Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 3. 2009 14:54

49. zasedání LRV 19. 3. 2009 a tisková konference od 14 hodin

49. zasedání LRV proběhne ve čtvrtek dne 19. března 2009 od 9.30 hod. v budově Úřadu vlády (nábř. E. Beneše 4, Praha )

LRV má na programu dva návrhy zákonů, jejichž předkladatelem je min. spravedlnosti:

1. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád, zákon č. 265/1992 Sb. - o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zákon č. 150/2002 Sb. - soudní řád správní

Předkladatel chce tímto návrhem zákona zefektivnit a zrychlit postup exekučního řízení, zvýšit odpovědnost soudních exekutorů, posílit dohled nad exekuční činností, odlehčit soudům od administrativní agendy a současně posílit ochranu práv účastníků řízení. K tomu má sloužit především zjednodušení postupu při zahájení exekučního řízení, přenesení pravomoci k rozhodování o odkladu i zastavení exekuce ze soudu na soudního exekutora v případech, kdy mezi účastníky řízení není spor apod. Ke zvýšení odpovědnosti soudních exekutorů má přispět rozšíření výkonu dohledu nad jejich činností i na příslušné předsedy okresních soudů a zpřísnění kárné odpovědnosti. Zákon také navrhuje udělit pravomoc ministerstvu spravedlnosti pozastavit účinky nezákonného aktu Exekutorské komory (popřípadě navrhnout zrušení tohoto aktu soudem) i možnost postihnout komoru pro porušení exekučního řádu sankcí za správní delikt.

2. Návrh zákona. kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.

Tento návrh si klade za cíl rozšířit a zpřesnit předpoklady pro jmenování znalcem nebo tlumočníkem, stanovit přísnější podmínky pro jejich činnost včetně povinného pojištění odpovědnosti za škodu a povinného celoživotního vzdělávání; zákon chce zpřísnit dohled nad činností znalců a tlumočníků, zavést správní sankce za porušení povinností v souvislosti se znaleckou a tlumočnickou činností, rozšířit důvody pro vyškrtnutí znalce nebo tlumočníka ze seznamu a odstranit nepřijatelný stav v oblasti znaleckých ústavů.

Pro zasedání Rady proběhne tisková konference ministra a předsedy LRV Pavla Svobody, a to ve 14 hodin v místnosti č. 179 (1. patro) budovy Úřadu vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter