Aktuálně

27. 6. 2013 14:52

Výsledky 122. zasedání LRV dne 27.6.2013

Legislativní rada vlády projednala na svém 122. zasedání ve čtvrtek 27. června 2013 následující návrhy zákonů:


1. Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb., a další související zákony (předkládá místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Mgr. Karolína Peake) – č.j. 480/13.

Obsahem předkládaného návrhu zákona je právní úprava umožňující oznamování skutečností nasvědčujících tomu, že se zaměstnavatel, zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják z povolání nebo člen orgánu, který má vztah k tomuto zaměstnavateli, dopustil jednání, které by mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu.
V právním řádu České republiky dosud není definován pojem „oznamování trestněprávního jednání“ a též zcela chybí právní úprava týkající se „oznamovatelů“ z hlediska zákazu jejich diskriminace v souvislosti s učiněnými oznámením (tzv. „whistleblowing“. Zaměření nové právní úpravy pouze na trestněprávní jednání je významné zejména s ohledem na charakter takovýchto jednání, neboť na jejich postihování má společnost největší zájem.
V návrhu zákona obsažené instituty mají sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů trestných činů, ale hlavně k prevenci takto páchané trestné činnosti obecně.

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska.


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (předkládá ministr průmyslu a obchodu MUDr. Martin Kuba a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petr Rafaj) – č.j. 565/13.

Předložený návrh zákona navazuje na předchozí návrh zákona z roku 2011, který předpokládal zrušit zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, a mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Nyní navržená právní úprava se zrušením uvedeného zákona již nepočítá a bude se vztahovat pouze na potraviny a potravinářské výrobky, ovšem v širší podobě než doposud, zejména při posuzování vztahů při nabídce nebo poptávce potravin a potravinářských výrobků.
Předkládaná úprava oproti původně předloženému materiálu
• počítá se zachování stávajícího zákona o významné tržní síle,
• stanoví, že předmětem právní úpravy budou i nyní pouze vztahy vznikající mezi dodavateli a odběrateli potravin a potravinářských výrobků,
• stanoví, že významnou tržní sílu může mít jak odběratel, tak i dodavatel potravin a potravinářských výrobků,
• jasněji vymezuje používané pojmy a ruší šest stávajících příloh zákona.


Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter