5. 6. 2012 11:49

Konference hodnocení dopadů regulace v České republice a dalších státech OECD

Dne 1. června 2012 se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila konference k problematice hodnocení dopadů regulace v České republice a dalších státech OECD. Konferenci pořádala Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Univerzitou Karlovou v Praze. Cílem byla prezentace nového přístupu k procesu provádění hodnocení dopadů regulace v České republice a jeho srovnání s postupy uplatňovanými v zemích OECD s rozvinutým systémem hodnocení dopadů regulace.

Místopředsedkyně vlády Karolína Peake na konferenci k problematice RIA dne 1. června 2012Úvodní slovo přednesla místopředsedkyně vlády Karolína Peake, která mj. uvedla, že hodnocení dopadů regulace (RIA) má mimořádný význam pro kvalitu regulace a konkurenceschopnost státu a ocenila podíl OECD při zavádění problematiky RIA v České republice v minulých letech.

Jedním z nových prvků v institucionálním zajištění hodnocení dopadů regulace je vytváření nezávislých kontrolních orgánů pro kontrolu kvality hodnocení dopadů, které představují relativně nový trend v zemích OECD. Česká republika vytvořením specializované Pracovní komise Legislativní rady vlády (LRV) pro hodnocení dopadů regulace (RIA) na podzim 2011 představuje nejnovější instituci tohoto typu.

Zástupce vedoucího Divize pro regulatorní politiku OECD Gregory Bounds proto v úvodní řeči v této souvislosti poukázal na význam a roli těchto orgánů při prosazování změny administrativní kultury ve státní správě a také na důležitost politické podpory celého procesu.

Předseda Komise LRV pro hodnocení dopadů regulace Michal Mejstřík ve svém úvodním příspěvku pak účastníkům připomněl, že Svaz průmyslu a dopravy předložil vládě v nedávné době návrh svých prorůstových opatření, ve kterých na prvém místě uvedl právě boj s nadměrnou regulací spolu s žádostí, aby byly zásadněji hodnoceny dopady připravované regulace a RIA se stala integrální součástí legislativního procesu nejen na úrovni vlády, ale i Parlamentu ČR.

Po úvodních slovech následoval první blok prezentací, kterou zahájil náměstek místopředsedkyně vlády a ředitel sekce Legislativní rady vlády Petr Mlsna (prezentace ke stažení zde), ve které shrnul historii procesu zavádění RIA a odprezentoval nový model RIA v České republice. Následovalo vystoupení Gregory Boundse (prezentace ke stažení zde), který pojednal o současných trendech v implementaci RIA v zemích OECD, na něhož navázal předseda Komise RIA Michal Mejstřík, který se specificky věnoval dosavadním výsledkům a zkušenostem z fungování české Komise RIA od podzimu r. 2011 (prezentace ke stažení zde).

Dopolední blok: Institucionální nastavení RIA - Úloha nezávislých kontrolních orgánů

Další blok byl vyčleněn prezentaci zkušeností z fungování nezávislých kontrolních orgánů v jiných zemích OECD, v rámci kterého se s účastníky konference podělili o své zkušenosti předseda Výboru pro regulatorní politiku (Regulatory Policy Committee) Michael Gibbons z Velké Británie (prezentace ke stažení zde), místopředseda Rady pro kontrolu regulace (Nationaler Normenkontrollrat) Wolf-Michael Catenhusen (prezentace ke stažení zde) ze Spolkové republiky Německo a konečně místopředseda Švédské rady pro lepší regulaci (Regelradet) Lennart Palm (prezentace ke stažení zde). Prezentaci zahraničních příkladů doplnil i zástupce Generálního sekretariátu Komise Riccardo Maggi, který představil činnost Rady pro hodnocení dopadů (Impact Assessment Board) při Evropské komisi (prezentace ke stažení zde).

Odpolední blok: Implementace právních předpisů EU - Méně zbytečné zátěže, více efektivity

Odpolední blok se věnoval otázkám efektivní implementace právních předpisů EU do právních řádů členských zemí a možnostem využití hodnocení dopadů v tomto procesu. Toto téma bylo zvoleno mj. s ohledem na skutečnost, že právo EU tvoří odhadem až 50 % celkové regulační zátěže v jednotlivých členských zemích. Tento blok otevřel svým příspěvkem místopředseda Komise RIA a současně člen tzv. Stoiberovy skupiny při Evropské komisi Pavel Telička, který k tomuto tématu představil souhrn zjištění publikovaný touto skupinou ve zprávě "Europe can do better" na jaře t.r.

Dále vystoupil Julian Farrel, zástupce ředitele Útvaru pro lepší regulaci na Ministerstvu pro obchod, inovace a dovednosti, který odprezentoval 10 principů pro postup ministerstev při implementaci legislativy EU ve Velké Británii (celá prezentace ke stažení zde). Odpolední blok doplnil prezentací Eric Marin z Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (SANCO), ve které představil konkrétní přístupy a postupy Evropské komise při provádění hodnocení dopadů k připravovaným iniciativám (celá prezentace ke stažení zde).

Na závěr dne přednesl souhrn celkových doporučení a shrnutí celého programu konference Daniel Trnka, analytik Divize pro regulatorní politiku OECD.

Více informací o celém programu konference naleznete v příloze.

Pozn: Obrazový záznam z konference se připravuje.

Information about the conference in English is available on the OECD website.

Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)
Úřad vlády ČR
e-mail: ria@vlada.cz
telefon: 22400 2578/2321/3234/2445
http://ria.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy