Tiskové zprávy

26. 6. 2020 14:46

Legislativní rada vlády projednávala návrh rekodifikace stavebního práva

Na programu 239. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 25. června 2020 vzhledem k počtu zúčastněných členů Legislativní rady vlády, zástupců předkladatele a pozvaných hostů i vzhledem k významu projednávané materie v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně, byl návrh nového stavebního zákona a s ním související návrh doprovodného změnového zákona.

Návrh nové právní úpravy stavebního práva včetně doprovodného změnového zákona předložila Legislativní radě vlády k projednání ministryně pro místní rozvoj na konci května letošního roku.


Návrh zcela nového stavebního zákona představuje jeden z nejvýznamnějších legislativních počinů vlády v tomto volebním období. Zákon zavádí novou soustavu státní stavební správy do úrovně krajské a racionalizuje síť stavebních úřadů na úrovni obcí v přenesené působnosti, upravuje zřízení informačních systémů státní stavební správy, v rámci územního plánování posiluje význam nástrojů územního plánování, díky koncepci integrace většiny dotčených orgánů a digitalizaci povolovacího procesu zásadně snižuje počet řízení s cílem, aby bylo vedeno pouze jedno řízení na jednom úřadě s jediným rozhodnutím, a dále upravuje některé speciality v úpravě soudního přezkumu stavebních rozhodnutí.


Doprovodný změnový zákon pak obsahuje související změny úprav celkem 57 zákonů vyvolané úpravou nového stavebného zákona tak, aby nebyla samotná nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.


Legislativní rada vlády se rozsáhlou a náročnou materií obou návrhů zákonů na svém zasedání velmi podrobně zabývala celý den až do pozdních večerních hodin. Následně po rozsáhlé obecné i podrobné rozpravě se vzhledem k počtu, rozsahu a charakteru připomínek jak ze strany zpravodajů Legislativní rady vlády, tak obsažených v návrhu stanoviska Legislativní rady vlády, jakož i vzešlých z diskuse členů Legislativní rady vlády se zástupci předkladatele nad předlohami, rozhodla projednávání obou návrhů zákonů přerušit za účelem dopracování jejich úpravy, zejména některých institutů a procesních i jiných úprav, které zároveň nebylo možno dořešit či konkrétně naformulovat přímo při projednávání Legislativní radou vlády. Upravená znění obou návrhů zákonů dopracovaná podle připomínek Legislativní rady vlády by podle dohody se zástupci předkladatele měla Legislativní radě vlády být v brzké době opětovně předložena k dalšímu projednání.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter