17. 3. 2014 11:27

Komise RIA zveřejnila výroční zprávu ze své činnosti za rok 2013

V listopadu 2011 byla ustavena Komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Legislativní rady vlády, jejíž úlohou je provádět nezávislé posouzení kvality zpráv z hodnocení dopadů regulace k předkládaným návrhům právních předpisů ze strany resortů. Po první výroční zprávě v r. 2012 předkládá Komise v pořadí druhou zprávu o své činnosti za rok 2013.

Posláním Komise RIA je institucionální zajištění procesu přezkumu kvality předkládaných RIA k návrhům právních předpisů na úrovni Vlády ČR, tj. návrhů zákonů a nařízení vlády. Je jednou z nejnovějších institucí tohoto typu v zemích OECD, která ve svých doporučeních členským státům podporuje ustavení mechanismů a institucí pro aktivní provádění kontroly předkládaných právních předpisů z hlediska kvality hodnocení jejich dopadů a identifikaci případných nedostatků. V uplynulých 2 letech svého působení měla Komise RIA ambici přispět především ke změně kultury legislativního procesu založeného na transparentnosti směrem k „příjemcům“ regulace a kvalitní analýze řešeného problému, nikoliv vždy k přesné evidenci a kvantifikaci dopadů.

Role Komise RIA tak v širším pohledu směřuje k omezení a prevenci nárůstů byrokracie a nákladů regulace pro regulované subjekty a celkovému zlepšení kvality zdůvodnění návrhů právních předpisů podložených robustní a zdokumentovanou analýzou problémů a dopadů navrhovaných řešení. Proto v případech, kdy předložená závěrečná zpráva RIA není z pohledu vyhodnocení dopadů pro Komisi RIA akceptovatelná, je vyžadováno její dopracování předkladatelem ještě před předložením vládě, aby vláda měla komplexní podklad pro své rozhodnutí.

V r. 2013 Komise RIA projednala celkem 69 závěrečných zpráv RIA. Z tohoto počtu doporučila k dalšímu dopracování 51 (74%) z projednaných závěrečných zpráv RIA, a to s různou mírou závažnosti připomínek. Pouze v 6 případech Komise RIA nedoporučila závěrečnou zprávu RIA schválit, přičemž s ohledem na tato negativní stanoviska byl v roce 2013 z legislativního procesu stažen 1 návrh zákona a 3 návrhy zákonů nebyly vládě předloženy k výslednému schválení. S podrobnými výsledky z přezkumu závěrečných zpráv RIA předložených Komisi RIA v roce 2013 spolu s doporučeními na zlepšení kvality procesu RIA formulovanými komisí se můžete seznámit ve zprávě, která je připojena v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy