Výbor pro vnitřní bezpečnost

Vláda ČR svým usnesením ze dne 9. července 2014 č. 544 kromě jiného schválila Statut Výboru pro vnitřní bezpečnost

Statut Výboru pro vnitřní bezpečnost

Článek 1 Úvodní ustanovení
 1. Výbor pro vnitřní bezpečnost (dále jen „Výbor“) je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci a plánování opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky a ochrany veřejného pořádku.
 2. Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 9. července 2014 č. 544.
Článek 2 Působnost Výboru
 1. Výbor koordinuje plánování opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti státu, ochrany veřejného pořádku a zákonnosti, ochrany ekonomiky před hospodářskou kriminalitou, ochrany utajovaných informací, bezpečnostní způsobilosti, zajištění azylové a migrační politiky a ochrany státních hranic, boje s organizovaným zločinem a korupcí a zabezpečování preventivních opatření proti kriminalitě.
 2. Výbor v rámci své působnosti uvedené v odstavci 1 zejména:
  1. abezpečuje meziresortní spolupráci, projednává záměry plánovacích a koncepčních materiálů předkládaných ministerstvy a jinými správními úřady a doporučuje jejich projednání v Bezpečnostní radě státu,
  2. posuzuje a projednává dokumenty na základě usnesení Bezpečnostní rady státu,
  3. projednává vyhodnocení meziresortních připomínkových řízení k materiálům vztahujícím se k působnosti Výboru a doporučuje jejich projednání v Bezpečnostní radě státu,
  4. posuzuje, projednává a koordinuje základní zaměření činnosti zástupců České republiky v orgánech EU, NATO a dalších mezinárodních organizacích, navazuje a rozvíjí spolupráci s mezinárodními subjekty,
  5. zpracovává a projednává vlastní materiály.
 3. Výbor pracuje na základě Plánu práce Výboru na kalendářní rok, který vychází z Plánu práce Bezpečnostní rady státu na kalendářní rok.
Článek 3 Složení Výboru
 1. Výbor má 17 členů.
 2. Předsedou Výboru je ministr vnitra. Výkonným místopředsedou Výboru je 1. náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost.
 3. Dalšími členy Výboru jsou:
  1. náměstek ministra zahraničních věcí,
  2. náměstek ministra obrany,
  3. náměstek ministra financí,
  4. náměstek ministra zdravotnictví,
  5. náměstek ministra spravedlnosti,
  6. náměstek ředitele Bezpečností informační služby,
  7. náměstek ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace,
  8. zástupce ředitele Vojenského zpravodajství,
  9. zástupce Kanceláře prezidenta republiky,
  10. nejvyšší státní zástupce,
  11. ředitel Národního bezpečnostního úřadu,
  12. generální ředitel Generálního ředitelství cel,
  13. generální ředitel Vězeňské služby,
  14. policejní prezident,
  15. ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu.
 4. Členové Výboru se účastní všech schůzí. K zabezpečení trvalého zastupování jmenuje člen Výboru svého trvalého zástupce, který se účastní jednání Výboru v případě nepřítomnosti člena Výboru se všemi právy a povinnostmi člena Výboru. Písemné oznámení o jmenování trvalého zástupce zašlou členové předsedovi Výboru.
 5. Ve výjimečných případech, kdy se jednání nemůže zúčastnit člen Výboru ani jeho trvalý zástupce, lze na zasedání delegovat jiného zástupce člena Výboru, který se musí prokázat písemným pověřením člena Výboru a účastní se jednání se všemi právy a povinnostmi člena Výboru.
 6. Člena Výboru uvedeného v odstavci 3 písm. a) až e) jmenuje a odvolává příslušný ministr. Člena Výboru uvedeného v odstavci 3 písm. f) až h) jmenuje a odvolává příslušný ředitel zpravodajské služby. Člena Výboru uvedeného v odstavci 3 písm. i) jmenuje a odvolává vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. Osoby uvedené v odstavci 3 písm. j) až o) jsou členy Výboru po dobu výkonu příslušné funkce. Změny členů Výboru a jejich trvalých zástupců ohlašují subjekty zastoupené ve Výboru písemně předsedovi Výboru.

Článek 4 Pracovní orgány Výboru
 1. K projednávání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců věcně příslušných ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.
 2. Vedoucí odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají v nich zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.
Článek 5 Sekretariát Výboru
 1. Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, plní odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
 2. Vedoucího sekretariátu jmenuje a odvolává ministr vnitra.
 3. Sekretariát Výboru provádí průběžně kontrolu plnění Plánu práce Výboru na kalendářní rok a o výsledcích předkládá Výboru jednou ročně zprávu.
Článek 6 Externí spolupráce

Výbor může na své schůze podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru.

Článek 7 Práva a povinnosti členů Výboru
 1. Předseda Výboru má všechna práva členů Výboru a dále má právo:
  1. svolat schůzi Výboru v řádném i mimořádném termínu,
  2. kontrolovat plnění usnesení Výboru.
 2. Členové Výboru mají zejména právo:
  1. vyžádat si od státních orgánů, ministerstev a jiných správních úřadů potřebné podklady nebo údaje souvisejících s předkládanou problematikou, konzultovat a projednávat obsah materiálů s příslušnými funkcionáři,
  2. klást dotazy ostatním členům Výboru, odborných pracovních skupin a osobám přizvaným na schůzi Výboru dle článku 6,
  3. přednášet své návrhy na dopracování nebo úpravu předkládaného materiálu,
  4. požádat předsedu Výboru o svolání mimořádné schůze Výboru nebo o doplnění programu k projednání neodkladných záležitostí či ústních informací,
  5. navrhovat náměty do Plánu práce Výboru na kalendářní rok.
 3. Nemůže-li se člen Výboru z vážných důvodů zúčastnit schůze Výboru, má právo své připomínky k projednávanému materiálu sdělit předsedovi Výboru nebo je sdělit na schůzi Výboru pověřeným pracovníkem svého úřadu, při respektování ustanovení o zastupování uvedených v článku 3 odstavcích 4 a 5 tohoto Statutu.
 4. Předseda i členové Výboru mají zejména povinnost:
  1. řídit se usneseními Výboru,
  2. osobně se účastnit schůzí Výboru, případně se dát zastoupit v souladu s ustanovením článku 3 odstavců 4 a 5 tohoto Statutu,
  3. prostudovat a podle své působnosti posoudit materiály předkládané na schůzi Výboru, podle potřeby se vyjadřovat k projednávaným materiálům a zaujímat k nim svá stanoviska.
 5. Členové výboru jsou dále povinni:
  1. informovat svého nadřízeného o závěrech ze schůze Výboru,
  2. pro zabezpečení kontroly plnění usnesení Výboru předkládat Výboru informaci o jim uložených úkolů. Informace jsou předkládány zpravidla jednou za půl roku až do doby, kdy je usnesení splněno.
Článek 8 Jednací řád Výboru
 1. Schůze Výboru a způsob zpracování a předkládání materiálů se řídí Jednacím řádem Výboru.
 2. Jednací řád Výboru a jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.
 3. Pro jednání odborných pracovních skupin se přiměřeně použije Jednací řád Výboru.
Článek 9 Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplnění tohoto statutu schvaluje vláda.
 2. Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky.
 3. Tento statut nabývá účinnosti dnem 9. července 2014.

Bezpečnostní rada státu svým usnesením ze dne 23. června 2014 č. 23 kromě jiného schválila

Jednací řád Výboru pro vnitřní bezpečnost

Článek 1 Úvodní ustanovení
 1. Jednací řád Výboru pro vnitřní bezpečnost (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním předpisem Výboru pro vnitřní bezpečnost (dále jen „Výbor“), který upravuje jednání Výboru.
 2. Jednací řád se vydává podle článku 8 Statutu Výboru.

Článek 2 Svolání schůze Výboru
 1. Schůzi Výboru svolává předseda Výboru podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Návrh na svolání schůze Výboru může předsedovi Výboru podat písemnou formou kterýkoli člen Výboru.
 2. Na schůzi Výboru jsou členové Výboru, případně též přizvaní představitelé jiných správních úřadů a další osoby dle článku 6 Statutu Výboru, zváni pozvánkou v elektronické formě nejméně 10 pracovních dní předem.

Článek 3 Průběh schůze Výboru
 1. Schůzi Výboru řídí zpravidla předseda Výboru, který může řízením pověřit výkonného místopředsedu Výboru nebo člena Výboru.
 2. Výbor jedná zpravidla na základě předem připravených písemných materiálů, které předkládají členové Výboru a osoby podle článku 6 Statutu Výboru.
 3. Výbor projednává materiály v pořadí podle programu schváleného na začátku schůze.
 4. Projednávání každého materiálu zpravidla zahrnuje úvodní slovo předkladatele, dotazy a návrhy účastníků schůze Výboru a přijetí usnesení k projednávanému materiálu.
 5. Schůze Výboru se při projednávaní utajovaných materiálů mohou účastnit pouze osoby, které jsou držiteli osvědčení nebo oznámení v souladu s platným právním řádem, a které se jím prokáží před zahájením schůze Výboru.
 6. Výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů nebo jejich zástupců podle článku 3 odstavců 4 a 5 Statutu Výboru.
 7. Závěry ze schůze Výboru přijímají členové Výboru hlasováním, formou usnesení. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny počtu hlasů všech členů Výboru nebo jejich zástupců podle článku 3 odstavců 4 a 5 Statutu Výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas osoby řídící jednání dle odstavce 1. Přijatá usnesení jsou závazná pro členy Výboru a vedoucí odborných pracovních skupin zřízených podle čl. 4 Statutu Výboru.
 8. Ze schůze Výboru pořizuje sekretariát Výboru písemná usnesení a zápis, které zasílá všem účastníkům schůze a dále na vědomí sekretariátu Bezpečnostní rady státu, sekretariátu Výboru pro civilní nouzové plánování, sekretariátu Výboru pro obranné plánování, sekretariátu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky, sekretariátu Výboru pro zpravodajskou činnost a případně dalším institucím a funkcionářům podle charakteru projednané problematiky.
 9. Schůze Výboru jsou neveřejné.

Článek 4 Tichá procedura
 1. Ve výjimečných případech v mezidobí mezi schůzemi Výboru, kdy materiály nelze předložit standardním způsobem, může na základě písemné žádosti předkladatele materiálu předseda Výboru rozhodnout o schválení materiálu tichou procedurou („per rollam“) s využitím elektronické formy komunikace.
 2. Materiály ke schválení tichou procedurou rozesílá sekretariát Výboru všem členům Výboru s informací, kdo materiál předkládá, a s pevně stanovenou lhůtou k zaslání připomínek, která činí 3 pracovní dny, není-li stanoveno jinak. Své připomínky zasílají členové Výboru přímo zpracovateli a v kopii sekretariátu Výboru. Neodpoví-li člen ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení souhlasu. Po obdržení připomínek má zpracovatel povinnost provést jejich vypořádání a upravený materiál a stručnou informaci o způsobu vypořádání připomínek zaslat sekretariátu Výboru, který materiál posléze distribuuje všem členům Výboru. Materiál je považován za schválený, pokud jeho konečnou verzi nerozporuje do 3 pracovních dnů od obdržení žádný z členů Výboru.
 3. V případě rozporu s některým členem Výboru nelze materiál schválit tichou procedurou a předkladatel dotčený materiál předloží na nejbližší schůzi Výboru.
 4. Usnesení k takto schválenému materiálu bude mít stejnou platnost, jako by bylo přijato na schůzi Výboru.
 5. Na nejbližším zasedání Výboru je předseda Výboru nebo jím pověřený člen povinen informovat Výbor o všech usneseních přijatých tichou procedurou v období mezi jednáními Výboru.

Článek 5 Příprava a předkládání materiálů na schůzi Výboru
 1. Materiály pro schůzi Výboru se předkládají sekretariátu Výboru nejméně 10 pracovních dní před plánovanou schůzí Výboru.
 2. Materiály jsou sekretariátu Výboru předkládány v písemné podobě v jednom výtisku a současně také v elektronické podobě. Utajované materiály se v elektronické podobě nepředkládají, pokud to nevyžaduje charakter jejich dalšího projednávání či distribuce.
 3. Neutajované materiály předkládané k projednání Výboru rozesílá sekretariát Výboru členům Výboru a přizvaným osobám elektronicky nejméně 7 dní před jednáním Výboru.
 4. Utajované materiály předkládané k projednání ve Výboru, rozesílá předkladatel členům Výboru a přizvaným osobám nejméně 7 pracovních dnů před schůzí Výboru.
 5. Materiály jsou sekretariátu Výboru předkládány s vypořádanými připomínkami členů Výboru.
 6. Náležitosti předkládaných materiálů a základní charakteristiky jejich jednotlivých částí jsou uvedeny v přiložených vzorech.
 7. Je-li Výboru předložen materiál zpracovaný mimo okruh jeho členů či odborných pracovních skupin, účastní se projednávání konkrétního bodu schůze Výboru i zpracovatel takového materiálu.
 8. Při předkládání materiálů může být k projednávání konkrétního bodu programu přizván odborník podrobně obeznámený s danou tématikou, který je schopen objasnit detaily projednávaného materiálu. Účast takového odborníka zajišťuje předkladatel materiálu.
 9. Předseda Výboru může v odůvodněných případech povolit výjimku z pravidel stanovených odstavci 1 až 4. O výjimku podle odstavců 1 až 3 požádá předkladatel materiálu předsedu Výboru cestou sekretariátu Výboru.
Článek 6 Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Bezpečnostní radou státu.
 2. Ve věcech tímto Jednacím řádem neupravených se přiměřeně použije Jednací řád Bezpečnostní rady státu.
 3. Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky.
 4.  Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Statutu Výboru vládou (tj. dnem 9. července 2014).