Analýza problému a zvažování variant řešení a cílů na dosažení požadovaného výsledku předchází ze strany předkladatele (ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy) samotnému záměru na zpracování návrhu právního předpisu. Smyslem je mj. stanovit, že daný problém nelze řešit jinak než legislativní cestou.

Klíčovými kroky v procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) jsou:

  1. Zpracování přehledu dopadů k návrhu právního předpisu
  2. Sestavení a schválení návrhu Plánu legislativních prací vlády, respektive Plánu přípravy vyhlášek
  3. Zpracování RIA k navrhovanému právnímu předpisu
  4. Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu právního předpisu včetně zpracované RIA
  5. Návrh stanoviska pracovní komise RIA k předloženému hodnocení dopadů regulace a jeho promítnutí do stanoviska Legislativní rady vlády

 

1. Zpracování přehledu dopadů k návrhu právního předpisu

Předkladatel, tj. ministerstva nebo ostatní orgány ústřední státní správy, je povinen pro každý návrh právního předpisu zpracovat přehled dopadů návrhu právního předpisu (viz šablona), a to u:

  • návrhů právních předpisů, které jsou navrhovány k zařazení do Plánu legislativních prací vlády, respektive Plánu přípravy vyhlášek na daný kalendářní rok,
  • návrhů právních předpisů, které jsou předkládány vládě mimo Plán legislativních prací vlády, respektive Plán přípravy vyhlášek

V přehledu dopadů navrhuje předkladatel provedení, popřípadě neprovedení RIA. Návrh právního předpisu může být zpracován a předložen i bez předchozího zpracování přehledu dopadů, ale pouze tehdy, pokud je současně s návrhem zpracována RIA.

Přehled dopadů se analogicky použije i při přípravě materiálů nelegislativní povahy, v jejichž závěrech je navrhováno legislativní řešení mající věcné dopady, a které jsou připravovány a projednávány v souladu s Jednacím řádem vlády. Hodnocení dopadů se provede přiměřeně v rozsahu přehledu dopadů (viz šablona ke stažení).

 

2. Sestavení a schválení návrhu Plánu legislativních prací vlády, respektive Plánu přípravy vyhlášek

Návrh Plánu legislativních prací vlády před jeho zařazením na program schůze vlády projednává Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (dále jen „Komise RIA“).

Komise RIA vydá stanovisko k předloženým přehledům dopadů, kde stanoví, zda by měla či neměla být provedena RIA. V případě, že se stanoviska Komise RIA a předkladatele liší a vzniklý rozpor se nepodaří vyřešit na úrovni člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy, předloží se návrh k rozhodnutí vládě.

V případě vyhlášek se o rozporech nejedná a o provedení RIA rozhoduje předseda Legislativní rady vlády.

Ve schváleném Plánu legislativních prací vlády, respektive Plánu přípravy vyhlášek jsou návrhy právních předpisů rozděleny do dvou kategorií s informací v příslušné kolonce, kde se uvádí, zda se RIA provádí či neprovádí.

 

3. Zpracování RIA k navrhovanému právnímu předpisu

RIA se zpracovává ke všem návrhům právních předpisů, které takto byly označeny:

  • ve schváleném Plánu legislativních prací vlády a Plánu přípravy vyhlášek,
  • u všech dalších návrhů právních předpisů, které nebyly zařazeny do příslušného Plánu legislativních prací vlády, respektive Plánu přípravy vyhlášek, a předseda Legislativní rady vlády na základě zpracovaného přehledu dopadů a písemné žádosti po posouzení neudělil výjimku ze zpracování RIA.

Předkladatel při zpracování RIA postupuje podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace. Stanovení úrovně podrobnosti hodnocení dopadů je plně v jeho kompetenci, a to s ohledem na princip proporcionality.

Výstupem z tohoto procesu je závěrečná zpráva RIA (viz odkaz na šablonu ke stažení).

Úřad vlády - Odbor hodnocení dopadů regulace, Oddělení pro koordinaci procesu RIA koordinuje a metodicky řídí proces RIA a poskytuje metodickou pomoc v průběhu zpracování RIA. Provádět konzultace k RIA je v průběhu zpracování oprávněna i Komise RIA na základě rozhodnutí představeného příslušného organizačního útvaru Sekce Legislativní rady vlády.

 

4. Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu právního předpisu včetně zpracované RIA

V rámci připomínkového řízení probíhá kontrola kvality závěrečných zpráv RIA ze strany Oddělení pro koordinaci procesu RIA. Pokud dojde na základě výsledků připomínkového řízení v návrhu právního předpisu k věcným změnám, které mají vliv na provedené hodnocení dopadů, je nutné toto hodnocení dopadů, resp. závěrečnou zprávu RIA, doplnit a upravit.

Pro návrhy zákonů se zpracovává do závěrečné zprávy RIA před předložením materiálu k projednání vládě tzv. shrnutí závěrečné zprávy RIA podle přílohy č. 3 Obecných zásad RIA (odkaz na šablonu ke stažení). (Pozn.: Toto shrnutí slouží ke snadnější orientaci v textu zpracované RIA k předkládanému návrhu zákona především pro zákonodárce v Parlamentu ČR).

V případě, že dojde ke změně návrhu právního předpisu na základě výsledků jednání vlády, závěrečná zpráva RIA se již nemění, ale tato skutečnost se uvede v důvodové zprávě k návrhu právního předpisu.

 

5. Návrh stanoviska Komise RIA k předloženému hodnocení dopadů regulace a jeho promítnutí do stanoviska Legislativní rady vlády

Komise RIA projednává závěrečné zprávy RIA a navrhuje stanoviska ke kvalitě provedené RIA a jejího souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace.

Stanovisko Komise RIA je následně zapracováno do stanoviska Legislativní rady vlády nebo jejího předsedy.