Archiv zasedání (2005 - 2006)

4. 8. 2005 13:16

Program 168. zasedání LRV

dne 4. srpna 2005

1. Návrh zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů a o změně některých zákonů (zákon o vlastnictví bytů)
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV, které bude dopracováno podle závěrů z diskuse na zasedání LRV.

2. Návrh zákona o některých požadavcích na pohonné hmoty a jejich používání a o změně zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o pohonných hmotách)
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

3. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel. místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

Přerušeno: 163. zasedání LRV dne 19. 5. 2005
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV, které bude dopracováno ve smyslu zpravodajské zprávy prof. Filipa na zasedání LRV dne 4. 8. 2005.
LRV též doporučila, aby vláda uložila ministru spravedlnosti zpracovat věcný záměr zcela nového zákona, který by byl zcela slučitelný s právem ES.

4. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

Přerušeno:165. zasedání LRV dne 23. 6. 2005
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter