Výbor pro civilní nouzové plánování

Vláda svým usnesením ze dne 9. července 2014 č. 544 kromě jiného schválila Statut Výboru pro civilní nouzové plánování.

Statut Výboru pro civilní nouzové plánování

Článek 1 Úvodní ustanovení
 1. Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen „Výbor“) je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu.
 2. Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 10. června 1998 č. 391, o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky.
Článek 2 Působnost Výboru
 1. Výbor koordinuje problematiku uvedenou v článku 1 odstavci 1 se zaměřením na plánování opatření k zajištění ochrany obyvatelstva a ekonomiky, ochrany kritické infrastruktury včetně zabezpečování opatření pro případ radiační havárie , preventivních opatření proti použití ZHN včetně řešení odstraňování následků jejich použití a sladění požadavků na věcné zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky. Výbor se dále zabývá oblastí bezpečnostního výzkumu České republiky.
 2. Výbor v rámci své působnosti uvedené v odstavci 1
  1. posuzuje a projednává záměry přípravných, plánovacích a koncepčních opatření a aktivit,
  2. zabezpečuje operativní meziresortní koordinaci přípravných, plánovacích a koncepčních opatření a aktivit,
  3. vyhodnocuje realizaci přípravných, plánovacích a koncepčních opatření a aktivit a navrhuje provedení nezbytných preventivních opatření,
  4. posuzuje, projednává a koordinuje aktivity zástupců České republiky v orgánech Evropské unie, Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a ostatních mezinárodních subjektech,
  5. projednává Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky,
  6. koordinuje realizaci bezpečnostního výzkumu České republiky.

Článek 3 Složení Výboru
 1. Výbor má 23 členů.
 2. Předsedou Výboru je ministr vnitra. Výkonným místopředsedou Výboru je první náměstek ministra vnitra.
 3. Dalšími členy Výboru jsou:
  1. náměstek ministra zahraničních věcí,
  2. náměstek ministra zemědělství,
  3. náměstek ministra obrany,
  4. náměstek ministra financí,
  5. náměstek ministra průmyslu a obchodu,
  6. náměstek ministra dopravy,
  7. náměstek ministra práce a sociálních věcí,
  8. náměstek ministra kultury,
  9. náměstek ministra životního prostředí,
  10. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
  11. náměstek ministra zdravotnictví,
  12. náměstek ministra spravedlnosti,
  13. předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu,
  14. předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
  15. člen bankovní rady České národní banky,
  16. předseda Správy státních hmotných rezerv,
  17. ředitel Národního bezpečnostního úřadu,
  18. ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu,
  19. generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR,
  20. policejní prezident,
  21. zástupce Kanceláře prezidenta republiky.
 4. Schůzí Výboru se dále zúčastňuje zástupce Bezpečnostní informační služby (dále jen „stálý pozorovatel“).
 5. Členy Výboru jmenují a odvolávají věcně příslušní ministři, vedoucí ústředních správních úřadů a guvernér České národní banky, pokud již nejsou určeni odstavcem 3.
 6. Členové Výboru se účastní všech schůzí. Pouze v případě nepřítomnosti mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu nejméně na úrovni ředitele odboru. Ten má v takovém případě stejná práva a povinnosti jako řádný člen Výboru.
 7. Změny členů Výboru oznamují ministři, vedoucí ústředních správních úřadů a guvernér České národní banky písemně předsedovi Výboru. Změny registruje, aktualizuje a archivuje sekretariát Výboru.
Článek 4 Schůze Výboru
 1. Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se Jednacím řádem Výboru.
 2. Schůzi Výboru svolává předseda Výboru a v jeho nepřítomnosti výkonný místopředseda Výboru nebo pověřený člen Výboru. Výbor se schází
  1. pravidelně v řádném termínu nejméně jednou za 3 měsíce,
  2. dále podle potřeby včetně mimořádného svolání na základě žádosti některého člena Výboru.
Článek 5 Pracovní orgány Výboru
 1. K projednávání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, stálého pozorovatele, zástupců věcně příslušných ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků, podvýbory a odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.
 2. Vedoucí podvýborů a odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají podvýborem nebo odbornou pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.
Článek 6 Sekretariát Výboru
 1. Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, plní pověřený útvar Ministerstva vnitra, v jehož působnosti je oblast civilního nouzového plánování.
 2. Vedoucího sekretariátu Výboru jmenuje a odvolává ministr vnitra.
Článek 7 Externí spolupráce

Výbor může na své schůze podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru na základě návrhu členů Výboru.

Článek 8 Jednací řád Výboru a Organizační řád Výboru
 1. Jednací řád Výboru a jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.
 2. Vnitřní strukturu a organizaci práce Výboru stanoví Organizační řád Výboru, který schvaluje Výbor.
 3. Schůze podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto orgánů.
Článek 9 Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplnění tohoto statutu schvaluje vláda.
 2. Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády.
 3. Tento statut nabývá účinnosti dnem 9. července 2014.

Bezpečnostní rada státu svým usnesením ze dne 23. června 2014 č. 23 kromě jiného schválila

Jednací řád Výboru pro civilní nouzové plánování

Článek 1 Úvodní ustanovení
 1. Jednací řád Výboru pro civilní nouzové plánování (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním předpisem Výboru pro civilní nouzové plánování (dále jen „Výbor“), který upravuje jednání Výboru.
 2. Jednací řád se vydává podle článku 8 Statutu Výboru.
Článek 2 Svolání schůze Výboru

Na schůzi Výboru jsou písemnou pozvánkou zváni členové Výboru podle článku
3 odstavce 3 Statutu Výboru a stálý pozorovatel podle článku 3 odstavce 4 Statutu Výboru, případně též přizvaní představitelé ústředních správních úřadů a další odborníci dle projednávané problematiky.

Článek 3 Průběh schůze Výboru
 1. Schůzi Výboru řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí schůzi výkonný místopředseda Výboru nebo pověřený člen Výboru.
 2. Výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 3. Závěry ze schůze Výboru jsou přijímány formou usnesení, o kterých dává předsedající schůze Výboru hlasovat. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru.
 4. Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se tímto Jednacím řádem.
Článek 4 Tichá procedura
 1. Ve výjimečných a odůvodněných případech v období mezi schůzemi Výboru, kdy materiály nelze předložit standardním způsobem, může Výbor rozhodovat tichou procedurou (tzv. per rollam).
 2. Předmětný materiál zašle jeho zpracovatel sekretariátu Výboru se žádostí o schválení tichou procedurou. Ihned po jeho obdržení rozesílá sekretariát Výboru materiál k připomínkám všem členům Výboru. Lhůta pro sdělení připomínek činí 7 pracovních dnů. Připomínky zasílají členové Výboru přímo zpracovateli materiálu a v kopii sekretariátu Výboru. Neodpoví-li člen Výboru ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení souhlasu. Po obdržení připomínek má zpracovatel materiálu povinnost provést jejich vypořádání. Materiál s vyznačenými úpravami společně s tabulkou o výsledku vypořádání připomínek zašle zpracovatel sekretariátu Výboru, který následně rozesílá takto upravený materiál členům Výboru. Materiál je tichou procedurou schválen, pokud jeho finální verzi ve lhůtě do 5 pracovních dnů od rozeslání materiálu sekretariátem Výboru nerozporuje žádný člen Výboru.
 3. V případě přetrvávajícího rozporu nemůže být materiál schválen v rámci tiché procedury a zpracovatel jej předloží na nejbližší schůzi Výboru.
 4. Na nejbližší schůzi Výboru je povinen její předsedající informovat členy Výboru o všech usneseních přijatých tichou procedurou v období mezi schůzemi Výboru.
Článek 5 Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Bezpečnostní radou státu.
 2. Pokud Jednací řád Výboru neupravuje některé záležitosti, může se Výbor přiměřeně řídit též Jednacím řádem Bezpečnostní rady státu.
 3. Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Jednacího řádu.
 4. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Statutu Výboru vládou (tj. dnem 9. července 2014).