Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

3. 11. 2016 19:13

Legislativní rada vlády schválila návrh zákona o pobytech cizinců na území ČR

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla k projednání tři body. Z toho:

Schválila:
- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.


Přerušila:
- návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech);
- návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností);
- návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:
Návrhem má dojít k posílení odchylek v úpravě správního řízení ve věcech vstupu a pobytu cizinců od obecné úpravy obsažené ve správním řádu. Hlavním cílem těchto úprav je snaha o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu. Dále budou zefektivněny mechanismy zamezující zneužívání některých ustanovení zákona o pobytu cizinců.
Do zákona o pobytu cizinců budou zapracována nová pobytová oprávnění, s jejichž zavedením počítají směrnice Evropské unie, které je Česká republika povinna promítnout do svého právního řádu. Konkrétně jde o oprávnění k pobytu pro sezónní pracovníky v odvětvích zemědělství, zahradnictví a cestovní ruch a dále pro zaměstnance, kteří budou převáděni v rámci jedné společnosti nebo jednoho koncernu na pracovní místo v České republice. Podmínkou je, že na území České republiky budou tito převedení zaměstnanci působit na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty.
Postavení významných zahraničních investorů při vstupu na území České republiky usnadní nově navrhované povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování. Podnikatel, případně člen statutárního orgánu podnikatele, který hodlá na území České republiky uskutečnit významnou investici, bude oprávněn žádat o povolení k dlouhodobému pobytu až na 2 roky, aniž by před tím musel být držitelem dlouhodobého víza za účelem podnikání. Významnost investice bude na základě předloženého podnikatelského záměru posuzovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Konkrétní kritéria (např. výši investovaných peněžních prostředků, počet vytvořených nových pracovních míst atd.) určí nařízením vláda.
Zákon předkládá Ministerstvo vnitra (MV)
LRV doporučila návrh schválit ve znění jejího stanoviska.


Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech):
Zákon o odpadech upravuje oblast odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Upravují se i práva a povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.
Oblast odpadového hospodářství je nově rozdělena do zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem jsou zejména specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu. Nově také bude ze zákona o odpadech vyčleněn poplatek za komunální odpad, který bude pouze v zákoně o místních poplatcích.

Klíčové body a cíle novely:
- poplatek za ukládání odpadů na skládku
- poplatek za komunální odpad
- provoz zařízení pro nakládání s odpady
- povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady
- sběr odpadu
- řešení problematiky nelegálně soustředěného odpadu (tzv. černých skládek)
Zákon předkládá Ministerstvo životního prostředí (MŽP). 
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.


Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností):
Tento zákon upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů z vybraných výrobků, práva a povinnosti výrobců při uvádění vybraných výrobků na trh, práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností a působnost správních úřadů na úseku předcházení vzniku odpadů z vybraných výrobků a nakládání s výrobky s ukončenou životností. Vybranými výrobky s ukončenou životností jsou elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla.
Oblast odpadového hospodářství je nově rozdělena do zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem jsou zejména specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu.

Klíčové body a cíle zákona:
- zjednodušený odpadový režim
- model tzv. uzavřené sběrné sítě
- jednotná a jasná pravidla pro provozování kolektivních systémů
- oddělení kolektivních systému od zpracovatelů a zajištění zpracování výrobků s ukončenou životností
- koordinační centrum
Zákon předkládá Ministerstvo životního prostředí (MŽP).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností:
Oblast odpadového hospodářství nebude napříště předmětem jediného zákona, ale bude rozdělena, a to na zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem jsou zejména specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu (zejména rozšířená odpovědnost výrobce, zpětný odběr atd.).
Návrhy obou zákonů byly projednány v komisích Legislativní rady vlády a následně i v Legislativní radě vlády s tím, že budou předkladatelem dopracovány ve smyslu návrhů stanovisek Legislativní rady vlády, zpravodajských zpráv i připomínek z projednávání v Legislativní radě vlády.
Na základě připomínky Legislativní rady vlády byly navrhované zákony rozděleny tak, že doprovodné novely, které byly součástí předložených návrhů, jsou v zájmu přehlednosti a systematiky osamostatněny do zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem pro samostatný změnový zákon je i skutečnost, že změna zákona o rezervách se týká obou předkládaných zákonů.
Zákon předkládá Ministerstvo životního prostředí (MŽP).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter