Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 4. 2016 17:22

Legislativní rada vlády přerušila projednávání návrhu zákona o specifických zdravotních službách

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla k projednání dva body. Z toho:

Přerušila:
- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Neschválila:
- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:
Předmětem navrhované právní úpravy je upřesnění ustanovení zákona, která se týkající sterilizací, kastrací, genetických vyšetření a ochranného léčení.
V ustanoveních zákona upravujících lékařské ozáření se zohledňují příslušné články Směrnice Rady 2013/59/EURATOM.
Dále se upravuje, s ohledem na poznatky aplikační praxe, posudková péče, včetně pracovnělékařských služeb a posuzování a uznávání nemocí z povolání. V navrhované právní úpravě se rovněž zohledňují závěry projektu „Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb“, které byly přijaty na 120. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 27. 7. 2015.
Zákon předkládá Ministerstvo zdravotnictví (MZD).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:
Návrh zákona komplexně upravuje oblast zdravotního pojištění cizinců. Určuje, které kategorie cizinců budou zařazeny do systému veřejného zdravotního pojištění, za které kategorie bude náklady na zdravotní služby hradit stát a konečně které kategorie cizinců budou muset uzavřít pojistnou smlouvu o vstupním, cestovním nebo soukromém zdravotním pojištění.
Za účelem finanční stability systému soukromého zdravotního pojištění návrh zákona zřizuje Kancelář zdravotního pojištění cizinců a jí spravovaný garanční fond. Členy Kanceláře budou muset být všechny pojišťovny provozující soukromé zdravotní pojištění. Kancelář a zejména její garanční fond budou podléhat dohledu České národní banky.
Návrh zákona odstraňuje roztříštěnost právní úpravy účasti ve veřejném zdravotním pojištění. Návrh přehledně a v jednom předpisu jasně stanoví, kdo je pojištěncem veřejného zdravotního pojištění.
V neposlední řadě rovněž návrh zákon zvyšuje míru právní jistoty poskytovatelů zdravotních služeb, tedy, že vynaložené náklady na zdravotní péči o cizince jim budou uhrazeny. Zároveň návrh zákona odstraňuje možnosti tzv. zdravotní turistiky.
Zákon předkládá Ministerstvo vnitra (MV).
LRV doporučila vládě návrh zákona neschválit.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter