Aktuality Etické komise České republiky

22. 9. 2017 13:55

Avízo: Etická komise předá dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

V úterý dne 26. září 2017 od 13.00 se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskuteční slavnostní předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“).

Pamětní dekrety a odznaky z rukou Mgr. Jiřího Kauckého, předsedy Etické komise, převezme osobně Ludmila Hermanová, Jaromír Kampas, Ing. Ivan Pokorný, Pavel Votický, Milan Procházka, Jiří Novák, Stanislav Šmic.
Za účastníky odboje a odporu proti komunismu oceněné in memoriam, Jana Přikryla, PhDr. Adolfa Žerdíka, Vladimíra Pavlů a Jaroslava Melichara, převezmou pamětní listinu a odznak jejich rodinní příslušníci.

Slavnostního předávání se dále zúčastní představitelé Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek, Ústavu pamäti národa, Konfederace politických vězňů a další čestní hosté.

Medailonky oceněných:

Pan Jan Přikryl (nar. 1913, zemř. 1949) – byl oceněn za aktivní působení v odbojové skupině „Světlana“ v březnu 1949, kdy byl nápomocen vyhledání bunkrů, kam by se mohli ukrýt lidé, kteří vstoupili po únoru 1948 do ilegality a dále rovněž ukryl množství zbraní odbojové skupiny „Světlana“, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. Pan Jan Přikryl byl dne 12.07.1949 zastřelen příslušníky pohraniční stráže v blízkosti českoněmecké hranice při pokusu o její překročení; žádost podala dcera, paní Božena Kocůrková. 

Pan PhDr. Adolf Žerdík (nar. 1928, zemř. 1999) – byl oceněn za aktivní působení v protikomunistické skupině Studentská křesťanská legie (SKŘEL), které spočívalo v kontaktování potenciálních členů protikomunistické skupiny SKŘEL za účelem jejich vstupu do skupiny, přičemž dále mimo jiné i schraňoval protikomunistické letáky skupiny, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.; žádost podala manželka, paní Zdenka Žerdíková.

Pan Vladimír Pavlů (nar. 1925, zemř. 1980) – byl oceněn za aktivní působení v protikomunistické skupině okolo Karla Matějky, které spočívalo v plnění funkce informační spojky, zajištění vyhotovení falešných dokladů pro Karla Matějku a plnění jeho dalších úkolů, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.; žádost podala manželka, paní Bohuslava Pavlů.

Paní Ludmila Hermanová, roz. Olšaníková (nar. 1936) – převezme osvědčení za to, že poskytla v roce 1956 pomoc agentu americké zpravodajské služby Lumíru Pavlíkovi, kdy se tohoto snažila chránit před tehdejšími bezpečnostními složkami v době jeho pobytu v bytě rodičů paní Ludmily Hermanové a dále že se snažila aktivně pomáhat při rozšiřování činnosti Lumíra Pavlíka, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. 

Pan Ing. Ivan Pokorný (nar. 1964) – převezme osvědčení za šíření informací z poslechu rádia Hlas Ameriky a rovněž za vyhotovení a umístění v Domově mládeže v Ústí nad Labem dne 13.11.1982 na smutečně vyzdobené nástěnce písemného vyjádření nesouhlasu s komunistickým režimem, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Jaroslav Melichar (nar. 1921, zemř. 1993) – byl oceněn za poskytnutí noclehu, opakovanou potravinovou, finanční a další podporu Benediktu Bednářovi v roce 1949, s vědomím, že tento vykonává v Československu protikomunistickou činnost a je sledován bezpečnostními orgány a za jeho aktivní zapojení do zakládání pobočky K-231 pro okres Brno-venkov, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.; žádost podala manželka, paní Marie Melicharová.

Pan Pavel Votický (nar. 1969) – byl oceněn za protikomunistickou činnost spočívající v autorství a vylepení protikomunistického plakátu dne 20.02.1986 na železniční zastávce v Lovosicích související s další jeho protikomunistickou činností spočívající ve zničení dvou sovětských vlajek, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Milan Procházka (nar. 1935) – převezme osvědčení za aktivní působení v protikomunistické skupině Evžena Paloncého, které spočívalo v rozšiřování protikomunistických letáků, hlídání při vylepování protikomunistických plakátů vyhotovených k příležitosti výročí narození československého prezidenta Edvarda Beneše a doručování dopisů do mrtvých schránek, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Jiří Novák (nar. 1952) – převezme osvědčení za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje kritizující komunistický režim a jeho představitele vyjádřené především od konce roku 1978 do února 1979, za což byl závažně postižen, čímž naplnil znaky odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 4 písm. zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Stanislav Šmic (nar. 1927) – převezme osvědčení v zastoupení svého syna za poskytnutí noclehu a podpory v roce 1949 Richardu Ledererovi s vědomím, že tento na území Československa vyvíjí protikomunistickou činnost ve spojení se západní zpravodajskou službou a skrývá se před bezpečnostními orgány, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Jaromír Kampas (nar. 1927) – který se slavnostního předávání ocenění ze zdravotních důvodů nezúčastní, osvědčení obdržel za svou protikomunistickou činnost spočívající především v rozšiřování nezkreslených informací, kterou vyvíjel jako jednatel Svazu přátel USA v Jihlavě v době před 25.02.1948 a zároveň za své protikomunistické postoje zastávané v době nesvobody do svého zatčení v roce 1949, za něž byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 5 zákona č. 262/2011 Sb. a formu odboje a odporu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

Rozšířené medailónky najdete na: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=983


Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
Etická komise byla zřízena zákonem č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, především za tím účelem, aby plnila roli odvolacího orgánu proti rozhodnutím Ministerstva obrany o zamítnutí žádostí o udělení statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu, zejména v těch případech, kdy se z hlediska věcného posouzení jedná o případy hraniční a komplikované.

Etická komise má 8 členů. Členy Etické komise jsou významné osobnosti společenského a politického života, z nichž se mnohé samy postavily proti komunistickému režimu v Československu, tj. Ludmila Rakušanová, Mgr. Miloš Rejchrt, prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., doc. JUDr. Petr Pithart, CSc. a dále osobnosti, které se svou činností zasadily o přijetí zákona č. 262/2011 Sb. nebo se dlouhodobě problematikou totalitních režimů a historií obecně zabývají, tj. PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., místopředseda Etické komise a Mgr. Jiří Kaucký, předseda Etické komise.

Více informací: http://www.etickakomisecr.cz/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter