Výbor pro obranné plánování

Vláda ČR svým usnesením ze dne 9. července 2014 č. 544 kromě jiného schválila

Statut Výboru pro obranné plánování

Článek 1 Úvodní ustanovení
 1. Výbor pro obranné plánování (dále jen „Výbor“) je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajištění obrany České republiky.
 2. Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 10. června 1998 č. 391, o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky.
Článek 2 Činnost Výboru
 1. Výbor v rámci své činnosti posuzuje a projednává:
  1. záměry plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění obrany České republiky, předkládané státními orgány, ministerstvy a jinými správními úřady,
  2. souhrnné požadavky státních orgánů, ministerstev a jiných správních úřadů, uplatňované v rámci plánování obrany s důrazem na obranné plánování,
  3. strategické a koncepční návrhy státních orgánů, ministerstev a jiných správních úřadů v oblasti plánování obrany,
  4. materiály na základě usnesení Bezpečnostní rady státu.
 2. Výbor pracuje na základě Plánu práce Bezpečnostní rady státu.
Článek 3 Složení Výboru
 1. Výbor má 16 členů.
 2. Předsedou Výboru je ministr obrany. Výkonným místopředsedou Výboru je náměstek ministra obrany.
 3. Dalšími členy Výboru jsou:
  1. náměstek ministra zahraničních věcí,
  2. náměstek ministra zemědělství,
  3. náměstek ministra vnitra,
  4. náměstek ministra financí,
  5. náměstek ministra průmyslu a obchodu,
  6. náměstek ministra dopravy,
  7. náměstek ministra práce a sociálních věcí,
  8. náměstek ministra zdravotnictví,
  9. náměstek ministra životního prostředí,
  10. předseda Správy státních hmotných rezerv,
  11. zástupce Kanceláře prezidenta republiky,
  12. člen bankovní rady České národní banky,
  13. ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu,
  14. předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.
 4. Výkonného místopředsedu Výboru jmenuje a odvolává ministr obrany. Členy Výboru jmenují a odvolávají příslušní ministři, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a guvernér České národní banky.
 5. K zabezpečení trvalého zastupování příslušní ministři, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, předseda Správy státních hmotných rezerv, guvernér České národní banky, ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, stanoví alternáta člena Výboru.
 6. Alternát člena Výboru se účastní schůze Výboru v případě nepřítomnosti člena Výboru se všemi právy a povinnostmi člena Výboru.
 7. Ve výjimečném případě, pokud se schůze nemůže zúčastnit člen Výboru ani jeho alternát, lze na zasedání delegovat jiného zástupce úřadu, který se však musí prokázat pověřením příslušného člena Výboru. Nebude-li toto kritérium splněno, zástupce úřadu se neúčastní hlasování.
 8. Změny členů Výboru a jejich alternátů ohlašují příslušní ministři, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, předseda Správy státních hmotných rezerv, guvernér České národní banky, ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu písemně předsedovi Výboru. Změny registruje a archivuje sekretariát Výboru, který o nich průběžně informuje na schůzi Výboru.
Článek 4 Sekretariát Výboru

Činnost Výboru zabezpečuje sekretariát Výboru. Funkci sekretariátu Výboru plní pověřená složka Ministerstva obrany.

Článek 5 Externí spolupráce
 1. K zabezpečení maximální míry koordinace a odborného posouzení projednávaných materiálů Výboru se schůze Výboru dále pravidelně účastní představitel Bezpečnostní informační služby, náčelník Generálního štábu Armády České republiky a Bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany.
 2. Výbor může na své schůzi podle potřeby přizvat představitele státních orgánů, ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru.
 3. Externí spolupracovníci nemají hlasovací právo.
Článek 6 Práva a povinnosti členů Výboru
 1. Předseda Výboru má všechna práva člena Výboru a dále má právo:
  1. svolat schůzi Výboru v řádném i mimořádném termínu,
  2. kontrolovat plnění usnesení Výboru.
 2. Člen Výboru má zejména právo:
  1. vyžádat si od státních orgánů, ministerstev a jiných správních úřadů potřebné podklady nebo údaje související s předkládanou problematikou, konzultovat a projednávat obsah materiálů s příslušnými funkcionáři,
  2. klást dotazy dalším členům Výboru, dočasných meziresortních pracovních skupin a všem přizvaným osobám na schůzi Výboru,
  3. přednášet své návrhy na dopracování nebo úpravu předkládaného materiálu,
  4. vyžádat si svolání schůze Výboru nebo doplnění programu k projednání neodkladných záležitostí nebo ústních informací,
  5. nemůže-li se z vážných důvodů zúčastnit schůze Výboru, sdělit své připomínky k projednávanému materiálu předsedovi Výboru nebo je sdělit na schůzi Výboru pověřeným pracovníkem svého úřadu. Principy zastupování se řídí článkem 3 tohoto statutu,
  6. navrhovat náměty do Plánu práce Výboru na kalendářní rok.
 3. 3. Předseda Výboru i člen Výboru jsou zejména povinni:
  1. řídit se usneseními Výboru,
  2. osobně se účastnit schůze Výboru. V případě, že se z vážných důvodů nemohou zúčastnit, mohou být zastoupeni pověřenou osobou v souladu s článkem 3 tohoto statutu,
  3. prostudovat a podle své působnosti posoudit materiály předkládané na schůzi Výboru, podle potřeby se vyjadřovat k projednávaným materiálům a zaujímat k nim svá stanoviska.
 4. 4. Člen Výboru je zejména povinen informovat svého nadřízeného o závěrech ze schůze Výboru.

Článek 7 Dočasné meziresortní pracovní skupiny
 1. K projednání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců věcně příslušných státních orgánů, ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků dočasné meziresortní pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.
 2. Vedoucí dočasných meziresortních pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají dočasnou meziresortní pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.
Článek 8 Jednací řád
 1. Schůze Výboru, způsob zpracování a předkládání materiálů se řídí Jednacím řádem Výboru. Jednací řád Výboru, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.
 2. Schůze dočasných meziresortních pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto orgánů, případně Jednacím řádem Výboru.
Článek 9 Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplnění tohoto statutu schvaluje vláda.
 2. Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce Úřadu vlády a v sídle Úřadu vlády. Na internetové stránce se zveřejňuje úplné znění statutu.
 3. Tento statut nabývá účinnosti dnem 9. července 2014.

Bezpečnostní rada státu svým usnesením č. 23 ze dne 23. června 2014 kromě jiného schválila

Jednací řád Výboru pro obranné plánování

Článek 1 Úvodní ustanovení
 1. Jednací řád Výboru pro obranné plánování (dále jen „Jednací řád“) upravuje jednání Výboru pro obranné plánování (dále jen „Výbor“).
 2. Jednací řád se vydává podle článku 8 Statutu Výboru.
Článek 2 Svolání schůze Výboru
 1. Schůzi Výboru svolává předseda Výboru podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Návrh na svolání schůze Výboru může předsedovi Výboru podat písemnou formou kterýkoliv člen Výboru.
 2. Na schůzi Výboru jsou písemnou pozvánkou zváni členové Výboru a další osoby dle Statutu Výboru. Pozvánka musí být doručena 7 pracovních dní před jednáním schůze.
Článek 3 Průběh schůze Výboru
 1. Schůzi Výboru řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí schůzi výkonný místopředseda Výboru.
 2. Výbor jedná zpravidla na základě předem připravených písemných materiálů, které předkládají členové Výboru, předsedové dočasných meziresortních pracovních skupin, představitelé státních orgánů, ministerstev a jiných správních úřadů a odborníci přizvaní na schůzi Výboru.
 3. Schůze Výboru se při projednávaní utajovaných materiálů mohou účastnit pouze osoby, které jsou držiteli osvědčení nebo oznámení v souladu s platným právním řádem, a které se jím prokáží před zahájením schůze Výboru.
 4. Závěry ze schůze Výboru přijímají členové Výboru hlasováním formou usnesení. Výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomná nadpoloviční většina jeho členů nebo osob oprávněných hlasovat ve smyslu Statutu Výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny členy Výboru a pro vedoucí dočasných meziresortních pracovních skupin.
 5. Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se tímto Jednacím řádem.
Článek 4 Tichá procedura
 1. V období mezi zasedáními Výboru může Výbor rozhodovat tichou procedurou.
 2. Zpracovatel materiálu jej zašle sekretariátu Výboru se žádostí o schválení tichou procedurou. Materiály ke schválení tichou procedurou rozesílá sekretariát Výboru všem členům Výboru a účastníkům jednání s pevně stanovenou lhůtou, která činí 7 pracovních dnů, pokud není stanoveno jinak. Lhůta pro sdělení připomínek počíná běžet pracovním dnem, který bezprostředně následuje po dni, v němž byl materiál odeslán. Případné připomínky zasílají členové Výboru přímo zpracovateli a v kopii sekretariátu Výboru. Neodpoví-li člen ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení souhlasu. Po obdržení připomínek má zpracovatel povinnost provést jejich vypořádání (výsledky připomínkového řízení), upravený materiál zašle sekretariátu Výboru, který materiál posléze distribuuje všem členům Výboru. Materiál je považován za schválený, pokud jeho finální verzi ve lhůtě do 5 pracovních dnů od rozeslání materiálu sekretariátem Výboru nerozporuje žádný člen Výboru. Lhůta pro sdělení připomínek počíná běžet pracovním dnem, který bezprostředně následuje po dni, v němž byl materiál odeslán. V případě rozporu s některým členem Výboru předloží tento materiál předkladatel na nejbližší schůzi Výboru.
 3. Usnesení schválené tichou procedurou předkládá sekretariát Výboru k podpisu předsedovi Výboru. Na nejbližším zasedání Výboru je předseda povinen informovat Výbor o všech usneseních přijatých tichou procedurou.
Článek 5 Příprava a předkládaní materiálů na schůzi Výboru
 1. Materiály pro schůzi Výboru jsou předkládány sekretariátu Výboru nejméně 10 pracovních dnů před plánovanou schůzí Výboru.
 2. Materiály jsou předkládány v písemné podobě v jednom výtisku. Současně jsou předkládány v elektronické podobě. Utajované materiály se v elektronické podobě nepředkládají, pokud to nevyžaduje charakter jejich dalšího projednávání či distribuce.
 3. Materiály jsou předkládány na sekretariát Výboru s vypořádanými připomínkami členů Výboru. Předseda Výboru může ve výjimečných případech povolit předložení materiálu pro schůzi Výboru bez vypořádání připomínek.
 4. Neutajované materiály, předkládané k projednání ve Výboru, rozesílá sekretariát Výboru členům Výboru a přizvaným osobám v elektronické podobě nejméně 7 pracovních dnů před schůzí Výboru.
 5. Utajované materiály předkládané k projednání ve Výboru, rozesílá předkladatel členům Výboru a přizvaným osobám nejméně 7 pracovních dnů před schůzí Výboru.
 6. Náležitosti předkládaných materiálů a základní charakteristiky jednotlivých částí materiálů jsou uvedeny v přílohách tohoto Jednacího řádu.
 7. Je-li Výboru předložen materiál zpracovaný mimo okruh členů Výboru, dočasných meziresortních pracovních skupin, či trvale přizývaných odborníků, projednání tohoto materiálu se účastní i jeho zpracovatel.
 8. Při předkládání složitých materiálů může předkladatel požádat předsedu Výboru o účast odborníka podrobně obeznámeného s projednávanou tématikou, který je schopen objasnit konkrétní detaily projednávaného materiálu. Účast takového odborníka zajišťuje předkladatel materiálu a tento odborník se účastní jen projednávání konkrétního bodu programu schůze Výboru.
 9. Výbor projednává materiály v pořadí podle programu, schváleného na začátku schůze Výboru.
 10. Projednávání každého materiálu zpravidla zahrnuje úvodní slovo předkladatele, dotazy a návrhy účastníků schůze Výboru a přijetí usnesení k projednávanému materiálu.
 11. Ze schůze Výboru pořizuje sekretariát Výboru písemná usnesení a zápis, které zasílá všem účastníkům schůze, dále na vědomí sekretariátu Bezpečnostní rady státu, sekretariátu Výboru pro civilní nouzové plánování, sekretariátu Výboru pro vnitřní bezpečnost, sekretariátu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky a sekretariátu Výboru pro zpravodajskou činnost, případně dalším institucím a osobám podle obsahu usnesení.
Článek 6 Kontrola plnění Plánu práce a usnesení Výboru
 1. Kontrolu plnění Plánu práce Výboru na kalendářní rok provádí průběžně sekretariát Výboru a o zjištěných skutečnostech předkládá zprávu Výboru.
 2. Pro zabezpečení kontroly plnění usnesení předkládají předkladatelé materiálu Výboru informaci o jeho plnění. Tyto informace jsou předkládány zpravidla jednou za půl roku až do doby, kdy je usnesení splněno.
Článek 7 Závěrečná ustanovení
 1. Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem se přiměřeně užije Jednací řád Bezpečnostní rady státu.
 2. Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce Úřadu vlády ČR a v sídle Úřadu vlády ČR. Na internetové stránce se vždy zveřejňuje úplné znění platného Jednacího řádu.
 3. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Statutu Výboru vládou (tj. dnem 9. července 2014).