11. 7. 2013 13:06

Jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace č. 19 dne 21. června 2013

Na jednání Komise dne 21. června 2013 bylo projednáno 7 návrhů právních předpisů. Výsledek projednání je obsažen v připojené příloze.


1. Návrh zákona o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému)

 •  předkladatel: Ministerstvo financí
 •  č.j. 645/13

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

 • předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 •  č.j. 565/13

3. Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech

 •  předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 •  č.j. 633/13

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 •  č.j. 587/13

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti
 • č.j. 592/13

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,(zákona prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
 •  č.j. 626/13

7. Návrh nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

 • předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
 • č.j. 663/13

.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter