prostředky a přesto jeho resort uspořádal jednu akci na přípravu zástupců personálních útvarů ze zainteresovaných resortů. Konstatoval, že cílem materiálu je informovat členy Rady o přípravě školení specialistů a zájemců o vyslání do mírových operací v zahraničí v roce 2003 a k tomu o potřebě vyčlenění 500 tisíc Kč v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí na pokrytí nákladů plánovaného kurzu prováděného vybraným školícím subjektem (bude vybrán do konce roku 2002). Dále uvedl, že návrh předpokládá, že resort zahraničních věcí ve své gesci provede školení všech civilních specialistů, připravujících se k vyslání do mírových operací, tzn. i odborníků v působnosti dalších resortů (vnitro, spravedlnost, zdravotnictví, obrana a finance).

8. Informace o připravované právní úpravě – novelizace vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

Rada projednala materiál předložený  ministrem dopravy a spojů a přijala         

u s n e s e n í   č. 303.

V úvodním vystoupení ministr dopravy spojů uvedl, že převodem dopravních agend z  Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy a spojů vznikly určité problémy s registrací a evidencí vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, zpravodajských služeb a celních orgánů. Konstatoval, že předložený materiál obsahuje informaci o připravované právní úpravě k odstranění těchto problémů. V závěru uvedl, že novela vyhlášky byla projednána v meziresortním připomínkovém řízení.

9.  Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2001

Rada projednala materiál předložený  místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í   č. 304.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že v pořadí již druhá informace o této problematice je zpracována na základě usnesení Rady ze dne 20. listopadu 2000 č. 138. Konstatoval, že se skládá z informace o mezinárodních jednáních, o stavu a vývoji mezinárodní spolupráce, o informaci o národním kontrolním systému vývozu a dovozu ručních a lehkých zbraní, o přehledu o počtech vyvezených a dovezených vojenských ručních a lehkých zbraní a dále obsahuje statistické údaje o počtech držitelů zbrojních průkazů a zbrojních oprávnění a počtech registrovaných zbraní v jejich držení a je v ní uveden přehled zemí, vůči kterým je v této oblasti uplatněno embargo. V závěru uvedl, že následně bude předložena vládě k projednání a bude dostupná na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

10. Informace o přípravě koncepčního řešení k snižování a k eliminaci důsledků informačního boje, cizího zpravodajského pronikání a kriminálního napadání informačních systémů

Materiál byl na žádost náměstkyně ministra a vedoucího Úřadu vlády ČR stažen z programu jednání s tím, že bude předložen na schůzi Rady v prosinci 2002.

11.  Informace o stavu příprav resortu dopravy a spojů na krizové situace

Rada projednala materiál předložený  ministrem dopravy a spojů a přijala

u s n e s e n í   č. 305.

V úvodním vystoupení ministr dopravy a spojů uvedl, že cílem materiálu je informovat o stavu příprav resortu dopravy a spojů na řešení vojenských i nevojenských krizových situací v oblasti dopravních, telekomunikačních a poštovních služeb, kde došlo k výrazným změnám zejména ve struktuře a ve vztahu k vlastnictví jednotlivých podnikatelských subjektů. Konstatoval, že žádné požadavky z ostatních resortů nebyly vzneseny, ale v případě jakékoliv krizové situace tomu tak bude. Dále uvedl, že materiál je rozdělen do dvou základních částí. V 1. části informuje o krizovém řízení, plnění úkolů obranného charakteru, jmenování subjektů hospodářské mobilizace, finančním zabezpečení krizových opatření a kritické infrastruktuře v gesci Ministerstva dopravy a spojů a ve 2. části o cílech, kterých má být dosaženo a opatřeních, kterými Ministerstvo dopravy a spojů předpokládá jejich dosažení. V závěru uvedl, že informace je zaměřena více do oblasti dopravy a předpokládá, že v roce 2003 bude Radě předložen materiál "Návrh projektu preferenčního schéma k zajištění přednostních telekomunikačních služeb ve vnitrostátním i mezinárodním telekomunikačním provozu".

V diskusi byl materiál oceněn s tím, že se i Ministerstvo dopravy a spojů, kromě tradičních resortů (obrana, vnitro), důsledně zabývá přípravou na krizové situace.

12. Informace o čerpání účelové rezervy kapitoly Všeobecná pokladní správa na zabezpečení integrovaného záchranného systému a řešení krizových situací a odstranění jejich následků

Rada projednala materiál předložený  ministrem financí a přijala

u s n e s e n í   č. 306.

V úvodním vystoupení ministr financí uvedl, že cílem materiálu je informovat členy Rady o čerpání účelové rezervy kapitoly Všeobecná pokladní správa na zabezpečení integrovaného záchranného systému a řešení krizových situací a odstranění jejich následků za rok 2001 a letošní rok. Konstatoval, že na rok 2001 byla vytvořena pouze rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 180 mil. Kč a nebylo z ní čerpáno. Na rok 2002 byla vytvořena rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 40 mil. Kč a bylo z ní doposud vyčerpáno 30 mil. Kč na odstranění následků krizové situace v Hřensku a na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve výši 60 mil. Kč a nebylo z ní zatím čerpáno. Dále uvedl, že materiál pro úplnost uvádí, že v dubnu letošního roku bylo na řešení krizové situace v Hřensku uvolněno dalších 2,114 mil. Kč (0,8 + 1,314 mil. Kč) z Vládní rozpočtové rezervy kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě požadavku ministra pro životní prostředí k monitorování pohybu skalního masivu.

V diskusi bylo uvedeno, že z výše uváděné nečerpané částky se již 20 mil. Kč bude čerpat na Hřensko a další prostředky bude nutno uvolnit finanční prostředky na řešení problému s metanem v Orlové.

13. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu v 1. pololetí 2002

Rada projednala materiál předložený  místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í   č. 307.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že materiál byl připraven v úzké součinnosti se členy Rady, guvernérem ČNB a předsedou Správy státních hmotných rezerv formou kontroly plnění úkolů, uložených Plánem Rady na
1. pololetí 2002 s výhledem na 2. pololetí 2002 (usnesení Rady ze dne 19. prosince 2002
č. 251). Konstatoval, že za 1. pololetí 2002 bylo z 54  plánem uložených úkolů splněno 45 a z různých důvodů zůstalo nesplněno 9, mimo plán bylo naopak projednáno 21 úkolů. Z 9 nesplněných úkolů je 5 zařazeno na jednání Rady v příštím období a 4 úkoly se doporučuje zrušit.Důvodyjejich nesplnění jsou spolu s návrhem dalšího postupu uvedeny v předloženém textu Zprávy.

V závěru uvedl, že současně byla vyhodnocena usnesení Rady s termínem plnění do června 2002 s tím, že všechna usnesení k termínu kontroly jsou splněna.

14. Přehled úkolů plánovaných k projednání v Bezpečnostní radě státu ve 2. pololetí 2002

Rada projednala materiál předložený  místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í   č. 308.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že materiál byl připraven v úzké součinnosti se členy Rady, guvernérem ČNB a předsedou Správy státních hmotných rezerv a bude po ustanovení nových členů Rady předložen na jednu z prvních schůzí Rady již ve formě plánovaných úkolů k projednání na jednotlivé schůze Rady (Plán práce Rady na 2. pololetí 2002 s výhledem na 1. pololetí 2003).

15. Zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru ČR v době konání summitu NATO v roce 2002

čj.: D167/2002

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í   č. 309/D.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu rovněž utajovaného charakteru.

16. Různé

V závěru schůze při příležitosti poslední schůze Rady v tomto jejím složení, předseda Rady poděkoval členům Rady za vykonanou práci za poslední čtyři roky. Konstatoval, že Rada se v období této vlády sešla 39 krát, z toho na 36 řádných a 3 mimořádných schůzích. Rada během uvedených 39-ti jednání projednala více jak 300 materiálů a přijala 305 usnesení.

K samotné činnosti Rady uvedl, že Rada během tohoto období potvrdila oprávněnost své existence a jako stálý pracovní orgán vlády pro zajišťování bezpečnosti České republiky sehrála důležitou roli.

Pro informaci:

1. Informace o programu přípravy ČESKÉHO TELECOMU, a. s. k přečíslování telekomunikačních sítí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter