Databáze odkazuje na projednané závěrečné zprávy RIA k návrhům právních předpisů a stanoviska Komise RIA k nim řazená podle jednotlivých jednání Komise RIA v příslušném kalendářním roce.

Jaké návrhy jsou projednávány Komisí RIA?:

Komise RIA projednává návrhy právních předpisů předkládaných dle Jednacího řádu vlády, ke kterým byla uložena povinnost zpracování RIA dle Plánu legislativních prací vlády, nebo nezískaly výjimku z procesu RIA, pokud byly předloženy mimo Plán legislativních prací vlády.

Jak je rozhodováno o provedení RIA?

Ke každému návrhu právního předpisu je zpracováván přehled dopadů, který slouží jako podklad pro rozhodnutí vlády o povinnosti provedení RIA (povinnost provedení RIA je zanesena do každoročního Plánu legislativních prací vlády). U návrhů předpisů, ke kterým byla uložena povinnost zpracování RIA, předkladatelé shrnují výsledky procesu RIA do závěrečné zprávy RIA, která je součástí důvodové zprávy či odůvodnění u prováděcích právních předpisů (nařízení vlády nebo vyhlášky).

 

Související zprávy