22. 5. 2013 8:45

Jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace č. 18 dne 24. května 2013

Na jednání Komise dne 24. května 2013 bylo zařazeno 5 návrhů právních předpisů:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb., o další související zákony

 • předkladatel: Místopředsedkyně vlády České republiky a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí
 •  č.j.: 480/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
 •  č.j.: 518/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

3. Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Český báňský úřad
 • č.j.: 449/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo vnitra
 • č.j.: 459/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

Komise dále schválila per rollam stanoviska k následujícím návrhům:

5. Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zdravotnických prostředcích)

 • předkladatel: Ministerstvo zdravotnictví
 • č.j.: 442/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/ 2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • č.j.: 412/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

 • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • č.j.: 483/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo zdravotnictví
 • č.j.: 366/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

9. Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • č.j.: 1006/12 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Ministerstvo vnitra
 • č.j.: 375/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

11. Návrh zákona o státních úřednících

 • Ministerstvo vnitra
 • č.j.: 381/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo vnitra
 • č.j.: 384/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy)

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy