Mgr. Jiří Kaucký

Mgr. Jiří Kaucký

(nar. 1973)

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 působil na odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra ČR, od roku 2001 do dubna 2015 jako jeho ředitel. V říjnu roku 2014 byl pověřen řízením sekce pro přípravu státní služby na Ministerstvu vnitra ČR a později nově vzniklé sekce státní služby. Od 7. dubna 2015 zastává funkci státního tajemníka v Ministerstvu vnitra ČR.

Autorsky se podílel na vzniku právních předpisů v působnosti Ministerstva vnitra, zejména tzv. civilně-správního úseku, jako je např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, nebo zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Podílel se rovněž na přípravě předpisů týkajících se vyrovnání s komunistickým režimem, konkrétně na zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, na zákoně č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, zákoně č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, a nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

Je místopředsedou pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1., dále působí jako člen rozkladové komise ministra vnitra, ministra životního prostředí, ministra průmyslu a obchodu, ministra obrany a vedoucího Úřadu vlády a je členem Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Od vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů do 30. srpna 2013 s ním spolupracoval jako právník. Působil rovněž jako místopředseda Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců a předseda jejího II. senátu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter