Aktuálně

5. 4. 2017 12:12

Avízo: Legislativní rada vlády projedná návrh zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 6. dubna od 9:30 hodin. Rada dále projedná návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:
Tímto zákonem bude do českého právního řádu převzata směrnice EU č. 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách.
Nová právní úprava by měla být účinná od 1. 7. 2018. Díky principu plné harmonizace se nové právo nebude, až na mírné odchylky, lišit ve všech členských státech. Tím bude posílen nejen vnitřní trh v rámci Evropské Unie, ale díky srovnatelným podmínkám v jednotlivých členských státech i důvěra zákazníků v přeshraniční nákupy. Zvýší se tak konkurenceschopnost podniků v EU. Výhodou budou i nová pravidla o uznávání ochrany pro případ úpadku cestovní kanceláře z jednoho členského státu v druhém členském státě. Vítanou změnou bude jistě i to, že za určitých podmínek, budou služební cesty vyjmuty z působnosti zákona. Modernizovaná ustanovení o změnách nabídkových materiálů uspoří podnikatelům část nákladů dříve nutných na jejich přetisk.
Díky zpřesnění klíčových pojmů – jako je např. zájezd, cestovní služba nebo prodejní místo, a zpřesnění právní úpravy se zvýší právní jistota všech, kterým je norma určena (tj. jak zákazníkům, tak i podnikatelům).
Navrhovaný zákon, v souladu s požadavky směrnice, rozšiřuje ochranu zákazníka i na tzv. „spojené cestovní služby“. I nadále bude platit, že nejširší rozsah práv a ochranu budou mít zákazníci u zájezdů.
Díky nové právní úpravě bude mít zákazník jistotu, že před zakoupením zájezdu nebo spojených cestovních služeb obdrží přesné informace o nakupovaných službách, ale i o právní povaze služeb, které nakupuje. V případě zvýšení ceny o více než 8% bude mít zákazník právo na odstoupení od smlouvy. Nově bude vyjasněna i odpovědnost cestovní kanceláře za chyby v rezervačních systémech. Výhodou pro zákazníka budou i jasná pravidla o pomoci v nesnázích. Ochrana pro případ úpadku cestovní kanceláře se za určitých podmínek bude vztahovat i na zákazníky, kteří zakoupí spojené cestovní služby.
Zákon předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích:
Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pokud by vyhláška nebyla vydána a Energetický regulační úřad by neupravil prováděcím právním předpisem vymezený okruh vztahů v souladu se zákonným zmocněním, tato nečinnost by zřejmě mohla mít za následek omezení aplikovatelnosti energetického zákona a dalších souvisejících právních předpisů, např. zákona o podporovaných zdrojích energie, nebo dokonce jejich neaplikovatelnost. Současně by se v takovém případě jednalo o nesplnění zákonné povinnosti ze strany Energetického regulačního úřadu, a to i přes skutečnost, že právní řád s nesplněním takové povinnosti nespojuje žádnou právní sankci.
Na základě zkušeností s aplikací předchozí vyhlášky ve správních řízeních o udělení licence vyvstala potřeba změnit či zrušit některá ustanovení, respektive dokládání podmínek pro udělení licence, která se ukázala jako nadbytečná nebo neúčelná. Zjednodušení v oblasti dokládání finančních předpokladů spočívá v odstranění některých dokladů, které jsou dle stávajícího znění vyhlášky č. 8/2016 Sb. požadovány, jde o výpisy z bankovního účtu žadatele, vyjádření banky o schopnosti žadatele plnit své závazky a o pohybech na účtu za posledních 12 měsíců, smlouvy o úvěru a podnikatelský plán a finanční bilanci. Navrhovanou vyhláškou dochází v návaznosti na změnu požadavků k prokázání finanční způsobilosti žadatelů o udělení licence k ostranění vzoru pro dokládání finanční bilance žadatele o licenci. Dále v oblasti technických předpokladů jde o doplnění alternativní možnost doložení technických předpokladů u takových energetických zařízení, kde je bezpečnost osvědčena v řízení před příslušným stavebním úřadem. U dotčených energetických zařízení bylo v licenčním řízení toto osvědčení dokládáno, ačkoliv požadavek pro doložení tohoto typu dokumentu byl již duplicitně požadován v jiném správním řízení (stavebním) a konkrétní požadavek na předložení zprávy o výchozí revizi energetického zařízení je nereálný požadavek, neboť v žádném technickém ani právním předpise není definována „zpráva o výchozí revizi energetického zařízení“. Na základě navrhované změny by tedy žadateli stačilo prokázat pouze oprávnění podle stavebního zákona za podmínky, že předpokladem pro udělení tohoto oprávnění je posouzení bezpečnosti dané stavby ze strany stavebního úřadu v rozsahu, který je z hlediska požadavků licenčního řízení podle energetického zákona dostačující.
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu.
Materiál předkládá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Alena Vitásková. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter